HST1001 Atatürk's Principles and History of Turkish Republic IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
HST1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Güz 2 0 2 2

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Must Course
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi NURİ YAZICI
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi NURİ YAZICI
Dr. Öğr. Üyesi NURAN FERYAL TANSUĞ DOURLARİS
Öğ.Gör. NECATİ AYDIN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: * Türk İnkılâbının tarihî anlamını ve önemini kavratmak,
* Atatürk’ü ve onun dünya görüşünü ve düşüncelerini kavratmak
* Kurtuluş Savaşı’nın hangi ortamda ve nasıl kazanıldığını kavratmak
* Türkiye’nin toprak bütünlüğünün ve Türk Milletinin bölünmezliğinin önemini kavratmak ve bu hedef için Atatürk’ün birleştirici özelliğini kavratmak
* Millî Mücadele’nin, Atatürk İnkılâplarının evrensel değerlerini ve yabancı uluslara nasıl örnek olduğunu kavratmak
* Günümüzün ve geleceğin konuları karşısında Atatürkçü bir yaklaşım ve düşünce geliştirme yeteneğini kazandırmak.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler şu becerileri kazanmış olacaklardır:
* Yakın tarih olaylarını sebep-sonuç ilişkileri içinde yorumlayabilmek.
* Cumhuriyet reformlarını tarihsel bir bütünlük içinde görebilmek.
* Tarihsel terimleri yorumlayabilecek ve birbirlerinden farklarını ayırt edebilmek.
* Türk İstiklâl Savaşının kazanıldığı askerî, siyasal ve ekonomik ortamı kavrayabilmek.
* Vatan, bayrak, bağımsızlık, egemenlik gibi kavramların bir millet için ne değerde olduklarını kavrayabilmek.
* Atatürk’ün, Türk milleti için birleştirici bir değer olduğunu kavrayabilmek.
* Uluslararası toplumda, “bağımsız bir devlet ve onurlu bir millet” olarak yaşamanın bedelinin ne olduğunu kavrayabilmek
* Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişte toplum ve devlet yapısı olarak yaşanan değişimi kavrayabilmek.

Dersin İçeriği

Bu derste yeni bir Türk devletinin kuruluşu, bu devletin dayandığı temel ilkeler ve bu değişimin büyük önderi Atatürk’ün fikirleri ve ilkeleri, kendi adıyla anılan inkılâpları konu edilmektedir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) *Öğrencilerin dersin kapsamı, amacı ve hedefleri hakkında bilgilendirilmesi. * “Tarih” ve “İnkılâp Tarihi”...... Ders kitabı ve serbest araştırma
2) * Osmanlı Çağdaşlaşma Tarihine Bakış: * Osmanlı İmparatorluğu’nda ıslâhatların gerekçesi ve ıslahat geleneği. (II. Mahmut dönemi dahil) Ders kitabı ve serbest araştırma
3) * “Tanzimat-ı Hayriye” Dönemi Ders kitabı ve serbest araştırma
4) "Meşrutiyet" dönemi. Ders kitabı ve serbest araştırma
5) * XIX. yy sonları- XX. yy başlarında Osmanlı İmparatorluğu; siyasal- askerî- ekonomik ortam) Ders kitabı ve serbest araştırma
6) Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı İmparatorluğu Ders kitabı ve serbest araştırma
7) Mondros Mütarekesi ve yürürlüğe girişi.. Ders kitabı ve serbest araştırma
8) * Mondros Mütarekesi sonrası dış politika gelişmeleri Ders kitabı ve serbest araştırma
9) * Millî Mücadele’ye gidiş. Ders kitabı ve serbest araştırma
10) * TÜRK İSTİKLÂL SAVAŞI: A) Hazırlık Dönemi-I (Amasya Genelgesi dahil) Ders kitabı ve serbest araştırma
11) TÜRK İSTİKLÂL SAVAŞI: A) Hazırlık Dönemi-II (Anadolu’da kongreler dönemi) Ders kitabı ve serbest araştırma
12) * TÜRK İSTİKLÂL SAVAŞI: A) Hazırlık Dönemi-III (Kongreler sonrası gelişmeler ve Misak-ı Millî) Ders kitabı ve serbest araştırma
13) * TÜRK İSTİKLÂL SAVAŞI: A) Hazırlık Dönemi-IV (Misak-ı Millî sonrası gelişmeler, İstanbul’un işgali ve sonrası...... Ders kitabı ve serbest araştırma
14) TÜRK İSTİKLÂL SAVAŞI: A) Hazırlık Dönemi-V (TBMM’nin açılışı ve ilk faaliyetleri.) Ders kitabı ve serbest araştırma
15) Final sınavları
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Nuri Yazıcı, Millî Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi, İstanbul. 2011, Bahçeşehir Üniversitesi Yay.
Diğer Kaynaklar: *Kemal Atatürk, Nutuk 1919-1927, Bugünkü dille yayına hazırlayan: Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, Atatürk Araştırmaları Merkezi Yay.Ankara 2004
* Ergun Aybars, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, İzmir 1984
* Selâhattin Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya I, II, III, IV, İstanbul 1991, M.E.B. yay.
* Peyami Safa, Türk İnkılâbına Bakışlar, Atatürk Araştırma Merkezi Yay. Ankara 1988
* Bernard Lewis, “Modern Türkiye’nin Doğuşu” Çev: Metin Kıratlı, Ankara, 1984
* Salahi R. Sonyel, Osmanlı Ermenileri, Remzi Kitabevi, 2. Basım ,İstanbul 2009
*
* Nuri Yazıcı, Millî Mücadelede (Canik Sancak’ında) Pontosçu Faaliyetler (1918 – 1922), II. baskı, Çizgi yayınevi, Konya 2003

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 50
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 48

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.