Bahçeşehir UniversityDegree Programs ADVERTISINGGeneral Information For StudentsDiploma SupplementErasmus Policy StatementNational Qualifications
ADVERTISING
Bachelor TR-NQF-HE: Level 6 QF-EHEA: First Cycle EQF-LLL: Level 6

Program Outcomes

Classified

1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
2 - Skills
Cognitive - Practical
3 - Competences
Communication and Social Competence
Learning Competence
Field Specific Competence
Competence to Work Independently and Take Responsibility

Program Gains Program Level

Program Outcomes TR-NQF-HE 6 (Bachelor) Level Descriptors TR-NQF-HE Main Field Descriptors
21 - Arts
TR-NQF-HE Main Field Descriptors
32 - Journalism and information
TR-NQF-HE Main Field Descriptors
34 - Business and administration
1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
1) Possess advanced level theoretical and practical knowledge supported by textbooks with updated information, practice equipments and other resources.
1) Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir.
2) İlgili sanat alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir.
3) Sanat ve tasarım materyalleri bilgisine sahiptir.
4) Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir.
5) İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.
6) İlgili sanat alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
7) Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
8) Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
9) Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.
1) Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
2) Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili süreçleri, yöntem ve teknikleri teşhis eder.
3) Alanı ile ilgili kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahiptir.
4) Kişi, grup, kitle ya da kurumların iletişim özellikleri ve yaşadığı iletişim sorunları konusunda bilgi sahibidir.
5) İletişim ortam ve araçlarını yetkin bir şekilde kullanabilme bilgisine sahiptir.
6) Alanda faaliyet gösteren kurumların yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini tanır.
7) İletişimin ulusal, uluslararası, toplumsal ve kültürlerarası boyutlarını tanır.
1) Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
2 - Skills
Cognitive - Practical
1) Use of advanced theoretical and practical knowledge within the field.
2) Interpret and evaluate data, define and analyze problems, develop solutions based on research and proofs by using acquired advanced knowledge and skills within the field.
1) Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar.
2) İlgili sanat alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır.
3) İlgili sanat alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir.
4) Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir.
5) Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirir.
6) Duyusal algıyı somutlaştırır.
1) Alanıyla ilgili bilgi kaynakları ile kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
2) Alanıyla ilgili olay ve olgular arasındaki ilişkileri tanıma ve açıklama becerisine sahiptir.
3) Alanıyla ilgili özgün fikirleri yaratıcı bir şekilde açıklar.
4) Kişi, grup, kitle ya da kurumların iletişim özelliklerini, ihtiyaçlarını ya da farklılıklarını dikkate alarak uygun iletişim strateji, yöntem ve teknikleri geliştirir ve uygular.
1) Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
2) Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
3 - Competences
Communication and Social Competence
1) Inform people and institutions, transfer ideas and solution proposals to problems in written and orally on issues in the field.
2) Share the ideas and solution proposals to problems on issues in the field with professionals and non-professionals by the support of qualitative and quantitative data.
3) Organize and implement project and activities for social environment with a sense of social responsibility.
4) Monitor the developments in the field and communicate with peers by using a foreign language at least at a level of European Language Portfolio B1 General Level.
5) Use informatics and communication technologies with at least a minimum level of European Computer Driving License Advanced Level software knowledge.
1) Hedef kitlesini tanımlayarak alanı ile ilgili çalışmaları paylaşır.
2) Çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir.
3) Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır.
4) Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi : B1 Düzeyi).
5) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
1) Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır ve dili etkin biçimde kullanır.
2) Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
3) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
4) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
5) Sanatsal, kültürel ve sosyal etkinlikleri yakından takip eder, etkin olarak katılır ve düzenler.
6) Ulusal ve uluslararası gündemde yer alan olay ve gelişmeleri izler ve yorumlar.
7) Farklı kültürlerin iletişim biçimlerini tanır ve uyum sağlar.
1) Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2) Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
3) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
4) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Learning Competence
1) Evaluate the knowledge and skills acquired at an advanced level in the field with a critical approach.
2) Determine learning needs and direct the learning.
3) Develop positive attitude towards lifelong learning.
1) Kendi çalışmalarını sorgular.
2) Çözümleyici ve eleştirel düşünür.
3) Yaşam boyu öğrenme kavramını özümser.
1) Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2) Öğrenme gereksinimlerini belirler ve yönlendirir.
3) Birey ve ekip üyesi olarak mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
4) Bilgiye ulaşma yollarını bilme, alanıyla ilgili yeni yöntem ve teknolojileri takip eder ve kullanır.
5) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirir.
1) Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
2) Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
Field Specific Competence
1) Act in accordance with social, scientific, cultural and ethic values on the stages of gathering, implementation and release of the results of data related to the field.
2) Possess sufficient consciousness about the issues of universality of social rights, social justice, quality, cultural values and also, environmental protection, worker's health and security.
1) Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkındadır.
2) Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir.
3) Alanında başarıyla iş yürütebilecek duyarlılığa sahiptir.
4) Estetik farkındalığa sahiptir.
1) Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
2) Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve gerçekleştirir.
3) Alana ilişkin teknolojileri yetkin bir şekilde kullanır.
4) Alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mevzuatın bilincinde olur ve uygun davranır.
5) Sosyal güvenlik ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
1) Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
2) Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
3) Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
4) Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
5) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Competence to Work Independently and Take Responsibility
1) Conduct studies at an advanced level in the field independently.
2) Take responsibility both as a team member and individually in order to solve unexpected complex problems faced within the implementations in the field.
3) Planning and managing activities towards the development of subordinates in the framework of a project.
1) Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır.
2) Proje süreçleri içinde etkin olarak yer alır.
3) Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir.
1) Alanı ile ilgili bireysel ya da grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi yerine getirir ya da bağımsız olarak yürütür.
2) Alanı ile ilgili uygulamalarda bireysel ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
3) Birey olarak yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır.
1) Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
2) Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
3) Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.

Conjoined

1) To be able to apply theoretical concepts related to mass communication, consumer behavior, psychology, persuasion,sociology, marketing, and other related fields to understand how advertising and brand communication works in a free-market economy.
2) To be able to critically discuss and interpret theories, concepts, methods, tools and ideas in the field of advertising.
3) To be able to research, create, design, write, and present an advertising campaign and brand strategies of their own creation and compete for an account as they would at an advertising agency.
4) To be able to analyze primary and secondary research data for a variety of products and services.
5) To be able to develop an understanding of the history of advertising as it relates to the emergence of mass media outlets and the importance of advertising in the marketplace.
6) To be able to follow developments, techniques, methods, as well as research in advertising field; and to be able to communicate with international colleagues in a foreign language. (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)
7) To be able to take responsibility in an individual capacity or as a team in generating solutions to unexpected problems that arise during implementation process in the Advertising field.
8) To be able to understand how advertising works in a global economy, taking into account cultural, societal, political, and economic differences that exist across countries and cultures.
9) To be able to approach the dynamics of the field with an integrated perspective, with creative and critical thinking, develop original and creative strategies.
10) To be able to to create strategic advertisements for print, broadcast, online and other media, as well as how to integrate a campaign idea across several media categories in a culturally diverse marketplace.
11) To be able to use computer software required by the discipline and to possess advanced-level computing and IT skills. (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level)
12) To be able to identify and meet the demands of learning requirements.
13) To be able to develop an understanding and appreciation of the core ethical principles of the advertising profession.