ARC5420 Architectural DiscourseBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ARC5420 Mimari Söylemler Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli:
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi DURNEV ATILGAN YAĞAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: I.Tarihsel olarak farklı dönem ve bağlamlara ait mimarlık tartışmalarını, içerisinde geliştiği kuramsal ortam üzerinden incelemek, bu tartışmalara dahil olmak ve eleştirel bir tavır geliştirmek.
II.Belirli bir tarihsel döneme ve bağlama ait farklı mecralardaki mimari üretimleri incelemek ve bunları değerlendirmek.
III. Sınıf içi ve sınıf dışı bireysel ve grup çalışmaları ve sunumlar yapmak.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Mimarlık-kuram-tarih-eleştiri ilişkisi üzerine güncel bir kavrayış geliştirme
II.Mimarlık kuramı içerisindeki metinsel anlatıların çoğulculuğunu ve dolayısıyla tarihselliğini kayrayabilme.
III.Mimarlık kuramı içerisinde yeni bir sorunsal oluşturabilme ve bunu güncel kavramsal repertuvarı kullanarak tartışabilme
IV.Genel mimarlık kuramı tartışmaları ile Türkiye'nin özgül koşulları içindeki üretimler arasında ilişkiler kurabilme, karşılaştırmalı bir perspektif ile eleştirebilme

Dersin İçeriği

Yukarıda kurgulanan bağlamda dönem içerisinde belirlenecek olan kavramlar ile ilişkili metinler ve diğer mecralardaki mimari üretimler ile onların paralelinde gelişen tartışmalar bu dersin içeriğini oluşturur.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş
2) Güncel mimarlık kuramı içerisinde nasıl bir sorunsal tanımlanabilir üzerine tartışmalar.
3) Tanımlanan problem üzerine araştırma ve tartışma, kaynakların belirlenmesi.
4) İlgili metin tartışması.
5) Örnek bir mimari durum inceleme ve tartışması için alan gezisi.
6) Film gösterimi, tartışmalar.
7) İlgili okumalar üzerinde tartışma.
8) İlgili okumalar üzerinde tartışma.
9) İlgili okumalar üzerinde tartışma.
10) Bireysel dönem projesi için ön hazırlık ve tartışmalar.
11) Öğrencilerin bireysel araştırma konuları üzerine sunumlar ve tartışma.
12) Öğrenci sunumları
13) Öğrenci sunumları
14) Dönem değerlendirilmesi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: Selected readings will be given according to the topics.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Ödev 3 % 10
Sunum 1 % 20
Final 1 % 40
Rapor Teslimi 1 % 20
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 11 3 33
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 15 210
Sunum / Seminer 1 1 1
Ödevler 3 8 24
Rapor Teslimi 1 20 20
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 291

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Lisans düzeyinde kazandığı kuramsal, kavramsal ve kılgısal bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir.
2) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmaları, bireysel olarak yürütebilir, gurup çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilme becerisine sahip olur.
3) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmalarda yeni yaklaşımlar geliştirerek yeni bilgiler üretebilir.
4) Alanı ilgili bir tasarım problemine, eleştirel düşünme yöntemlerini kullanarak çözüm üretebilir.
5) Mimarlık tarihinde gerçekleşmiş olguların ya da çağdaş uygulamaların nedenlerinin kültürel, toplumsal, siyasal ya da fiziksel bileşenleri ile analiz ederek değerlendirebilir.
6) Alanı ile ilgili niteliksel ve niceliksel araştırma yapabilir.
7) Alanı ile ilgili yürüttüğü araştırma ya da tasarım önerisinin sonuçlarını yazılı, sözlü ya da diğer görsel medya araçlarını kullanarak sunabilir.
8) Yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirir.
9) Mimarlık disiplininin, toplumsal sorumluluklarının, yasal, etik ve estetik değerlerinin bilincinde olur.