ACL2002 Introduction to PoetryBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ACL2002 Şiire Giriş Bahar 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi HATİCE ÖVGÜ TÜZÜN
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. ÇERAĞ ŞAHİN
Dr. Öğr. Üyesi HATİCE ÖVGÜ TÜZÜN
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Bu ders öğrencilere şiir sanatının çeşitli konularını, terim, kavramlarını ve akımlarının ve özellikle de derste işlenecek şiirlerin biçim, biçem ve içeriklerinin analizinin yapılabilmesinin öğretilmesi için tasarlanmıştır. Derste çoğunluğu İngiliz ve Amerikan edebiyatının şiir örneklerinin yanısıra Türkiye ve diğer ülkelerin şiirlerinden örnekler de İngilizce olarak incelenecektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Öğrenciler geniş ve çeşitli biçem ve biçimlerde yazılmış şiir okuyacaklar ve bu şiirleri nasıl analiz edeceklerini öğreneceklerdir.
2. Şiir sanatının dili, içeriği, çeşitli biçim ve biçemleri, yapısı ve söylem analizine ilişkin fikir ve bilgi sahibi olacaklardır.
3. Nazım sanatının ve farklı biçimleri ile tekniklerinin önemi ve yararları hakkında fikir sahibi olacaklardır.
4. Şiir sanatının, türünün, önde gelen temaları, simgeleri ve edebi akımları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
5. Şairlerin şiir yazmadaki niyetleri, amaçları ve bir şiiri oluştururken yaratıcı zekalarını nasıl kullandıklarına ilişkin fikir sahibi olacaklardır.
6. Bazı temel meseleleri şiir aracılığı ile eleştirel bir gözle düşünüp tartışarak fikir geliştirebileceklerdir.
7. Daha sonraki dönemlerde incelenecek Amerikan şiirinin dev yapıtlarını incelemeye hazırlanmış ve fikirlerini yazılı ve sözlü biçimde sınıf tartışmalarında ve yazılılar ve ödev/sunum aracılığı ile ifade etmeyi öğrenmiş olacaklardır.

