KSU5342 Müh.likte Prje Hzrlma ve Dğrlndrme Esas.Bahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
KSU5342 Mühendislikte Proje Hazırlama ve Değerlendirme Esasları Bahar 3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi NİLGÜN CAMKESEN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Öğrencilerin, Mühendislikte Proje Yönetimi ve diğer disiplinler-arası projelerin layıkıyla algılanabilmesi için ihtiyaç duyabilecekleri ; projenin proje dönemi,yatırım ve işletme dönemi bilgileri ile ilgili temel kavramları, standartları, pazar etüdü ve araştırma modellerini , proje değerlendirme kriterlerini ve diğer hususları öğrenmeleri sağlanacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Teorik bilgilerle birlikte , hayata geçirilmiş çeşitli proje çalışmaları kapsamında elde edilmiş olan verilerle yapılacak analiz ve modelleme uygulamaları aracılığıyla, öğrencilerin doğrudan uygulamaya ait konular üzerinden tecrübe kazanmaları sağlanacaktır.

Dersin İçeriği

Mühendislik Projeleri, stratejik planın gerçekleştirilmesine yönelik olarak kullanılan en önemli araçlardan biridir. Genellikle yatırım kararlarının alınmasında kullanılır ve kısaca Fizibilite Etüdü veya Yapılabilirlik Etüdü olarak bilinir. Yatırımcı ister kamu olsun, isterse özel teşebbüsçü olsun devletin yatırım programı karar organları ( DPT ve Hazine) ve finansman kuruluşları ile ilişkilerde fizibilite etütleri gerekli ve vazgeçilmez bir çalışma olarak talep edilmektedir. Fizibilite etüdü kapsamında; pazar etüdü, teknik analiz, teknoloji seçimi ve transferi, yatırım ve işletme dönemi bilgileri ve proje değerlendirme kriterleri yer almaktadır. Proje çalışmalarında; proje ekibinin bir parçası olarak nasıl davranılması ve sorumlulukların ne kadarına sahip olunması gerektiği ile iletişim becerilerinin ne denli önemli olduğu açıktır. Özellikle projenin zaman, maliyet ve risk değişkenleri detaylı ve uygulamalı izahı verilecektir. Projede öngörülen kuruluş ve fabrika yeri seçim kriterleri, sabit yatırım tutarı ve işletme sermayesi hesaplanması, projenin karlılığı, projenin ekonomik ömrü, yatırımın bugünkü değeri ve yatırımın geri dönüş oranı gibi temel hususlar açıklanacaktır. Böylece dersi alan mühendisler iş dünyası ile aynı lisanı konuşarak kolayca iletişim kurma imkânına kavuşacaklardır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersin Tanıtımı ve Giriş
2) Proje Nedir? Proje Tanımları
3) Proje Niçin Yapılır? Proje Süreçleri
4) Proje Kapsamı ve Fizibilite Etüdü Ana Başlıkları
5) Pazar Araştırması
6) Pazarlama Planının (Stratejisinin) Belirlenmesi
7) Arasınav
8) Projenin Teknik Yönü
9) Projenin Teknik Yönü
10) Yatırım Dönemi Bilgileri
11) İşletme Dönemi Bilgileri
12) Projenin Değerlendirilmesi
13) Projenin Değerlendirilmesi
14) Öğrenci Sunumları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Derste Verilen Notlar / Lecture Notes
Diğer Kaynaklar: Manual For The Evaluation 0f Industrial Projects-1993 ISBN 92-1 106111-3 UNIDO

Uzun Vadeli Planlama, Gündüz Pamuk ,Dr.Erkut Yüceoğlu; Bogaziçi Üniversitesi Yayınları-1978

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 0
Küçük Sınavlar 4 % 10
Ödev 5 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 10 6 60
Ödevler 5 20 100
Küçük Sınavlar 4 10 40
Ara Sınavlar 1 30 30
Final 1 40 40
Toplam İş Yükü 270

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Ulaştırma kapsamında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı alanda veya ilgili yan alanlarda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek. 4
2) Ulaştırma içerikli mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmak. 4
3) Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalığa sahiptir; gerektiğinde bunları incelemek ve öğrenmek. 4
4) Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlamak ve uygulamak; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirmek.
5) Mühendislik problemlerini kurgulamak, çözmek için yöntem geliştirmek ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulamak.
6) Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirmek; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirmek.
7) Çalışmaların süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarmak; bir yabancı dili anlama, okuma ve yazmayı en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurmak.
8) Teknoloji uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlamak. Teknoloji alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları, etkileri ve sonuçlarını listelemek.
9) Verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek.
10) Teknoloji alanında uygulamalı araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşmak, bilgiyi değerlendirmek ve uygulamak.
11) Tanımlanmış teknoloji problemlerini çözmek için yöntem geliştirmek ve çözümlerde yenilikçi yöntemleri uygulamak.
12) Modelleme ve deneysel araştırmaları uygulamak; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümlemek.