EAP5104 Eğitim Kurumlarında Çatışma ve YönetimiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
EAP5104 Eğitim Kurumlarında Çatışma ve Yönetimi Güz 3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ATAKAN ATA
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi BURÇAK ÇAĞLA GARİPAĞAOĞLU
Doç. Dr. EBRU OĞUZ
Dr. Öğr. Üyesi SABİHA DULAY
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı:
Dersin amacı; Örgütlerde çatışma ve çözme yönetimi hakkında bilgi verme ve analizler sunmak, yönetici ve personelin çatışma yönetimi becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, farkındalık kazandırmaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

I.Çatışma günlük yaşantının bir parçası olarak kabul edilmektedir ve çatışmanın çok yıkıcı hale gelmesini önlemeye yardımcı olacak süreçleri bilmek, denemek ve geliştirmek genel kazanım olacaktır.
II.Çatışmaların faaliyette bulunduğu dış çevre ve iç çevrelerini dikkate alarak çözüm yaklaşımları ile analiz edebilecek, sorunları kavrayabilecek ve uzun dönemli çözümler üretebilecektir.
III.Çatışmalarda ki çevresel unsurlarını dikkate alarak uzun dönemde yapılandırabilecek ve çözme becerilerindeki üstünlüğü sağlamaya yönelik gerekli değişim/dönüşümleri önerebilecek.
IV.Çatışma yönetim stratejileri doğrultusunda sorumluluk bilinci ile Çatışma Yönetimi ve Çatışmaların Ortaya Çıkarılması, becerilerini kavrayabilecek ve bunların ışığı altında çözümlerin işletmenin uzun dönemde sağlanmasını gerçekleştirebilecektir.

V. Kaynaklara dayalı öğrenim sürecinde bireysel ve takım halinde çatışma süreçlerinde ki iletişim, arabuluculuk, kontrol becerileri çeşitli örnek ve araştırmaların kazanmış olacaklardır.

Dersin İçeriği

Ders içeriği ; örgütlerde çatışmayı yönetme tekniklerini ve mantığını geliştirme ve bu mantığa ulaşan yönetici veya adayların kendi kurumlarındaki çatışmayı sezinleyip çözümlemeleri daha üst bir yeterlilik kazanarak çatışmayı yönetmek için gerekli temel araçları kullanmalarını sağlamaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) giriş tanışma, ders hakkında bilgi verme
2) Çatışma Kavramına giriş Çatışma nedir?
3) Çatışma Özellikleri Çatışma Evreleri, Çatışma Türleri, Kaynakları, Sonuçları
4) Çatışma Yönetim Stratejileri Bütünleştirme, Uyma-İtaat Etme,
5) Çatışma Yönetimi Stratejileri Çatışma Yönetimi, Çatışmaların Ortaya Çıkarılması, Çatışmayı Etkileyen Etkenler,
6) Çatışma Yönetim Stratejileri Hükmetme, Kaçınma,
7) Çatışma Yönetim Stratejileri Uzlaşma-Karşılıklı Ödün Verme, Uygun Stratejinin Seçimi,
8) ara sınav -
9) Çatışmada Kızgınlığın Kontrol Altına Alınması Kızgınlık Duygusu, Tepkileri, Farkına Varma, Nedeni, Bireyin Kendini Güçlendirmesi, Kızgınlığı İfade Etme,
10) Çatışma Sürecinde İletişim İletinin Algılanması, Güven Oluşturma, Dinleme
11) Arabuluculuk Çatışmada Üçüncü Tarafın Rolleri, Destek Rolleri, Anlaşma Rolleri, Arabuluculuk Biçimleri, Süreci,
12) Anlaşmazlıkların Tartışılması Müzakere, Pazarlık Kavramları, Karar Verme, Ön Koşullar, Hazırlık, Çıkarlar, Haklar, Güç, İlkeli Müzakere,
13) Okullarda Çatışma Yönetimi Üzerine Bir Araştırma Kritik Olat Analizi Tekniği, Çatışma Konuları ve Nedenleri, Yönetim Stratejileri, Çatışmanın Etkileri,
14) Örnek olay Analizleri Sunumu -
15) Örnek olay Analizleri Sunumu -
16) final sınavı -

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Atay, Osman, İşletme Programı Ders Notları, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Aydın, Mustafa, Eğitim Yönetimi, Hatipoğlu Yayınevi, Ankara 1991

Canlı, Ebru,“Örgütlerde Kişilerarası Çatışmalar”, İ.Ü. S.B.F. Psik. Böl.,Y. Lisans Tezi, 2
Kindler, Herbert S., İş Yaşamında Anlaşmazlıkların Yapıcı Çözümü, Rota Yay., İst. 1997
Onaran, Oğuz, Örgütlerde Karar Verme, A.Ü. S.B.F. Yayınları No:321, Ankara 1971
Öncü, Ayşe, Örgüt Sosyolojisi, Sosyal Bilimler Derneği Yayınları : G- 7,Ankara 1976
Sabuncuoğlu,Zeyyat, Örgütsel Psikoloji, Alfa Kitabevi, Bursa 1998
Diğer Kaynaklar: -

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 4 56
Sunum / Seminer 4 3 12
Proje 6 8 48
Küçük Sınavlar 2 2 4
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü 192

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve Enerji Sistemleri Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Enerji Sistemleri Mühendisliğini ilgilendiren problemlerde disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olma.
11) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahip olma.