Stajlar

STAJ YÖNERGESİ

Amaç ve Kapsam 

Madde 1 - Bu staj yönergehir Üniversitesi Bahçeşesi'ne bağlı Fakülte ve Meslek Yüksekokulunda okuyan öğrencilerin teorik bilgilerini pratikle geliştirmek ve pekiştirmek amacıyla, yapmak zorunda oldukları staj uygulamaları ile ilgili esasları düzenlemektir. Bu yönergede yer almayan konularda, Bahçeşehir Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim, Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmelikleri hükümleri ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ilgili hükümlerine göre işlem yapılır. 


Tanımlar 

Madde 2 - Fakülte/Meslek Yüksekokulu Staj Komisyonu: Fakülte/Meslek Yüksekokulunda staj zorunluluğu bulunan bölümlerdeki öğretim üyelerinden Yönetim Kurulunca tespit edilmiş en az bir öğretim üyesi ve iki araştırma görevlisinden oluşan komisyondur. 

Staj Defteri: Üzerinde Bahçeşehir Üniversitesi yazısı ve logosu bulunan, standart formda hazırlanmış, staj uygulama esaslarını detaylı ve örnekli bilgileri içeren ve Üniversite Öğrenci İşleri Başkanlığı'ndan temin edilen defter. 

Staj Temel İlke ve Kuralları 

Madde 3 - Stajlar, sınav ve derslerin olmadığı dönemlerde yapılır. Özel durumlar için Fakülte/MYO staj komisyonunun izni ve yönetim kurullarının olumlu kararı gerekir. 

Madde 4 - Başarısızlık nedeniyle tekrar edilen stajlar, aynı işletmede yapılmaz. Özel durumlar ilgili staj komisyonunun kararına bağlıdır. 

Madde 5 - Stajın süresini ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu belirler. 

Madde 6 - Stajlar, gerek yurt içinde gerek yurt dışında bulunan ve kendi bünyelerinde gerçekleştirilen kamuya veya özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda yapılır. Yurt dışında yapılacak stajlar ve diğer özel durumlar için ilgili staj komisyonunun izni gerekir. 

Madde 7 - Stajlarını başarıyla tamamladıkları, ilgili staj komisyonunca karara bağlanan öğrenciler, Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliklerindeki hükümler doğrultusunda mezuniyete hak kazanmış sayılırlar. 

Madde 8 - Başka üniversitelerden yatay geçiş yoluyla Bahçeşehir Üniversitesi programlarına gelen öğrenciler için staj intibaklarının yanı sıra ilgili staj komisyonunun stajlarının intibakı hakkındaki kararı da gereklidir. 

Madde 9 - Öğrenciler, stajları esnasında, staj yapacakları kurum ve kuruluşların çalışma düzenleri ile ilgili kural ve talimatlara uymak zorundadırlar ve ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi'ne yakışır bir disiplin içinde olmalıdırlar. Bu kuralları ihlal edenler stajlarını tamamlamış sayılmazlar. 

Staj İçin Yapılacak Hazırlık 

Madde 10 - Staj yapacak öğrenciler, hangi kurum ve kuruluşlarda staj yapacaklarını Öğrenci İşleri Başkanlığı'ndan alacakları bir form dilekçe ile süresi içinde Öğrenci İşleri Başkanlığı'na bildirmek zorundadırlar. Bu dilekçe üzerine öğrencinin adına düzenlenecek staj bildirim belgesi eklenecektir. 

Madde 11 - Öğrenciler staj yapacakları kurumla bir anlaşmazlığa düştükleri takdirde, başka bir kuruma staj başvurusunda bulunabilmeleri için ilgili staj komisyonununa başvurmaları ve olumlu yanıt aldıkları takdirde Öğrenci İşleri Başkanlığı'na yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. 

Madde 12 - Staj sırasında kullanılacak staj defteri, Bahçeşehir Üniversitesi Öğrenci İşleri Başkanlığı'ndan temin edilecektir. Özel olarak hazırlanmış bu defter dışında başka defter kullanılmaz. 

