ARC5426 Türk Mimarlığı IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ARC5426 Türk Mimarlığı I Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi GÖKSUN AKYÜREK ALTÜRK
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyet dönemine geçiş aşamasından başlayarak Türkiye'deki mimarlık alanına ait genel tarihsel bir perspektif oluşturmaktır. Bu doğrultuda tekil yapı ve mimarlar yerine mimari üretimin bağlamla ilişkili süreçlerini kronolojik bir düzende değerlendirmek, karşılaştırmak ve tartışmak amaçlanmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1.Türkiye'de son yüzyıl içerisinde mimarlık üretiminin genel izleğini ve profesyonel bir meslek alanı olarak dönüşümünü tanırlar.
2.İlgili dönem mimarlığının aktörlerinin, sorunlarının ve süreçlerinin çoğulluğunu kavrarlar.
3.Yirminci yüzyıl içerisinde Türkiye'nin kentleşme süreçlerini tanırlar.
4.Bu süreç içerisindeki farklı dönemlerde ortaya çıkan farklı mimari üretimleri ve durumları karşılaştırır ve ilişkilendirirler.
5.Türkiye'de mimarlık ve kentleşme ile ilişkili yazını tanırlar.

Dersin İçeriği

Bu ders temel olarak Türkiye'nin mimarlık alanındaki kuramsal ve reel üretimlerle ilişkili olarak çeşitli problemleri eleştirel bir perspektifle ortaya koymayı amaçlar. Bu doğrultuda toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel alanlardaki dinamiklerle de kesişen ve etkileşen çok çeşitli problemler kronolojik ve tematik bir düzen içerisinde ulusal ve küresel bir ölçekte araştırılacak ve tartışılacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş; "Türk Mimarlığı"nın içeriği nasıl tanımlanabilir? Bu kavramı kültürel sınırlandırmalardan nasıl ayrıştırabiliriz?
2) Tüm mimarlıklar ve ulusal kimlikleri üzerine tartışma. Baydar, Gülsüm. (2004), "The Cultural Burden of Architecture," Journal of Architectural Education, 57: 19–27.
3) Geç Osmanlı döneminin mimari bağlamı: imparatorluğun son yüzyılı ve mimarlıkları.
4) Paradigma değişimleri; Türkiye Cumhuriyeti'ne geçiş ve yeni bir mimari dönemin başlangıcı Bozdoğan & Akcan, Turkey, Chapter 1, Architecture of Revolution, 17-48. -Bozdoğan & Akcan, Turkey, Chapter 2, Building for the Modern Nation State, 49-80.
5) Evin mimarlığı - modern bir ev/aile/kent içinde yaşamak Bozdoğan & Akcan, Turkey, Chapter 3, The Modern House, 81-104.
6) Türkiye'de savaş-sonrası dönem mimarlığı Bozdoğan & Akcan, Turkey, Chapter 4, Populist Democracy and Post-war Modernism, 105-138.
7) Mimarlık ve kent(leşme) Bozdoğan & Akcan, Turkey, Chapter 5, Housing in the Metropolis, 140-170.
8) Mimarlık ve devlet Bozdoğan & Akcan, Turkey, Chapter 6, Architecture under Coups d'État, 171-202.
9) Öğrenci sunumları
10) Mimarlık ve postmodernite problemi Bozdoğan & Akcan, Turkey, Chapter 7, Postmodern Landscapes in Post-Kemalist Turkey, 203-234.
11) Kent/Konut/Plansızlık Bozdoğan & Akcan, Turkey, Chapter 8, The Illegal City and New Residential Segregation, 235-263.
12) Türk yıldız-mimarlar Bozdoğan & Akcan, Turkey, Chapter 9, The 'Young Turk Architects' of Globalisation, 264-297.
13) Istanbul meselesi Çağlar Keyder, Istanbul: Between the Global and the Local, Boston: Rowman&Littlefield, 1999, pp.1-31.
14) Öğrenci sunumları
15) Dönem raporu hazırlığı
16) Final raporu teslimi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Will be announced weekly.
Diğer Kaynaklar: Sibel Bozdogan, Esra Akcan, Turkey: Modern Architectures in History, Reaktion Books, 2012

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 5 % 20
Sunum 1 % 30
Rapor Teslimi 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 100
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 39
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 78
Sunum / Seminer 1 8
Ödevler 2 8
Rapor Teslimi 1 18
Toplam İş Yükü 151

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Lisans düzeyinde kazandığı kuramsal, kavramsal ve kılgısal bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir.
2) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmaları, bireysel olarak yürütebilir, gurup çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilme becerisine sahip olur.
3) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmalarda yeni yaklaşımlar geliştirerek yeni bilgiler üretebilir.
4) Alanı ilgili bir tasarım problemine, eleştirel düşünme yöntemlerini kullanarak çözüm üretebilir.
5) Mimarlık tarihinde gerçekleşmiş olguların ya da çağdaş uygulamaların nedenlerinin kültürel, toplumsal, siyasal ya da fiziksel bileşenleri ile analiz ederek değerlendirebilir.
6) Alanı ile ilgili niteliksel ve niceliksel araştırma yapabilir.
7) Alanı ile ilgili yürüttüğü araştırma ya da tasarım önerisinin sonuçlarını yazılı, sözlü ya da diğer görsel medya araçlarını kullanarak sunabilir.
8) Yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirir.
9) Mimarlık disiplininin, toplumsal sorumluluklarının, yasal, etik ve estetik değerlerinin bilincinde olur.