GEP0307 Marine Culture and Amateur SeamanshipBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0307 Deniz Kültürü ve Amatör Denizcilik Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. DORA SUNGUNAY
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: 1-Türkiye’de deniz ve denizcilik kültürünün yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak,
2-Daha fazla sayıda gencin deniz ve denizcilikle ilgilenmesini sağlamak üzere yaygın bir tanınmışlık oluşturarak, farkındalık ve bilinç seviyesini yükseltmek,
3- Amatör Denizci Ehliyeti temel konuları hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamak,
4-Kısa Mesafe Telsiz Operatörü Eğitimi konularında bilgi sahibi olunmasını sağlamak.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1-Türkiye’de deniz ve denizcilik kültürünün yaygınlaştırılmasına katkıda bulunacak,
2-Kendi meslek alanında Türkiye’nin deniz konularına katkıda bulunacak bilgi seviyesinde olacak,
3-Deniz ve denizcilikle ilgili farkındalık ve bilinç seviyesi artacak,
4-Amatör Denizci Ehliyeti alabilecek bilgi seviyesine ulaşacak,
5-Kısa Mesafe Telsiz Operatörü Eğitimi konularında bilgi sahibi olacak,
6-Türkiye’de deniz ve denizcilik kültürünün yaygınlaştırılmasına katkıda bulunacak temel bilgilere sahip olacak,
7-Daha fazla sayıda gencin deniz ve denizcilikle ilgilenmesini sağlamak üzere yaygın bir tanınmışlık oluşturarak, farkındalık ve bilinç seviyesi yükselecek.

Dersin İçeriği

Öğrenciler aşağıdaki hususlar üzerinden değerlendirilecektir:
1. Katılım (%10) Derslere katılmak ve takım çalışmalarında yer almak zorunludur. Öğrencinin derse katılımı, bu dersin öğretim ortamı için kritik bir husustur ve çok önemlidir. Etkili derse katılım, dersin not değerlendirmesine olumlu ya da olumsuz etki eder. Genel olarak derse katılım, sınıfta bulunmayı, ders tartışmalarında söz almayı, durum çalışmalarında yer almayı ve verilen ders materyallerinin okunmasını içerir.
2. Ara Sınav (40%). Ara Sınav tarihine kadar derslerde işlenmiş konular ve verilen okuma materyalleri kapsamında Çoktan Seçmeli Test formatında sınav yapılacaktır.
3. Final Sınavı (50%). Ders döneminin sonunda yapılacak sınavda, derste işlenen konular ve verilen okuma materyallerine dayalı Çoktan Seçmeli Test formatında sınav yapılacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Okyanuslar ve denizlerin tanımı,sınıflandırılmaları Gemi tipleri,sınıflandırılmaları, özellikleri Dünyada ve Türkiye’de denizciliğin tarihi Okuma materyalleri dersin hocası tarafından verilecektir.
2) Kabotaj hakkı Türk Denizcilik Sektörü Türk Boğazları, tarihi ve önemi Okuma materyalleri dersin hocası tarafından verilecektir.
3) Deniz Kirliliği , önlenmesi,tedbirler Denizci ülke nasıl olunur? Denizci kimdir? Okuma materyalleri dersin hocası tarafından verilecektir.
4) Temel Amatör Denizcilik Bilgileri – 1 Okuma materyalleri dersin hocası tarafından verilecektir.
5) Temel Amatör Denizcilik Bilgileri - 2 Okuma materyalleri dersin hocası tarafından verilecektir.
6) Tekne Manevrası - 1 Okuma materyalleri dersin hocası tarafından verilecektir.
7) Tekne Manevrası - 2 Okuma materyalleri dersin hocası tarafından verilecektir.
8) Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları Okuma materyalleri dersin hocası tarafından verilecektir.
9) Harita bilgileri ve Seyir Okuma materyalleri dersin hocası tarafından verilecektir.
10) Denizde kısa mesafe telsiz (VHF)haberleşmesi -1 Okuma materyalleri dersin hocası tarafından verilecektir.
11) Denizde kısa mesafe telsiz (VHF)haberleşmesi -2 Okuma materyalleri dersin hocası tarafından verilecektir.
12) Denizde Acil Durumlar ve Denizde Emniyet Meteoroloji Okuma materyalleri dersin hocası tarafından verilecektir.
13) Motor ve Elektrik Okuma materyalleri dersin hocası tarafından verilecektir.
14) Uluslararası ve Ulusal Mevzuat Okuma materyalleri dersin hocası tarafından verilecektir.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Amatör Denizci El Kitabı - Hz: Sezar Atmaca
Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü
Gemi Seyri – Nusret Belirdi
Gemiler için Tıbbi Rehber
Denizciler için sağlık rehberi
IMO LSA Code
SOLAS
MARPOL
Antik Çağda Denizcilik ve Gemiler, Lionel Casson
Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Denizciler, Serdar Başaran, Levent Düzcü
Öğretim Üyesinin Hazırladığı Bilgi Notları
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Toplam %
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam %

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.