Bahçeşehir UniversityDegree Programs DIGITAL GAME DESIGNGeneral Information For StudentsDiploma SupplementErasmus Policy StatementNational QualificationsBologna Commission
DIGITAL GAME DESIGN
Bachelor TR-NQF-HE: Level 6 QF-EHEA: First Cycle EQF-LLL: Level 6

Program Outcomes

Classified

1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
1) Comprehend the conceptual importance of the game in the field of communication, ability to implement the player centered application to provide design.
2) Analyze, synthesize, and evaluate information and ideas from various perspectives.
3) Analyze the key elements that make up specific game genres, forms of interactions, mode of narratives and understand how they are employed effectively to create a successful game.
4) Understand game design theories and methods as well as implement them during game development; to make enjoyable, attractive, instructional and immersive according to the target audience.
5) Understand the technology and computational principles involved in developing games and master the use of game engines.
6) Understand and master the theories and methodologies of understanding and measuring player experience and utilize them during game development process.
7) Pitching a video game to developers, publishers, and players; mastering the art of effectively communicating and marketing the features and commercial potential of new ideas, concepts or games.
2 - Skills
Cognitive - Practical
1) Understand the process of creation and use of 2D and 3D assets and animation for video games.
2) Comprehend and master how ideas, concepts and topics are conveyed via games followed by the utilization of these aspects during the development process.
3) Manage the game design and development process employing complete documentation; following the full game production pipeline via documentation.
4) Understand and employ the structure and work modes of game development teams; comprehend the responsibilities of team members and collaborations between them while utilizing this knowledge in practice.
3 - Competences
Communication and Social Competence
Learning Competence
Field Specific Competence
1) Understand the process of game publishing within industry standards besides development and utilize this knowledge practice.
Competence to Work Independently and Take Responsibility

