ARC5408 Lighting Design and ResearchBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ARC5408 Aydınlatma Tasarımı ve Araştırmaları Güz
Bahar
3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi DURNEV ATILGAN YAĞAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Bu ders, ışığın mimaride önemli ve etkili bir tasarım aracı olarak nasıl kullanılabileceğinin yüksek lisans öğrencileri tarafından anlaşılması amacıyla verilecektir. Ayrıca, öğrencilerin yüksek lisans çalışmalarını yürütebilmek için gerekli olan altyapının desteklenmesi de amaçlanmaktadır. Bu nedenle, öğrencilerin bu ders kapsamında ele alabilecekleri aydınlatma tasarımıyla ilgili bir konu seçmeleri, bu konuyla ilgili araştırma problemlerini tanımlamaları ve tanımladıkları problemlerin çalışılabilmesi için uygun bilimsel veri toplama ve analiz yöntemlerini tespit etmeleri beklenmektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Aydınlatma tasarımına ilişkin mevcut bilgi düzeylerini arttırılması;
2. Aydınlatma tasarımına ilişkin bir konunun seçilerek, konuya ilişkin alanyazın taraması gerçekleştirilmesi;
3. Alanyazın taramasının sonucunda gerçekleştirmek istenilen olası araştırmanın amaçlarının tespit edilmesi;
4. Bu amaçlara ulaşabilmek için hangi bilimsel veri toplama ve analiz yöntemlerinin kullanılabileceği konusunda bilgi sahibi olunması, bu dersin öğrenme kazanımlarıdır.

Dersin İçeriği

Bu dersin ilk beş haftalık bölümünde öğrenciler, ilgi duydukları bir konuda araştırma önerisi geliştirebilmek için ışık ve aydınlatma tasarımına ilişkin gerekli bilgiler öğrenciye aktarılır. Takip eden haftalarda, öğrencilerin dönem sonunda teslim edecekleri araştırma önerisine ait metnin yazımına ilşkin konular üzerinde durulur.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş Makale 1 (Borisuit vd., 2015) okunacaktır.
2) Işık ve aydınlatmayla ilgili temel kavramlar Makale 2 (Sander vd., 2015) okunacaktır.
3) Işık ve görme Makale 3 (Aries vd., 2015) okunacaktır.
4) Işık ve renk Makale 4 (Smolensky vd., 2015) okunacaktır.
5) Gün ışığı ve elektrik ışık kaynakları Makale 5 (Tetlow vd., 2015) okunacaktır.
6) Araştırma önerisinin hazırlanması ve yazımı Kitap bölümü 1 (Walliman, 2001; s. 276-313) okunacaktır.
7) Çalışma mekanları için aydınlatma Kitap bölümü 2 (Boyce, 2014; s. 233-285) okunacaktır.
8) Yaşlılar için aydınlatma Kitap bölümü 3 (Boyce, 2014; s. 487-519) okunacaktır.
9) Işık ve sağlık Kitap bölümü 4 (Boyce, 2014; s. 521-548) okunacaktır.
10) Işık kirliliği Kitap bölümü 5 (Boyce, 2014; s.549-570) okunacaktır.
11) Aydınlatma ve elektrik tüketimi Kitap bölümü 6 (Boyce, 2014; s. 571-591) okunacaktır.
12) Araştırma önerisi sunumları Sunum hazırlıkları
13) Araştırma önerisi sunumları -
14) Araştırma önerisi sunumları -

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 1. Boyce, P. R. 2014. Human Factors in Lighting. Boca Raton: CRC Press.
2. Walliman, N. 2001. Your Research Project: A Step-by-Step Guide for the First-Time Researcher. London: Sage Publications.
Diğer Kaynaklar: 1. Aries, M. B. C., Aarts, M. P. J., Hoof, van J. 2015. Daylight and health: A review of the evidence and consequences for the built environment. Lighting Research and Technology, 47, 6-27.
2. • Borisuit, A., Linhart, F., Scartezzini, J. L., Munch, M. 2015. Effects of realistic office daylighting conditions on visual comfort, alertness and mood. Lighting Research and Technology, 47, 192-209.
3. Sander, B., Markvart, J., Kessel, L., Argyraki, A., Kjeld, K. 2015. Can sleep quality and wellbeing be improved by changing the indoor lighting in the homes of healthy, elderly citizens? Chronobiology International, 32, 1049-1060.
4. Smolensky, M. H., Sackett-Lundeen, L. L. Portaluppi F. 2015. Nocturnal light pollution and underexposure to daytime sunlight: Complementary mechanisms of circadian disruption and related diseases. Chronobiology International, 32, 1029-1048.
5. Tetlow, R. M., Dronkelaar, C. V., Beaman, C. P., Elmualim, A. A., Couling, K. 2015. Identifying behavioural predictors of small power electricity consumption in office buildings. Building and Environment, 92, 75-85.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Sunum 2 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 3 39
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 3 39
Sunum / Seminer 2 11 22
Ara Sınavlar 1 30 30
Final 1 70 70
Toplam İş Yükü 200

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Lisans düzeyinde kazandığı kuramsal, kavramsal ve kılgısal bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir.
2) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmaları, bireysel olarak yürütebilir, gurup çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilme becerisine sahip olur.
3) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmalarda yeni yaklaşımlar geliştirerek yeni bilgiler üretebilir.
4) Alanı ilgili bir tasarım problemine, eleştirel düşünme yöntemlerini kullanarak çözüm üretebilir.
5) Mimarlık tarihinde gerçekleşmiş olguların ya da çağdaş uygulamaların nedenlerinin kültürel, toplumsal, siyasal ya da fiziksel bileşenleri ile analiz ederek değerlendirebilir.
6) Alanı ile ilgili niteliksel ve niceliksel araştırma yapabilir.
7) Alanı ile ilgili yürüttüğü araştırma ya da tasarım önerisinin sonuçlarını yazılı, sözlü ya da diğer görsel medya araçlarını kullanarak sunabilir.
8) Yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirir.
9) Mimarlık disiplininin, toplumsal sorumluluklarının, yasal, etik ve estetik değerlerinin bilincinde olur.