COP4427 Microsoft – Dynamics of CRM ProgrammingBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
COP4427 Microsoft - CRM Programlama Dinamikleri Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi CEMAL OKAN ŞAKAR
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Dersin hedefleri dört bölümden oluşmaktadır.
1.Uygulama: Birinci Bölüm, Microsoft Dynamics CRM uygulamasını kullanıcı açısından incelemesi oluşturur. Ders kapsamında yer alan uygulama işlevselliği, Temel CRM Navigasyon, Kullanıcı Arayüzü, Outlook İstemcisi, Pazarlama Otomasyonu, Satış Yönetimi, Hizmet Yönetimi ve Hizmet Zamanlama uygulamaları yer almaktadır.
2. Kurulum: İkinci Bölüm öğrencilere Microsoft Dynamics CRM 4.0'ı nasıl kuracakları ve dağıtacaklarını öğretir. Ders, bir Microsoft Dynamics CRM dağıtımında kullanılan bileşenleri, Microsoft Dynamics CRM'yi başarıyla dağıtmak için gereken donanım ve yazılım gereksinimlerini ve üç temel Microsoft Dynamics CRM bileşeninin kurulum talimatlarını araştırır.
3. Özelleştirme: Üçüncü Bölüm öğrencilere Microsoft Dynamics CRM 4.0'ı yapılandırma ve özelleştirme araçları sağlar. Yapılandırma konuları, işletme yönetimi işlevlerini kurmayı içerir. Ayrıca, sistem bileşenlerini özelleştirmek için Microsoft Dynamics CRM 4.0 Özelleştirme araçlarının kullanımı konusu ders kapsamı içindedir.
4. Genişletme: Dördüncü Bölüm, öğrencilere Microsoft Dynamics CRM 4.0'ın nasıl genişletilebileceğini anlamaya yönelik bilgi ve becerileri sağlar.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
CRM, uygulamaları şirketler için gittikçe önem kazanmaktadır. Microsoft Dynamics, CRM işlevselliğini uygulamak için en önemli platformlardan biridir. Dersin öğrenim çıktıları:
- CRM'de kullanılan en son araçları öğrenme,
- Sürekli değişen BT dünyası için gerekli becerilerin kazandırılması.
- Profesyonel hayatlarına bir adım önde başlamalarını sağlayacak bilgi ve becerilerin kazanılması.

Dersin İçeriği

Bu ders, Microsoft Dynamics platformu, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), özelleştirme ve uygulama geliştirme (Asp. Net ve Workflow) hakkında JavaScript ve .Net Tabanlı Dillerle (C #, VB.Net vb.) Dynamics CRM hakkında kapsamlı bir genel bakış sunmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) CRM / Dynamics CRM Tanıtımı
2) Microsoft Dynamics CRM Temelleri (Web, Outlook, Mobil İstemciler)
3) Satış, Pazarlama, Hizmet Yönetimi
4) Microsoft Dynamics CRM Bileşenleri ve Kurulumu
5) Dynamics CRM'yi Yapılandırma (Ticari Birimler, Güvenlik, Roller, Kullanıcılar, Ekip, Kuruluş, MUI)
6) Kişiselleştirme Bölüm I (İçe / Dışa Aktarma, Form, Görünüm, Varlık, Özellik, İlişki)
7) Kişiselleştirme Bölüm II (İçe / Dışa Aktar, Form, Görünüm, Varlık, Özellik, İlişki)
8) Microsoft Dynamics CRM Uzatan Mimari
9) Gelişmiş Platform İşlemleri
10) Özel İş Akışı Etkinlikleri ve Eklentileri
11) Uygulama Etkinliği Programlama ve Entegrasyon
12) ASP .NET Uzantıları Oluşturma
13) Projeler
14) Projeler

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Microsoft Dynamics CRM 2016 Unleashed, Book by Marc J. Wolenik, Sams Publishing, 2016
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Küçük Sınavlar 1 % 20
Projeler 1 % 40
Final 1 % 30
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 30
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 70
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 2 28
Sunum / Seminer 1 40 40
Proje 1 25 25
Final 1 25 25
Toplam İş Yükü 160

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.