Madde 13 - Staj yapacak öğrenciler, staj yerine gitmeden önce onaylı staj defteri ile staj sonunda ilgili kuruluş tarafından doldurulup onaylanması gereken staj onay belgesini almak zorundadırlar. 

Madde 14 - Kendi olanaklarıyla staj yapacakları iş yeri bulamayan öğrenciler, ilgili staj komisyonununca belirlenecek ve ilan edilecek olan staj yerlerine bir dilekçe ile başvurabileceklerdir. 

Staj Uygulaması 

Madde 15 - Staj defteri Türkçe olarak hazırlanacak (Yurtdışında yapılacak stajlar için İngilizce) yazım kurallarına uygun şekilde mürekkepli kalemle doldurulur. Staj defteri 

elektronik ortamda da tutulabilir. 

Madde 16 - Staj defterindeki bütün bölümler eksiz bir şekilde doldurulur ve çalışma süresince ve sonunda gerekli yerleri imzalatarak kurum yetkililerine onaylatılır. 

Madde 17 - Staj sonunda istenilen belgeler, stajı izleyen yarıyılın başlamasından en geç iki hafta içinde ilgili staj komisyonuna teslim edilir. Bu süreden sonra verilecek staj belgeleri kabul edilmez. 

Madde 18 - Staj sonuçları, ilgili komisyonca yapılan değerlendirme sonunda ilan edilir. Bu değerlendirme sonucu kabul edilmeyen stajların yeniden yapılması zorunludur. 

Madde 19 - Öğrencinin, staj değerlendirme sonucuna itiraz edilmesi halinde, bu itiraz ilgili Fakülte/MYO yönetim kurulunca başvuru tarihinden bir hafta içinde inceleyerek karar bağlar. 

Staj Tamamlama 

Madde 20 - Staj onay belgesi staj yapılan iş yeri yetkililerince gizli olarak doldurulur, onaylanır ve kapalı bir zarfa konur. Belgeyi onaylayan yetkilinin adı, soyadı, unvanı ve görevi belge üzerinde açıkça belirtilir. Söz konusu staj defteri ve belge kapalı zarf içinde kurum tarafından öğrenci eliyle ilgili Fakülte/MYO'ya gönderilir. 

Fakülte/MYO Staj Komisyonunun Görevleri 

Madde 21 - Öğrencilerin yapacakları tüm stajlar, staj komisyonlarınca planlanır, uygulamaya konulur ve denetlenir. Komisyon üyelerinin görev süreleri iki yıldır. Üyelerin ikinci kez seçilmeleri mümkündür. Görev süresi bitmeden ayrılan bir üye yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere bir başka üye seçilir. İlgili her bölümden ikişer araştırma görevlisi staj komisyonuna yardımcı olmak üzere görevlendirilir. 

Madde 22 - a) Fakülte/MYO öğrencilerine çeşitli kurum ve kuruluşlarca tahsis edilen staj yerlerini ilan etmek, yapılan başvuruları değerlendirmek, bu yerlere öğrencilerin dağıtımını yapmak. 
b) Öğrencilerin staj defterleri ile staj değerlendirme belgelerini inceleyerek stajın kabul, düzeltme veya reddine karar vermek, sonucu listeler halinde öğrencilere duyurulmak üzere ilgili dekanlığa bildirmek ve ilgili Fakülte/MYO dekanlığı/müdürlüğü kayıtlarına geçirilmesini sağlamak. 

c) Öğrencilerin staj ile ilgili başvurularını değerlendirmek ve sorunlarına çözüm bulmak. 

d) Fakülte/MYO kapsamında yapılan stajlarla ilgili sorunlara yönelik, gerekli düzenlemeleri yapmak ve stajların verimli olması için gerekli araştırmaları yapmak. 

Madde 23 - Sonuçlandırılan staj defterlerini iki yıl süre ile muhafaza edilmesini sağlamak ve bu sürenin bitiminden sonra imha etmek. 

Yürürlük 

Madde 24 - Bu Yönerge, Üniversite Senatosu'nda kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 25 - Bu yönerge, Rektör tarafından yürütülür.