ARC3907 Architecture and CinemaBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ARC3907 Mimarlık ve Sinema Güz
Bahar
2 0 2 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Arş.Gör. BÜŞRA ATAM
Opsiyonel Program Bileşenleri: watching the films the list of which is provided
Dersin Amacı: Bu ders, incelenecek filmler üzerinden hem mimarlığın hem de sinemanın ana bileşenleri olan "zaman" ve "mekan" kavramlarını incelemeyi amaçlar. Mimarlık ve sinema arasındaki ilişkiler dersin içeriğini oluşturan temalar üzerinden farklı ölçeklerde tartışılacaktır. Ders ayrıca, sinemanın, mimarlığın ve kentin gelişimindeki eşikleri dönemlerin ruhu ve felsefi/düşünsel kırılma noktaları üzerinden eleştirel bir bakış açısıyla ele almayı hedefler.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Mimarlıği/mekanı ön plana çıkaran ve sahne olarak kulanan filmleri tanır.
2. Mimarlık ve sinema ile ilişkili olarak zaman ve mekan kavramlarının dönüşümünü tartışır
3. Film analizleri yoluyla eleştirel bakış açısını geliştirir.
4. Sinemada geleceğin mimarisne bakışı inceler, ütopya ve distopya kavramlarını tartışır.
5. Filmlerde banliyö, kentsel mekan ve kent imajının kullanımını analiz eder

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında, her hafta farklı temalar ve seçilen filmler üzerinden eleştirel mimari/mekansal okumalar ve tartışmalar yapılacaktır. Bu bağlamda ele alınacak temalar arasında, mekan-zamansallık, modernitenin eleştirisi, banliyo hayatı, kapitalist mekan, ütopya-distopyalar sayılabilir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Erken Filmler ve Mimarlığın Sahne Olarak Kullanımı The Cabinet of Dr. Caligari (1920, Robert Wiene Metropolis (1927, Fritz Lang
2) Mekan ve Zaman Battleship Potemkin (1925), Sergei Eisenstein Dogville (2003, Lars von Trier
3) Modernite ve Sosyal Eleştiri Modern Zamanlar (1936), Charlie Chaplin Playtime (1967) Jacques Tati
4) Banliyö Hayatının Eleştirisi The Truman Show (1999) Peter Weir La Haine (1995) Mathieu Kossovitz
5) Kapitalist Mekanın Eleştirisi Fight Club (1999), David Fincher Empty House (2004), Kim Ki Duk
6) Mimarlığın Geleceğine Bakış -Ütopya/Distopya Alphaville (1965) Jean-Luc Godard Blade Runner (multiple versions) [1982] Ridley Scott
7) Mimarlığın Geleceğine Bakış- Ütopya/Distopya Minority Report (2002) Steven Spielberg Matrix (1999) Larry ve Andy Wachowski
8) Arasınav
9) Uzayın Mimarisi Aelita: Queen of Mars (1924, Yakov Protazanov 2001: A Space Oddysey (1968, Stanley Kubrick Solaris (1979), Andre Tarkovsky
10) Sinemada Mimar Figürü The Fountainhead (1949), King Vidor My Architect (2003), Nathaniel Kahn
11) Kent ve Mimarlık Pier Paolo Pasolini Mamma Roma (1962) medea (1969) Amarcord (1973), Federico Fellini Tiffany’de Kahvaltı, 1961, Blake Edwards
12) Kent ve Mimarlık (limited city) Berlin Üzerinde Gökyüzü (1987), Wim Wenders (post-modern city Falling Down (1992), Joel Shumacher Night on Earth (1992) Jim Jarmush
13) Sinemada İstanbul Ağır Roman (1996), Mustafa Altıoklar Uzak (2002), Nuri Bilge Ceylan
14) Sunumlar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: gerektiğinde verilir

given when necessary
Diğer Kaynaklar: 1) Mark Lamster, editor. Architecture and Film. Princeton Architectural Press, 2000.

2)Donald Albrecht. Designing Dreams: Modern Architecture in the Movies. Hennessey + Ingalls, Santa Monica, 2000.

3)Maggie Toy, editor. A.D. Architectural Design Profile no. 112. Architecture and Film. Academy Group Ltd. 1994.

4) Maggie Toy, editor. A.D. Architectural Design Profile no. 150. Architecture + Animation. Wiley-Academy. 2001.

5) Francois Penz, editor. Cinema & Architecture: Melies, Mallet-Stevens, Multimedia. British Film Institute, 1997.

6) Thomas Hine. Movie Houses. Architectural Record. 04.02.

7) Terry Smith, editor. Impossible Presence: Surface and Screen in the Photographic Era. University of Chicago Press

8) Mehmet Öztürk, Sine-Masal Kentler. Modernitenin İki Kahramanı Kent ve Sinema Üzerine Bir İnceleme, Don Kişot Yayınları, 2005.

9) Nurçay Türkoğlu, Mehmet Öztürk ve Göksel Aymaz. Kentte Sinema, Sinemada Kent, Yeni Hayat Kütüphanesi, 2004.

10) Seçil Büker, Sinemada Anlam Yaratma. Hayalperest Kitabevi, 2012.

11)J. Dudley Andrew. Sinema Kuramları. İzdüşüm Yayınları, 2007.

12) Açalya Allmer, editör. Sinemekan. Varlık Yayınları, 2010.

13) Belkıs Uluoğlu, Ayhan Enşici, Ali Vatansever, editör. Form Follows Film. Cambridge Scholars Press, 2006.

14) Mallet Stevens Melies.Ed By François Penz and Marueen Thomas. British Film Institute, 1997. Cinema and Architecture.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 1 % 15
Sunum 1 % 15
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.