Akademik Danışmanlık

AKADEMİK DANIŞMANLIK YÖNERGESİ


Madde 1 - 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 22. maddesi c fıkrası ve Bahçeşehir Üniversitesi Lisans Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince, öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri, öğrencilere danışmanlık yapmakla yükümlüdürler. 

Madde 2 - Her öğrenciye bir akademik danışman, öğrencinin dekanlığı/müdürlüğü tarafından belirlenerek danışmanın atama işlemi yapılır. Öğrencinin danışmanı, zorunluluk olmadıkça değiştirilmez. Danışman, herhangi bir nedenle Üniversiteden ayrıldığında, öğrencilere ait Madde 3'e göre oluşturduğu dosyaları bağlı olduğu dekanlığa teslim etmekle yükümlüdür. 

Madde 3 - Danışmanlar, öğrencilerine ait bir dosya oluştururlar. Bu dosya içinde öğrencinin kayıt bilgileri, akademik durum takip formu, transkripti, master formu, her dönem yazıldığı dersleri gösteren ders yazılım formu bulunmalıdır. Transkript çıktısı; not giriş ve itiraz süreleri geçtikten sonra, öğrencinin bir sonraki dönem ders yazılım işlemleri başlamadan önce alınmalıdır. Bu bilgiler Akademik Durum Takip Formuna işlenerek güncelleştirilmelidir. 

Madde 4 - Danışmanlar, haftanın belirli gün ve saatlerinde danışmanı olduğu öğrencileri kabul ederek onların gereksinim duydukları konularda öğrencilere yardımcı olur. Öğrencinin bilgilerinde bir değişiklik olduğunu saptadıklarında, dosyadaki bilgileri günceller. Danışmanlar, öğrencilere görüşme saatlerini ilan eder ve bu saatleri bağlı olduğu dekanlıklara bildirir. Danışmanlar öğrencileriyle 5-11 inci haftalar arasında en az bir kez görüşmelidir. 

Madde 5 - Dekanlar/Müdürler danışmanlık hizmetlerini değerlendirmek ve öğrencilerin sorunlarını gidermek üzere ayda en az bir kere danışmanlarla toplantı yapar. Yetki ve sorumluluk sınırlarını aşan konuları Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kuruluna veya Üniversite Yönetim Kuruluna iletir. 

Madde 6 - Danışmanlar, öğrencilerin akademik konulardaki sorunlarını Akademik Sorun Bildirme Formu ile Öğrenci İşleri Başkanlığına bildirir. Diğer özel sorunlarını önce bağlı olduğu dekanlığa bildirir. Öğrencilerin maddi konulardaki sorunlarını, görüşleriyle birlikte, Öğrenci Dekanlığına iletir. 

Madde 7 - Danışmanların öğrencilerine verdikleri danışmanlık hizmetleri her akademik yıl sonunda öğrencileri tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmelerin sonuçları ilgili dekan/müdür tarafından akademik performans değerlendirmelerinde dikkate alınır. 

Yürürlük 
Madde 8 - Bu Yönerge, Üniversite Senatosu'nda kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 
Madde 9 - Bu yönerge, Rektör tarafından yürütülür.