ESE5502 Sürdürülebilir Enerji SistemleriBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ESE5502 Sürdürülebilir Enerji Sistemleri Güz 3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi CANAN ACAR
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi CANAN ACAR
Opsiyonel Program Bileşenleri: Geçerli değildir.
Dersin Amacı: Dersin amacı öğrencilere sürdürülebilirlik tanımının içinde barındırdığı farklı kavramları ve bunların arasındaki çelişen hedefleri göstermek, teknoloji ve teknolojiye bağımlı enerji politika seçeneklerini anlatmak ve değişik çözümler üretebilmek için bir değerlendirme çerçevesi sunmaktır. Bu amaca yönelik olarak ders içinde konvansiyonel ve yeni ve yenilenebilir enerji kaynakaları ile bugün'ün ve yarının teknolojileri üstün ve zayıf yönleriyle ele alınır, ekonomik yönden incelenir ve giderek artan regulasyonlar bazında ne derece uyumlu oldukları anlatılır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I.Sürdürülebilirlik kavramının hangi ayaklar üzerinde durduğunu ve bunlardan biri olan enerji'nin önemini kavrar.
II. Değişik enerji kaynakları arasındaki farkları sürdürülebilirlik açısından ayırd eder.
III. Enerji üretimi ve tüketiminin yerel, bölgesel ve küresel etkilerini kavrar.
IV. Enerji ile ekonominin diğer sektörleri arasındaki ilişkileri bilir.
V. Çeşitli "sürdürülebilirlik indeksleri ve göstergeleri'ni anlar.
VI. Değişik fosil yakıtların insan yaşamındaki yerini bilir.
VII. Fosil yakıtların arama/sondaj/çıkarma aşamasından son tüketiciye gelene kadar geçtiği tüm evrelerde ortaya çıkan sorun ve sorunsalları bilir.
VIII. Fosil yakıtların çevre etkilerini anlar ve analiz eder.
IX. Yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının her birinin özelliklerini ayırd edip insan yaşamı üzerindeki rolünü bilir.
X. Yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ait problematiklerin bilincindedir.
XI.Yasa ve yönetmeliklerin ve politika kararlarının sürdürülebilir enerji üzerindeki rolünü kavrar.

Dersin İçeriği

Enerji tüketiminin sürdürülebilirlik, doğal kaynak kısıtları, teknolojik performance, çevre etkileri ve ekonomi bakış açılarından ele alınması. Nükleer, solar, rüzgar, jotermal ve hidrolik enerji türlerinin ekonomik, teknik ve çevresel özelliklerinin incelenmesi,Ekonomik gelişme ile enerji tüketimi, mevcut ve geleceğin teknolojileri arasındaki ilişkiler

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş: Sürdürülebilir Enerji
2) Enerji Kaynakları ve sürdürülebilirlik
3) Ödev Sunumları: Kişisel enerji tüketimi ve azaltma yolları Ödev 1
4) Enerji Üretim ve Tüketiminin Çevre Üzerinde Yerel, Bölgesel ve Küresel Etkileri
5) Surdurulebilirlik ve ekonomi
6) Enerji sistemleri için sürdürülebilirlik ölçütleri
7) Ödev 2 sunumları Ödev 2
8) Fosil yakıtlar ve fosil enerji
9) Konuların gözden gecirilmesi.
10) Fosil yakıtlar ve fosil yakıtlardan elde edilen enerjinin çevresel etkileri
11) Nükleer Enerji
12) ÖDEV 3 SUNUMLARI
13) Sürdürülebilirlik çerçevesinde yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının rolü
14) Sürdürülebilir enerji sistemlerinin karmaşıklık düzeyi
15) Final sınavına hazırlık: önemli kavramların gözden geçirilmesi
16) Final sınavına hazırlık: nümerik problem çözümleri

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları/pp sunumları
Referans kitap: J. W. Tester, E. M. Drake, M. W. Golay, M. J. Driscoll, and W. A. Peters ,“Sustainable Energy- Choosing Among Options”,1995

Lecture Notes and pp presentations
Reference(s): J. W. Tester, E. M. Drake, M. W. Golay, M. J. Driscoll, and W. A. Peters ,“Sustainable Energy- Choosing Among Options”,1995
Diğer Kaynaklar: Makaleler ders sırasında bildirilecektir.
Papers to be announced later.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 10
Ödev 3 % 15
Sunum 3 % 10
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 4 64
Sunum / Seminer 3 12 36
Ödevler 3 18 54
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 200

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı