AHZ2010 Sağlık HukukuBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
AHZ2010 Sağlık Hukuku Güz
Bahar
2 0 2 3
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. AYBİKE ELİF BOLCAN
Dersi Veren(ler): Arş.Gör. ŞEFİKA DEREN GÜNDÜZ
Dr. Öğr. Üyesi AHU AYANOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi MELİS TAŞPOLAT TUĞSAVUL
Dersin Amacı: Bu ders ile öğrencilerin sağlık hukuku ve ilgili temel kavramlar, ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde hasta hakları, tıbbi müdahalelerin hukuka uygun olması için aranan şartlar ve bu bağlamda aydınlatılmış onam, hukuka aykırı tıbbi müdahalelerden doğan sorumluluk, organ ve doku nakli, üremeye yardımcı yöntemler gibi temel sağlık hukuku konuları hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
1.Sağlık hukuku ile ilgili temel kavramları öğrenir.
2.Tıbbi müdahalelerin hukuka uygunluk koşullarını öğrenir.
3. Hukuka aykırı tıbbi müdahalelerden doğan sorumluluk hakkında bilgi sahibi olur.

Dersin İçeriği

Sağlık Sistemimizde halen yürürlükte olan ve sık kullanılan kanun, tüzük ve yönetmeliklerin incelenmesi, uygulama açısından güçlü ve zayıf yönlerinin tespiti ve bu yönde alınacak tedbirlerin tartışılması,

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersin Genel Tanıtımı, Dersin İşlenişi ile İlgili Genel Açıklamalar Hukuk Kavramı: Toplumsal Davranış Kuralları, Hukuk Kurallarının Öteki Davranış Kurallarıyla İlişkisi Yok
2) *Yaptırım Çeşitleri *Hukukun Dallara Ayrılması: Özel Hukuk-Kamu Hukuku –Karma Hukuk Ayrımı *Hukukun kaynakları: *Normlar Hiyerarşisi *Sağlık Hukuku ile İlgili Temel Mevzuat Yok
3) *Hak Kavramı ve Hakların Çeşitleri *Hukuki Olay, Hukuki Fiil, Hukuki İşlem Kavramları *Hukuki İşlemlerin Geçerlilik Şartları *Hukuki İşlemlerin Hükümsüzlüğü Yok
4) *Kişi Kavramı, Kişiliğin Kazanılması *Kişiliğin Kaybedilmesi, *Sağlığın ve Ölümün İspatı *Hak Ehliyeti, Fiil Ehliyeti *Ehliyet Açısından Kişilerin Sınıflandırılması Yok
5) *Kişilik Hakları, Kişilik Haklarının Kapsamı Yok
6) *Kişiliğin Korunması Yolları, Kişilik Haklarına Saldırılan Kişiye Tanınan Dava Hakları Yok
7) *Tıbbi Müdahalenin Hukuka Aykırı Olmasından Doğan Sorumluluk *Genel Olarak Haksız Fiil Sorumluluğunun Unsurları *Tıbbi Müdahalenin Hukuka Aykırılığını Ortadan Kaldıran Sebepler, Aydınlatılmış Onam Kavramı *Adam Çalıştıranın Kusursuz Sorumluluğu Yok
8) Ara sınav
9) Tıbbi Müdahalenin Hukuka Aykırı Olmasına Bağlanan Sonuçlar, *Maddi-Manevi Tazminat Davası (Zararın Belirlenmesi/Tazminatın Belirlenmesi) Yok
10) *Hekimlik Sözleşmesi, *Hekimlik Sözleşmesinin Hukuki Niteliği, *Hekimin Tedavi Sözleşmesinden Kaynaklanan Yükümlülükleri Yok
11) *Hastane ile Hasta Arasındaki İlişki (Özel Hastane-Kamu Hastanesi) *Hekimin Sorumluluğu, Hekimin Sözleşmeden Doğan Sorumluluğu Yok
12) * Hekimin Sorumluluğu, Hekimin Haksız Fiil Sorumluluğu Yok
13) *Hasta Hakları *Hekim Hakları *Sağlık Çalışanlarının Hak Arama Yolları Yok
14) Konuların Tekrarlanması ve Öğrenci Sorularının Cevaplandırılması Yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Gerekli olursa diğer kaynaklar, Itslearning aracılığıyla öğrenciler için yüklenecektir. Herhangi bir esere erişemiyorsanız, lütfen dersin öğretim üyesiyle veya kütüphane ile iletişime geçin.Diğer gerekli kaynaklar, Itslearning aracılığıyla öğrenciler için yüklenecektir.
Diğer Kaynaklar: Oğuzman, M. Kemal/Seliçi, Özer/Özdemir Oktay, Saibe: Kişiler Hukuku, İstanbul 2020.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 73

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.