NTD3068 Food ToxicologyBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
NTD3068 Gıda Toksikolojisi Güz
Bahar
2 0 2 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi CAN ERGÜN
Opsiyonel Program Bileşenleri: YOK
Dersin Amacı: Bu dersin temel amacı diyette kullanılan gıdalarla geçebilecek toksin maddelerin tanımlanması; üretim, hazırlama ve depolama aşamasında oluşabilecek zehirli maddeler ile besinlere bulaşabilecek kimyasal kirleticilerin insan sağlığı üzerine etkilerinin incelenmesidir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1.Gıda toksikolojisi ile ilgili temel bilgi kazanılır.
2.Gıdalarda doğal olarak bulunan ve bulaşan zehirli maddelerin toksikolojik özelliklerini öğrenir.
3.Gıda kalite ve güvenlik açısından bir yiyeceğin kirleticileri tanıyabilme yetisi kazanır.
4. Gıda kirleticilerinin sağlık üzerine etkilerini kavrayabilme yetisi kazanır.
5. Yiyecek işleme aşamalarından sonra etiket okuma ile ilgili tartışma yapabilme yetisi kazanır.
6. Dünya'da ve Türkiye'de gıda toksikolojisi ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeleri öğrenir.

Dersin İçeriği

Gıdalarda toksik potansiyeli olan doğal bileşenler ve etkileri; üretim, hazırlama ve saklama koşullarına bağlı olarak oluşan toksik maddeler ve etkileri; risk grupları ve gıda alerjisi; gıda katkı maddeleri ve kontaminantların toksikolojik risk değerlendirmeleri; ilgili yönetmelik ve yasal düzenlemeler.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Gıda toksikolojisine giriş ve toksinlerle ilgili genel bilgiler
2) Toksik etki mekanizmaları (Zehirlerin giriş yolları, teratojenik ve karsinojenik etkileri)
3) Gıdalarda doğal olarak bulunan toksik bileşikler (Bitki gelişimi, depolanması ve işlenmesinin dolaylı yol açtığı toksinler)
4) Bakteriyel toksinler (tanımlari, gelişimini etkileyen faktörler)
5) Mikotoksinler (tanımlari, küf gelişimini etkileyen faktörler, çeşitleri)
6) Pestisitler ( tanımlar, grupları, insektisitler ve başlıca grupları, insektisit toksisitesi)
7) Ağır metaller ve kontaminasyonları (toksik etki mekanizmaları ve başlıca toksik metaller)
8) Ara Sınav
9) Gıda katkıları ve diğer bazı toksik bileşikler (Dioksinler-PCB’s, melamin, karamel ve 4-metilimidazol, akrolein)
10) Gıda ambalaj materyallerinin güvenilirliği ve migrasyon (migrasyonu etkileyen faktörler, plastiklerde ve kâğıt-kartonda migrasyon,bisfenol A migrasyonu)
11) Genetik modifiye gıdaların potansiyel toksisitesi (tanımlar, genetik modifiye bileşen içerebilen gıdalar, potansiyel riskler)
12) Gıda duyarlılığı ( gıda alerjenleri, intolerans mekanizması)
13) Gıdaların toksikolojik değerlendirmelerinde kullanılan kriterler, yöntemler ve belirlenmesinde kullanılan testler
14) Genel Değerlendirme

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Haftalık olarak dersin öğretim üyesi tarafından dağıtılacaktır / It will be given weekly by lecturer.

Diğer Kaynaklar: 1. Codex Alimentaryus Commission
2. Ministry of Food, Agriculture and Livestock, Turkish Food Codex
3. European Food Safety Authority (EFSA)
4. World Health Organization (WHO)
5. Preedy VR., Watson RR. (2005). Reviews In Food and Nutrition Toxicity (Edited by) Volume 3, CRC press.
6. Lu FC., Kacew S. (2009) Lu's Basic Toxicology , Fundamentals, Target Organs and Risk Assessment, (Edited by), Fifth Edition,CRC press.
7. Shibamato T, bjeldanes LF, Introduction to Food Toxicology, Academic Press, Inc., San Diego, 1993.
8. Helferich W, Winter CK. Food Toxicology, CRC Press, Boaca Raton, 2000.
9. Tayfur M. Food hygiene, food-borne infections and poisonings, Kuban printing house, Ankara, 2009.
10. Deshpande S.S. (2002). Handbook of Food Toxicology, CRC press.
11. Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 8 112
Ödevler 1 10 10
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 154

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.