Dersin İçeriği

Dünya şiir sanatından örnekler, analiz ve sentez edilirken şiirde niyet, sözcük seçimi, şiir okuma, sözcük dizimi, şiirin tonu, sözcüklerin sözlük karşılıkları ile yan anlamları, imge, simge, benzetme, mecaz, alegori gibi dil sanatlarının kullanımı ve şiir biçimleri.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Şiire tepki vererek okuma edimine giriş, Şiir nedir, Bir şiire nasıl yaklaşmak gerekir, Şiir okurken ve şiir hakkında yazarken nelere dikkat etmek gerekir? Carol Ann Duffy, “Valentine”, Billy Collins, “Introduction to Poetry”; Gerard Manley Hopkins, “Spring&Fall: To a Young Child”, Elizabeth Bishop, “Manners”,
2) Sözcük seçimi, Sözcük dizimi ve Tonu, Sözcüklerin Sözlük anlamları ve yan anlamları Marge Piercy, “The Secretary’s Chant”; Robert Hayden, “Those Winter Sundays”; John Updike, “Dog’s Death”; Robert Francis, “Catch”; Randall Jarrell, “The Death of the Ball Turret Gunner”; John Keats, “Ode on a Grecian Urn”; Andrew Marvell, “To His Coy Mistress”, Gwendolyn Brooks, “We Real Cool”;
3) Şiirin İmge Dünyası (İmge Tipleri: Dokunsal, İşitsel, Görsel, Kapalı, Açık, Serbest, vb.) e.e. cummings, “l(a”; Alice Walker, “a woman is not a potted plant”; William Carlos Williams, “Poem”; Theodore Roethke, “Root Cellar”; Seamus Heaney, “The Pitchfork”; Hilda Doolittle, “Heat”;
4) İmge ve İmge kümeleri William Blake, “London”; Wilfred Owen, “Dulce et Decorum Est”; Carolyn Kizer, “Food for Love”; Ezra Pound, “In a Station of the Metro”;
5) Dil Sanatları: Teşbih, Benzetme, Mecaz (istiare, benzetileme), Cinas, Gönderim, paradoks vb. Margaret Atwood, “you fit into me”; Emily Dickinson, “Presentiment”; Edmund Conti, “Pragmatist”; Sylvia Plath, “Metaphors”, “Mirror”; Can Yücel, “Zamparadox”
6) Dil Sanatları: kişileştirme, aliterasyon vb. Dylan Thomas, “The Hand That Signed the Paper”; Walt Whitman, “A Noiseless Patient Spider”, “The Soul, reaching, throwing out for love”; John Donne, “A Valediction: Forbidding Mourning”;
7) İroni ( Sözel, durumsal, dramatik, ima, hiciv vb. ) William Blake, “The Sick Rose”, William Heyen, “Pterodactyl Rose”; Edwin Arlington Robinson, “Richard Cory”; Kenneth Fearing, “AD”; e.e. cummings, “next to of course god america i”; Stephen Crane, “A Man Said to the Universe”; Thomas Hardy, “The Man He Killed”
8) Genel Tekrar
9) Simge ve Alegori Edgar Allan Poe, “The Haunted Palace”; Robert Frost, “Acquainted with the Night”; William Blake, “The Chimney Sweeper”; “John Masefield, “Cargoes”;
10) Şiirde Ses; Ses ve sözcük tekrarları, ritim, uyak, imalı imge, sesle gönderim, ünlü ve ünsüz tekrarları vb.) Anonymous, “Scarborough Fair”; Emily Dickinson, “A Bird Came Down the Walk”; Sylvia Plath, “Mushrooms”; William Heyen, “The Trains”; Maxine Hong Kingston, “Restaurant”; Paul Humphrey, “Blow”; Robert Francis, “The Pitcher”; Helen Chasin, “The Word Plum”;
11) Şiirde Ritim Örüntüleri: Vezin (Koşuk), prozodi, vurgu örüntüleri, eril ve dişil dize sonları, dize sonu uyak, dizeler içi ve arası uyak vb. William Wordsworth, “My Heart Leaps Up”; Timothy Steele, “Waiting for the Storm”; William Butler Yeats, “That the Night Come”; A. E. Housman, “When I was one-and-twenty”; William Blake, “The Lamb”, “The Tyger”; Theodore Roethke “My Papa’s Waltz”; Alfred Lord Tennyson, “Break, Break, Break”
12) Şiir Biçimleri (Kıta, Serbest koşuk, Lirik, balad, mensur/düzyazı şiir, sone, epigram vb. A. E. Housman, “Loveliest of trees, the cherry now”; Robert Herrick, “Upon Julia’s Clothes”; William Shakespeare, “My mistress’ eyes are nothing like the sun”; Edna St. Vincent Millay, “I will put Chaos into fourteen lines”; P. B. Shelley, “Ozymandias”; John Donne, “Holy Sonnet”; Mark Jarman, “Unholy Sonnet”; Dylan Thomas, “Do not go gentle into that good night”; Julia Alvarez, “Woman’s Work”; Elizabeth Bishop, “Sestina”; Florence Cassen Mayers, “All American Sestina”; Samuel Taylor Coleridge, “What is an Epigram?”; “A. R. Ammons, “Coward”; Paul Laurence Dunbar, “Theology”; Laurence Perrine, “The limerick’s never averse”; Elizabeth Bishop, “One Art”
13) Şiir biçimleri ve çeşitleri (Haiku, Ağıt, Kaside, Somut şiir, parodi vb.) Haikular: Matsuo Basho like “Under cherry trees”; Etheridge Knight, Oruç Aruoba, Yelda Karataş, Ayşe Lahur Kırtunç & Yusuf Eradam; Diğer Şiirler: Seamus Heaney, “Mid-term Break”; Andrew Hudgins, “Elegy for My Father, Who Is Not Dead”; Percy Bysshe Shelley, “Ode to the West Wind”; Michael McFee, “In Medias Res”; Peter De Vries, “To His Importunate Mistress”; Walt Whitman, from “I Sing the Body Electric”; W.C. Williams, “The Red Wheelbarrow”; Denise Levertov, “Gathered at the River”; Tato Laviera, “AmeRícan”; Marilyn Nelson Waniek, “Emily Dickinson’s Defunct”; Miroslav Holub, “Fairy Tale”, “The Door”.
14) Öğrencilerin seçtiği şiirlerin analizi Öğrenciler Bedford antolojisinden ya da başka kaynaklardan getirdikleri şiirler incelenecektir.
15) Yarıyılsonu Sınavı
16) Yarıyılsonu Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Çeşitli seçkilerden okuma listeleri, özellikle: The Bedford Introduction to Literature (pages: 670-924) ve teksirler.

The Heath Anthology of American Literature, Vol. I & II. Lexington, Massachusetts: D.C. Heath & Co., 1990.
Babette Deutsch, Poetry Handbook: A Dictionary of Terms, New York: Funk & Wangalis, 1962.
Diğer Kaynaklar: The Reading List from various anthologies, namely: The Bedford Introduction to Literature (pages: 670-924) and handouts.

The Heath Anthology of American Literature, Vol. I & II. Lexington, Massachusetts: D.C. Heath & Co., 1990.
Babette Deutsch, Poetry Handbook: A Dictionary of Terms, New York: Funk & Wangalis, 1962.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 9 % 10
Küçük Sınavlar 4 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Küçük Sınavlar 4 4 16
Ara Sınavlar 1 30 30
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü 118

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.