ENV4401 Environmental Impact and Risk AssessmentBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ENV4401 Çevresel Etki ve Risk Değerlendirmesi Güz
Bahar
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi HÜSEYİN ÖZDEMİR
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, mühendislik tesisleri, süreçler ve ürünleri ile ilgili ekosistem ve insan üzerindeki etkilerin, risklerin değerlendirilmesi ve yönetilmesi için ele alınan süreç ve teknikleri tartışmaktır. Hem biyofiziksel hem sosyal etkileri ele alınmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Maruziyeti ve riski değerlendirmenin teori ve yöntem tarif eder.
2. Maruziyet ile sağlık risklerinin ilişkisinin tanımlar.
3. Maruziyet tipinin çıkarımlarını tanımlar.
4. Maruziyet ve riski matematiksel ve istatistiksel modellerle hesaplar.
5. Hava, su ve topraktaki kirleticilere maruziyeti örnekler ve analitik yöntemlerle ölçer.
6. Risk yönetimini ve iletişimini açıklar.
7. Zehirlilik değerlendirmesini uygular.
8. Belirsizliği analiz eder.
9. Maruziyet ölçüm yöntemlerini seçer.

Dersin İçeriği

Çevresel etki ve risk değerlendirmesi yönemlerine giriş. Teknik ve teknik olmayan parametrelerin kullanılarak çevresel etki analizi, çevresel etki değerlendirme mevzuatı, etki tahminleri, stratejik etki değerlendirme.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Çevresel değerlendirme işlemleri
2) Çevresel düzenlemeler
3) Etki değerlendirme teknikleri
4) Mühendislik risk analizi
5) Sağlık riskinin değerlendirilmesi
6) Risk yönetimi ve iletişimi
7) Sosyal etki değerlendirme / Ara sınav
8) Çevre yönetim sistemleri
9) Etkilerden korumak ve bunları konrol etmek için alternatif metodların uygulanması
10) Zehirlilik değerlendirmesi
11) Belirsizlik analizi
12) Maruziyet ölçüm metodları / Ara sınav
13) Maruziyeti değerlendirme stratejileri
14) Maruziyet ve risk değerlendirme örnekleri

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 1) Handouts and reading material will be given weekly.
Diğer Kaynaklar: 1) Dennis J. Paustenbach. 2002. Human and Ecological Risk Assessment: Theory and Practice (1st edition). Wiley-Interscience. ISBN-10: 0471147478.
2) http://www.atsdr.cdc.gov
3) http://www.epa.gov

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 0
Küçük Sınavlar 6 % 25
Ara Sınavlar 2 % 35
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 4 60
Küçük Sınavlar 6 1 6
Ara Sınavlar 2 2 4
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 114

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.