GEP0608 European Integration and Turkish-European RelationsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0608 Avrupa Entegrasyonu ve Türk Avrupa İlişkileri Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. SEMİHA ÖZGÜR ÜNAL ERİŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Türkiye ve Avrupa Birliği'nin yanı sıra, Avrupa Birliği üyesi bir devletin ilgili yerel örnek olarak Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilerinin evrimi incelenecektir. Derste ayrıca AB ilişkileri üzerine bir Türk uzman ve / veya hükümet temsilcisi ile bir konuşma / tartışma dahil ederek, Türk tarafı, Türk-Avrupa ilişkileri üzerine fikir sağlanması amaçlanmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1-Türkiye-AB ilişkilerini tarihsel bir yaklaşımla inceleyebilir ve ilişkilerin başlangıcından bugüne dek geçen süreçte anahtar öneme sahip dönem noktalarını saptar.
2-Türkiye-AB ilişkilerine AB genişlemesi kuramlarını (rasyonellik ve yapısalcılık) uygulayabilir ve diğer aday ülkelerle karşılaştırabilir.
3-Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinin siyasi, hukuksal ve resmi boyutlarını ve bunlarla ilgili sorunları tanımlayabilir ve analiz edebilir.

Dersin İçeriği

Bu derste, 1945 yılından bu yana Türkiye ve Avrupa arasında Avrupa Topluluğu/Birliği, yanı sıra ilgili ilişkilerin geliştirilmesi üzerinde durulacaktır. Bu, Avrupa içinde ve dışında hem de Avrupa Birliği'nin doğuşu, yapısı ve evrimi ve onun etkisi ve rolü ele alınacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş
2) Avrupa Fikri; Avrupa Federal Link, 1929-1932 için Aristide Briand projesi Kitap Bölümleri ve makaleler
3) Dünya Savaşı ve 1945 sonrası Avrupa işbirliği, 1945-1949 Kitap Bölümleri ve makaleler
4) Paris antlaşması1951, Savunma 1954’ün Avrupa Topluluğu Kitap Bölümleri ve makaleler
5) Liderler ve Avrupa Entegrasyonu Kitap Bölümleri ve makaleler
6) Avrupa ve Küresel Ekonomi Kitap Bölümleri ve makaleler
7) Avrupa Birliğinde Türk Algıları Kitap Bölümleri ve makaleler
8) Vize
9) Dünya, Soğuk Savaş'ın sonu sonra AB ve Türkiye Kitap Bölümleri ve makaleler
10) Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Kitap Bölümleri ve makaleler
11) Türkiye’nin Üyelik Perspektifi Kitap Bölümleri ve makaleler
12) Türkiye’nin Üyelik Perspektifi Kitap Bölümleri ve makaleler
13) Berlin'de AB temsiline ilişkin ilgili yerel bölgelere ziyaret Kitap Bölümleri ve makaleler
14) Alman Federal Parlemaentosuna ve Brüksel’deki Avrupa Birliği Kurumlarına ziyaret Kitap Bölümleri ve makaleler

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 5
Ara Sınavlar 1 % 35
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 10 2 20
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 97

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.