CMP1001 Introduction to Programming (C++)Bahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
CMP1001 Programlamaya Giriş (C++) Güz
Bahar
2 2 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: MEHMET ŞÜKRÜ KURAN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi CEMAL OKAN ŞAKAR
Dr. UTKU GÜLEN
Arş.Gör. ÇİĞDEM ERİŞ
Dr. Öğr. Üyesi TARKAN AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi ERKUT ARICAN
Dr. Öğr. Üyesi ÖVGÜ ÖZTÜRK ERGÜN
Dr. Öğr. Üyesi ÖZGÜR ERKUT ŞAHİN
Dr. Öğr. Üyesi ECE GELAL SOYAK
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok.......
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, programlama kavramları, bilgisayar program tasarımı ve C++ dili ile programlamaya genel bir bakış sağlamaktır. C++ dili ile çalışan programlar yazılması dersin amaçlarının başında gelmektedir. Ders, yazılım geliştirme aşamaları olan program analizi, tasarlanması, gerçeklemesi ve sınama kavramlarına temel oluşturacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Bir bilgisayar sisteminin bileşenlerini tanımak
II. Problem tanımı ve analizi, algoritma geliştirilmesi
III. Temel programlama kavramları hakkında bilgi sahibi olmak
IV. C++ ile program geliştirilmesi
V. Yapısal programlamanın temellerini kavramak
VI. Nesne yönelimli düşünme için pratik kazanmak
VII. Başlıca veri yapıları ve algoritmalar hakkında bilgi sahibi olmak
VIII. C++ dilinin ileri programlama kavramları ile ilgili bilgi sahibi olmak

Dersin İçeriği

Önemli bilgisayar sistemi kavramlarına giriş (Bilgisayar bileşenleri, yazılım, işletim sistemi, dosya sistemi, programlama dilleri, derleyiciler)
Problem çözme (Algoritmalar, sözde kod, akış şeması), Algoritma tasarımı
Basit veri tipleri, Sabitler, Değişkenler, Tanımlayıcılar, İsimlendirilmiş sabitler, Aritmetik operatörler
İlişkisel ve mantıksal operatörler, Şartsal ifadeler
Döngüler (While, Do While)
Döngüler (For) ve döngü anahtar sözcükleri
Fonksiyonlar, Özyinelemeli fonksiyonlar, Fonksiyon aşırı yüklemesi
Karakter dizileri, karakter dizi fonksiyonları
Diziler
Çok boyutlu diziler
Dizi sıralama, dizilerde arama
İşaretçiler
Referansla geçirme, değerle geçirme
Fonksiyon işaretçileri

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Önemli bilgisayar sistemi kavramlarına giriş (Bilgisayar bileşenleri, yazılım, işletim sistemi, dosya sistemi, programlama dilleri, derleyiciler) Önemli bilgisayar sistemi kavramları hakkında ders kitabından bilgi edinmek
2) Problem çözme (Algoritmalar, sözde kod, akış şeması), Algoritma tasarımı Algoritma tasarım yöntemleri hakkında ders kitabı ve diğer kaynaklardan bilgi edinmek
3) Basit veri tipleri, Sabitler, Değişkenler, Tanımlayıcılar, İsimlendirilmiş sabitler, Aritmetik operatörler Algoritma tasarımı tekniklerinden sözde kod ve akış şeması teknikleriyle örnek programlar tasarlanması Ders kitabının basit veri tipleri, sabitler, değişkenler, isimlendirilmiş sabitler, aritmetik operatörler hakkındaki kısımlarını okumak
4) Quiz, İlişkisel ve mantıksal operatörler, Şartsal ifadeler Basit C++ programları yazmak
5) Döngüler (Do/While) İlişkisel ve mantıksal operatörler içeren örnek programlar geliştirmek Ders kitabı ve referans kaynakların döngüler hakkındaki kısımlarını okumak
6) Döngüler ('For'), 'break' ve 'continue' anahtar sözcükleri Döngülerle ilgili örnek programların sözde kodlarını yazmak, akış şemalarını çizmek ve C++ kodlarını yazmak
7) Quiz, Fonksiyonlar, Özyinelemeli fonksiyonlar, Fonksiyon aşırı yüklemesi Moduler programlamayla ilgili ders kitabından ve referans kaynaklardan bilgi edinilmesi
8) Diziler Fonksiyon içeren örnek C++ programları geliştirilmesi
9) Karakter dizileri, karakter dizi fonksiyonları Ders kitabının ve referens kaynaklarının, karakter dizileri ve hazir karakter dizi fonksiyonları hakkındaki ilgili bölümlerini okumak
11) Çok boyutlu diziler Dizilerle ilgili örnek C++ programları geliştirmek
12) Quiz, Dizi sıralama, dizilerde arama yapmak Karakter dizileri hakkında programlar geliştirmek, hazır karakter dizi fonksiyonlarını kullanmak
13) İşaretçiler Dizi sıralama ve dizilerde arama yapma algoritmalarının örnek C++ programlarında Ders kitabının ve referans kaynakların işaretçiler ile ilgili kısımlarının okunması
14) Fonksiyonlara işaretçileri kullanarak referansla geçirme, Fonksiyon işaretçileri İşaretçilerle ilgili örnek C++ programları geliştirilmesi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Paul J. Deitel, Harvey M. Deitel, C++ How to Program, 7th Ed., Pearson

Bjarne Stroustrup, The C++ Programming Language, 3rd Ed., Addison-Wesley.

Bjarne Stroustrup, Programming Principles and Practice Using C++, 1st Ed., Addison-Wesley.

Walter Savitch, Problem Solving with C++, 7th Ed., Addison-Wesley

Andrei Alexandrescu, Herb Sutter, C++ Design and Coding Standards: Rules and Guidelines for Writing Programs, 1st Ed., Addison-Wesley.
Diğer Kaynaklar: http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/

http://www.cprogramming.com/

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 4 % 25
Ara Sınavlar 1 % 35
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 28
Laboratuvar 14 28
Küçük Sınavlar 6 12
Ara Sınavlar 6 22
Final 6 26
Toplam İş Yükü 116

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.