EUR3321 European Union LawBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
EUR3321 Avrupa Birliği Hukuku Güz 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. ESRA ALBAYRAKOĞLU
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. CEREN ZEYNEP PİRİM
Doç. Dr. SEMİHA ÖZGÜR ÜNAL ERİŞ
Öğ.Gör. ABDÜLKADİR KAYA
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Öğrencilere AB hukuk sistemi hakkında temel bilgiler kazandırılması dersin genel amacıdır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Ortak karar prosedürünün AB içinde daha demokratik bir ortam geliştirip geliştirmediğini değerlendirir.
2. Etkileri bakımından mevzuat düzeylerini (ikincil mevzuat vs birincil mevzuat) birbirinden ayırt eder.
3. İlgili Anlaşma Maddeleri ile içtihatı analiz eder.
4. Farklı üye devletler bazında yönetmelik ve yönergelerin önemini ve etkisini ortaya koyar.
5. Ana ilkeleri ve AB mahkemelerinin rolü de dahil olmak üzere Avrupa Birliği yetkilerinin kapsamını ve sınırlarını açıklar.

Dersin İçeriği

Avrupa Bütünleşmesinin Gelişimi; Komisyon'un Rolü; Bakanlar Konseyi'nin Rolü; Avrupa Parlamentosu'nun Rolü; AB Mevzuatı; Adalet Divanı; Üye Devletlere Karşı Tedbirler; Ön Kararlar; Topluluk Hukukunun Doğrudan Etkisi; AB Hukukunun Üstünlüğü; "Cassis de Dijon" ve Serbest Dolaşımı Kurallarının Gelişimi
"Cassis de Dijon" ve Serbest Dolaşımı Kurallarının Gelişimi

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Avrupa Bütünleşmesinin gelişimi
2) Avrupa Komisyonu'nun rolü
3) Bakanlar Konseyi'nin rolü
4) Avrupa Parlamentosu'nun rolü
5) AB Mevzuatı
6) Avrupa Adalet Divanı
7) Üye devletlere karşı tedbirler
8) AB'nin aldığı kararların hukuki kontrolü
9) Ön kararlar
10) Topluluk Hukukunun doğrudan uygulanması
11) AB Hukukunun üstünlüğü
12) "Cassis de Dijon" ve Serbest dolaşım kurallarının gelişimi
13) AB Hukuku - çeşitli konular
14) AB Hukuku - çeşitli konular

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Required Reading:
PaulCraig and Grainne De Burca, “EU Law”, Oxford University Press, 3rd ed., 2003 (ISBN: 9780199279435)
Recommended Readings:
Trevor C. Hartley , “The Foundations of European Union Law : an Introduction to the Constitutional and Administrative Law of the European Union”, Oxford University Press, 7th ed., 2010 (ISBN: 0199566755)
Nigel Foster, “EC Legislation”, Oxford University Press, 16th ed., 2009 (ISBN: 0199283109)
Apart from the main textbooks, essential readings or articles, when there is relevance, will be distributed in advance of the topics.

Apart from the main textbooks, essential readings or articles, when there is relevance, will be distributed in advance of the topics.
Diğer Kaynaklar: Supplemental readings and other media will be assigned on a weekly basis, and can be found via ItsLearning.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 20
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 80
Ara Sınavlar 1 1.5
Final 1 1.5
Toplam İş Yükü 125

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve Enerji Sistemleri Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Enerji Sistemleri Mühendisliğini ilgilendiren problemlerde disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olma.
11) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahip olma.