SEN1011 Introduction to Programming (Python)Bahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
SEN1011 Programlamaya Giriş (Python) Güz 2 2 3 6

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Must Course
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi AYLA GÜLCÜ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders, programlamaya Python dili ile bir giriş sağlanır. Öğrenciler Python dilini kullanarak temel programlama becerileri kazanabilecek ve mühendislik problemlerini entegre bir geliştirme ortamında (IDE) çözmek için uygulamalar geliştirebileceklerdir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Python programlama dillerinde temel kavramları tanımlar.
2. Belirli bir yazılım problemini çözmek için programlar geliştirir, test eder ve çalıştırır.
3. Temel veri tiplerini tanımlar.
4. Aritmetik, mantıksal ifadeler, tip değişimlerini, atama ifadeleri, seçim ve yineleme kontrollerini tanımlar.
5. Metod oluşturma ve kullanma yeteneğini gösterir.
6. Mantıksal kontrol ifadelerini kullanabilme yeteneğini gösterir.
7. Veri kümelerini tanımlar.
8. Python için hazırlanan kütüphaneleri uygulama geliştirirken kullanma becerisini gösterir.

Dersin İçeriği

Programlamaya giriş, veri tipleri, kontrol ifadeleri, fonksyonlar, tek ve çok boyutlu listeler, String ifadeleri, dosyalar ve hata ayıklama

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Oryantasyon Ders işleniş şekli ve karşılıklı beklentiler
2) Bilgisayar ve programlamaya giriş 1. Ünite
3) Veri tipleri ve ifadeler 1. ve 2. ünite
4) Kontrol Yapıları 3. ünite
5) Döngüler 4. ünite
6) Fonksiyonlar
7) Fonksiyonlar
8) Vize
9) Listeler
10) String işlemleri
11) Dosya işlemleri
12) Dosya işlemleri ve hata yakalama
13) Örnek olay: Alışveriş kartı
14) Örnek Olay 2: akaryakıt fiyatları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Tony GADDIS, Starting Out With Python, Pearson, ISBN: 978-0134444321
Diğer Kaynaklar: Yok - None

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 8 % 0
Laboratuar 2 % 30
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Laboratuvar 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 2 28
Ara Sınavlar 1 20 20
Final 1 40 40
Toplam İş Yükü 144

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi. 3
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 3
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 3
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. 4
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 2
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.