Program Gains Program Level

Program Outcomes TR-NQF-HE 6 (Bachelor) Level Descriptors TR-NQF-HE Main Field Descriptors
21 - Arts
TR-NQF-HE Main Field Descriptors
32 - Journalism and information
TR-NQF-HE Main Field Descriptors
48 - Computing
1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
1) Comprehend the conceptual importance of the game in the field of communication, ability to implement the player centered application to provide design.
2) Analyze, synthesize, and evaluate information and ideas from various perspectives.
3) Analyze the key elements that make up specific game genres, forms of interactions, mode of narratives and understand how they are employed effectively to create a successful game.
4) Understand game design theories and methods as well as implement them during game development; to make enjoyable, attractive, instructional and immersive according to the target audience.
5) Understand the technology and computational principles involved in developing games and master the use of game engines.
6) Understand and master the theories and methodologies of understanding and measuring player experience and utilize them during game development process.
7) Pitching a video game to developers, publishers, and players; mastering the art of effectively communicating and marketing the features and commercial potential of new ideas, concepts or games.
1) Possess advanced level theoretical and practical knowledge supported by textbooks with updated information, practice equipments and other resources.
1) Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir.
2) İlgili sanat alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir.
3) Sanat ve tasarım materyalleri bilgisine sahiptir.
4) Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir.
5) İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.
6) İlgili sanat alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
7) Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
8) Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
9) Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.
1) Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
2) Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili süreçleri, yöntem ve teknikleri teşhis eder.
3) Alanı ile ilgili kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahiptir.
4) Kişi, grup, kitle ya da kurumların iletişim özellikleri ve yaşadığı iletişim sorunları konusunda bilgi sahibidir.
5) İletişim ortam ve araçlarını yetkin bir şekilde kullanabilme bilgisine sahiptir.
6) Alanda faaliyet gösteren kurumların yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini tanır.
7) İletişimin ulusal, uluslararası, toplumsal ve kültürlerarası boyutlarını tanır.
1) Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 - Skills
Cognitive - Practical
1) Understand the process of creation and use of 2D and 3D assets and animation for video games.
2) Comprehend and master how ideas, concepts and topics are conveyed via games followed by the utilization of these aspects during the development process.
3) Manage the game design and development process employing complete documentation; following the full game production pipeline via documentation.
4) Understand and employ the structure and work modes of game development teams; comprehend the responsibilities of team members and collaborations between them while utilizing this knowledge in practice.
1) Use of advanced theoretical and practical knowledge within the field.
2) Interpret and evaluate data, define and analyze problems, develop solutions based on research and proofs by using acquired advanced knowledge and skills within the field.
1) Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar.
2) İlgili sanat alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır.
3) İlgili sanat alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir.
4) Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir.
5) Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirir.
6) Duyusal algıyı somutlaştırır.
1) Alanıyla ilgili bilgi kaynakları ile kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
2) Alanıyla ilgili olay ve olgular arasındaki ilişkileri tanıma ve açıklama becerisine sahiptir.
3) Alanıyla ilgili özgün fikirleri yaratıcı bir şekilde açıklar.
4) Kişi, grup, kitle ya da kurumların iletişim özelliklerini, ihtiyaçlarını ya da farklılıklarını dikkate alarak uygun iletişim strateji, yöntem ve teknikleri geliştirir ve uygular.
1) Bilişim ve/veya bilgisayar bilimleri problemlerini saptar, tanımlar ve modeller; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.
2) Bilişim ve/veya bilgisayar bilimleri problemlerinin tanımlarını ve ilk çözümlerini elde etmek amacı ile etkileşimli deneysel ortamlar tasarlar, uygular ve bu ortamları değerlendirir.
3) Bilgisayar tabanlı sistemlerde yaşam çevriminin tüm aşamalarını gerçekleştirir.
4) Hesaplama, matematik ve kuramsal bilgisayar bilimleri bilgileri ile bilgi ve iletişim teknolojilerini, bilişim ve/ya bilgisayar bilimleri problemlerinin çözümleri için seçer ve kullanır.
3 - Competences
Communication and Social Competence
1) Inform people and institutions, transfer ideas and solution proposals to problems in written and orally on issues in the field.
2) Share the ideas and solution proposals to problems on issues in the field with professionals and non-professionals by the support of qualitative and quantitative data.
3) Organize and implement project and activities for social environment with a sense of social responsibility.
4) Monitor the developments in the field and communicate with peers by using a foreign language at least at a level of European Language Portfolio B1 General Level.
5) Use informatics and communication technologies with at least a minimum level of European Computer Driving License Advanced Level software knowledge.
1) Hedef kitlesini tanımlayarak alanı ile ilgili çalışmaları paylaşır.
2) Çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir.
3) Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır.
4) Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi : B1 Düzeyi).
5) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
1) Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır ve dili etkin biçimde kullanır.
2) Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
3) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
4) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
5) Sanatsal, kültürel ve sosyal etkinlikleri yakından takip eder, etkin olarak katılır ve düzenler.
6) Ulusal ve uluslararası gündemde yer alan olay ve gelişmeleri izler ve yorumlar.
7) Farklı kültürlerin iletişim biçimlerini tanır ve uyum sağlar.
1) Sözlü ve yazılı iletişim kurar, en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
2) Bilişim uygulamalarının bireysel, kurumsal, toplumsal ve evrensel boyutlardaki etkilerinin bilincindedir ve girişimcilik, yenilikçilik konuları hakkında farkındalığa sahiptir.
Learning Competence
1) Evaluate the knowledge and skills acquired at an advanced level in the field with a critical approach.
2) Determine learning needs and direct the learning.
3) Develop positive attitude towards lifelong learning.
1) Kendi çalışmalarını sorgular.
2) Çözümleyici ve eleştirel düşünür.
3) Yaşam boyu öğrenme kavramını özümser.
1) Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2) Öğrenme gereksinimlerini belirler ve yönlendirir.
3) Birey ve ekip üyesi olarak mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
4) Bilgiye ulaşma yollarını bilme, alanıyla ilgili yeni yöntem ve teknolojileri takip eder ve kullanır.
5) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirir.
1) Sürekli mesleki gelişimin gerekliliği bilinci ile bilişim ve/veya bilgisayar bilimleri, bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili güncel gelişmeleri izler.
Field Specific Competence
1) Understand the process of game publishing within industry standards besides development and utilize this knowledge practice.
1) Act in accordance with social, scientific, cultural and ethic values on the stages of gathering, implementation and release of the results of data related to the field.
2) Possess sufficient consciousness about the issues of universality of social rights, social justice, quality, cultural values and also, environmental protection, worker's health and security.
1) Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkındadır.
2) Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir.
3) Alanında başarıyla iş yürütebilecek duyarlılığa sahiptir.
4) Estetik farkındalığa sahiptir.
1) Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
2) Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve gerçekleştirir.
3) Alana ilişkin teknolojileri yetkin bir şekilde kullanır.
4) Alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mevzuatın bilincinde olur ve uygun davranır.
5) Sosyal güvenlik ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile bilişim uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
Competence to Work Independently and Take Responsibility
1) Conduct studies at an advanced level in the field independently.
2) Take responsibility both as a team member and individually in order to solve unexpected complex problems faced within the implementations in the field.
3) Planning and managing activities towards the development of subordinates in the framework of a project.
1) Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır.
2) Proje süreçleri içinde etkin olarak yer alır.
3) Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir.
1) Alanı ile ilgili bireysel ya da grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi yerine getirir ya da bağımsız olarak yürütür.
2) Alanı ile ilgili uygulamalarda bireysel ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
3) Birey olarak yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır.
1) Bireysel olarak veya çok disiplinli takımlarda etkin çalışır.

Conjoined

1) Comprehend the conceptual importance of the game in the field of communication, ability to implement the player centered application to provide design.
2) Analyze, synthesize, and evaluate information and ideas from various perspectives.
3) Analyze the key elements that make up specific game genres, forms of interactions, mode of narratives and understand how they are employed effectively to create a successful game.
4) Understand game design theories and methods as well as implement them during game development; to make enjoyable, attractive, instructional and immersive according to the target audience.
5) Understand the technology and computational principles involved in developing games and master the use of game engines.
6) Understand the process of creation and use of 2D and 3D assets and animation for video games.
7) Understand and master the theories and methodologies of understanding and measuring player experience and utilize them during game development process.
8) Comprehend and master how ideas, concepts and topics are conveyed via games followed by the utilization of these aspects during the development process.
9) Manage the game design and development process employing complete documentation; following the full game production pipeline via documentation.
10) Understand and employ the structure and work modes of game development teams; comprehend the responsibilities of team members and collaborations between them while utilizing this knowledge in practice.
11) Understand the process of game publishing within industry standards besides development and utilize this knowledge practice.
12) Pitching a video game to developers, publishers, and players; mastering the art of effectively communicating and marketing the features and commercial potential of new ideas, concepts or games.