GEP0366 Practicing SustainabilityBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0366 Sürdürülebilir Yaşam Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersin Amacı: Dersin amacı, öğrencilere sürdürülebilirliğin günlük yaşama ve iş hayatına nasıl entegre edileceği hakkında bilgi ve beceri kazandırmaktır. Bu ders ile sürdürülebilir yaşam tarzı, etik ve sorumlu iş yapma biçimleri hakkında öğrencilerde farkındalık yaratmak hedeflenmektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi tamamlayan öğrenciler:
1) Günlük hayattaki ve iş dünyasındaki sürdürülebilir uygulamaları bilirler.
2) Sürdürülebilir tüketime engel teşkil eden faktörleri anlarlar.
3) Sürdürülebilirliği destekleyen insan davranışlarını bilirler.
4) Sürdürülebilirlikle ilgili sorunlara çözüm bulmada tüketicilerin rolünü anlarlar.
5) Sürdürülebilir kalkınma amaçlarını bilirler.
6) Sürdürülebilirlikle ilgili sorunlara çözüm bulmada işletmelerin rolünü anlarlar.
7) Sürdürülebilir iş yapma biçimleri hakkında bilgi sahibi olurlar.
8) Tüketici davranışı ve sürdürülebilirlikle ilgili akademik literatür ve gerçek yaşamdaki zorluklar arasında bağlantılar kurarlar.

Dersin İçeriği

Ders; sürdürülebilirlik, sürdürülebilir yaşam ve iş yapma biçimleri ile ilgili konseptler, zorluklar ve çözümlere odaklı olarak yapılandırılmıştır. Ders içeriğinde sürdürülebilir tüketim ve yaşam tarzı, kurumsal sürdürülebilirlik uygulamaları ve etik konularının temel ilkeleri yer almaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Sürdürülebilirliği Anlamak Ders notları / Makale / Vaka
2) BM Sürdürülebilir kalkınma Hedefleri Ders notları / Makale / Vaka
3) Sürdürülebilir Tüketim Ders notları / Makale / Vaka
4) Sürdürülebilir Tüketimde Tutum-Davranış Boşlukları (Yeşil boşluklar) Ders notları / Makale / Vaka
5) Tüketici davranışı, Aşırı Tüketim ve Gönüllü sadelik Ders notları / Makale / Vaka
6) Sürdürülebilir Tüketimde Tutum-Davranış Açığı, Motivasyon Davranış Değişikliği Ders notları / Makale / Vaka
7) LOHAS: Sürdürülebilirlik ve Sağlık Odaklı Yaşamtarzı Ders notları / Makale / Vaka
8) Sürdürülebilir İş Yapma Biçimleri Ders notları / Makale / Vaka
9) Sürdürülebilirlikte Pazarlamanın Rolü Ders notları / Makale / Vaka
10) Sürdürülebilirlik Ürünler ve Hizmetler Sürdürülebilir Tedarik Zincirleri Ders notları / Makale / Vaka
11) Sosyal Etki Yaratmak Ders notları / Makale / Vaka
12) Etik ve Sorumlu İş Yapma Biçimleri Ders notları / Makale / Vaka
13) Sürdürülebilirliği İletişime Geçirmek ve Yönetmek Ders notları / Makale / Vaka
14) Paylaşım Ekonomisi Ders notları / Makale / Vaka

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Robertson, M. (2017). Sustainability principles and practice. Taylor & Francis. Lee, N. R., & Kotler, P. (2015). Social marketing: Changing behaviors for good. Sage Publications. Sustainability Marketing, Belz / Peattie (2012) Wiley ISBN: 978-1119966197 Additional readings will be posted in Itslearning.
Diğer Kaynaklar: Nidumolu, R., Prahalad, C. K., & Rangaswami, M. R. (2009). Why sustainability is now the key driver of innovation. Harvard business review, 87(9), 56-64. Kotler, P. (2011). Reinventing marketing to manage the environmental imperative. Journal of marketing, 75(4), 132-135. Griskevicius, V., Cantú, S. M., & Van Vugt, M. (2012). The evolutionary bases for sustainable behavior: Implications for marketing, policy, and social entrepreneurship. Journal of Public Policy & Marketing, 31(1), 115-128. Chouinard,Y., J. Ellison. ve R. Ridgeway. (2011). The Sustainable Economy. Harvard Business Review. 52-62.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Projeler 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 30
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 70
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 3 39
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 4 48
Proje 1 25 25
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 116

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.