Değerlendirme Sistemi

Derslerin kredi/saat ve akts kredi yükleri 

Bir dersin yükü, kredi/saat yükü ve AKTS kredi yükü olmak üzere iki şekilde tanımlanır.  Kredi/saat yükü o dersin haftalık teorik, laboratuvar ve sınıf içi uygulama saatlerine bağlı olarak oluşturulan bir değerdir. AKTS kredi yükü, dersi veren bölüm tarafından, dersin iş yükü hesabına bağlıolarak oluşturulan ve öğretim programının her yarıyılı için 30 AKTS olarak önerilen bir değerdir. Haftalık bir saat teorik ders bir kredi, bir saat uygulama veya laboratuvar da 0,5 kredidir. Bir AKTS kredi yükü, yaklaşık olarak öğrencinin bir yarıyılda 25-30 saatlik çalışmasına karşılık gelir. Atölye, stüdyo, saha uygulaması ve staj gibi diğer öğretim faaliyetlerinin kredi yükü ve AKTS kredi yükü, ilgili kurulların teklifi ile Üniversite Senatosunca belirlenir. Bir dersin teorik kısmı dışındaki tüm faaliyetlerin kredi/saat yükü dördü geçemez.

(2) Öğrencilerin bir yarıyıl/yılda alabileceği normal yarıyıl/yıl ders yükü, ilgili fakülte ve yüksekokul kurullarınca teklif edilerek Üniversite Senatosunca karara bağlanır. Kredisiz dersler yarıyıl/yıl ders yüküne dâhil edilmez.  Bölümünün lisans eğitim-öğretim programında olmayan sertifika ve benzeri derslerin ders yükleri öğrencinin yarıyıl/yıl ders yükünden sayılmaz. Sertifika ve benzeri programlarından alınan dersler lisans/önlisans, yandal ve çift anadal programlarına transfer edilemez.

(3) Her akademik yıla ait önlisans ve lisans öğretim programları bir önceki akademik yılın Mayıs ayısonuna kadar ilgili kurullardan geçirilerek Üniversite Senatosunca karara bağlanır.

(4) Bir öğrencinin öğrenim yarıyılı/yılı, öğrencinin önlisans veya lisans programına kayıt olduğu yarıyıl/yıla göre belirlenir.

(5) Bir fakülteye ait bir öğrencinin her yarıyılda alabileceği en fazla ders kredi/saat yükü o fakülteye ait herhangi bir programda herhangi bir yarıyıldaki en yüksek kredi/saat yüktür.

(6) Öğrencinin bir yarıyıl/yılda alacağı ders yükü; haftalık ders programının zorunlu kıldığı hallerde veya haklı ve geçerli bir nedeninin bulunması durumunda, öğrencinin isteği, akademik danışmanın önerisi ve ilgili bölüm başkanının onayı ile azaltılabilir. Bu durumdaki öğrenciler, her bir yarıyıl/yılda iki dersten daha az derse kayıt olamaz.

(7) Öğrenciler, yarıyıl/yıl ders yüklerini, genel not ortalamaları en az 3.50 olması halinde 3 kredi veya bir ders, 3.75'den fazla olması halinde de en fazla 6 kredi veya iki ders artırabilirler.

(8) İki yarıyıl içinde mezun olabilecek öğrencilerin ders yükleri yukarıda belirtilen kredi miktarlarına ek olarak, her yarıyıl 3 kredi daha artırılabilir.

(9) Muaf sayılan dersler, not yükseltmek için tekrar edilmez.

(10) Bir öğrenci, yaz döneminde 10 kredi saati geçmemek üzere en fazla dört ders alabilir. Bu koşula kurum dışından alınan dersler de dâhildir.