KSU5337 Kentsel Çalışmalarda Blmsel Araşt. Yönt.Bahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
KSU5337 Kentsel Çalışmalarda Bilimsel Araştırma Yöntemleri Güz 3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi NİLGÜN CAMKESEN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Öğrencinin, araştırma süreci ve araştırma sonuçlarının sunumu sırasında kullanacağı kavramlar ve terminoloji konusunda yetkinleşmesi sağlanır. Diğer yandan, öğrencinin, kentsel çalışmalar alanında uluslararası ve ulusal araştırmaları teorik ve yöntemsel açıdan inceleyerek, alanındaki temel eğilimler konusunda bilgilenmesi hedeflenir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Ders, özellikle araştırma odaklı lisans ve yüksek lisans programları ile etkileşim halinde olabilir ve bu programlarda verilen istatistik ve seminer derslerini tamamlayıcı bir işlev görebilir. Ayrıca tez ve bitirme çalışmaları ile de etkileşim içinde olabilir.

Dersin İçeriği

Kentsel araştırmada farklı metodolojiler ve dayandıkları teorik yaklaşımlar; araştırma sorunsalı oluşturmak; kentsel araştırmanın tasarımı; kentsel araştırmada veri toplama: niceliksel ve niteliksel teknikler; kentsel araştırmada uygun yöntem ve tekniklerin seçimi ve uygulanması; Kentsel araştırmalarda alan araştırması ilke ve uygulamaları; araştırmanın sonuçlandırılması ve verilerin analizi; Araştırma sonuçlarının sunumu; kentsel araştırma örnekleri üzerinden yöntemlerin sorgulanması; Türkiye’de kentsel araştırmaların tarihi ve örnekleri; çağdaş kentsel araştırma örneklerinin sorgulanması.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Bilimsel Araştırma Nedir?
2) Yöntembilimde (Metodoloji) Klasik Yaklaşımlar
3) Yöntembilimde (Metodoloj) Çağdaş Yaklaşımlar
4) Kentsel Araştırmada Niceliksel (quantitative) Araştırma Tasarımı
5) Kentsel Araştırmada Niteliksel (qualitative) Araştırma Tasarımı
6) Kentsel Araştırma Tasarımı
7) Dünya’da Çağdaş Kentsel Araştırmalardan Örnekler-1
8) Dünya’da Çağdaş Kentsel Araştırmalardan Örnekler-2
9) Türkiye’de Kentsel Araştırma-1
10) Türkiye’de Kentsel Araştırma-2
11) Türkiye’de Kentsel Araştırma-3
12) Araştırma Atölye Çalışması-1
13) Araştırma Atölye Çalışması-2
14) Araştırma Atölye Çalışması-3

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Derste Verilen Notlar / Lecture Notes
Diğer Kaynaklar: Toplumsal Araştırma Yöntemleri, Cilt I ve Cilt 2 W.L. Neuman, 2007 Yayınodası Yayıncılık.

Kentleşme Yazıları Mübeccel B. Kıray 1999 Bağlam Yayınları

Bütünleşmemiş Kentli Nüfus Sorunu Tansı Şenyapılı, 1978 ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları

Sosyal Araştırmalara Giriş K.F. Punch 2005 Siyasal Yayınevi

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 0
Küçük Sınavlar 4 % 10
Ödev 5 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 10 6 60
Ödevler 5 20 100
Küçük Sınavlar 4 10 40
Ara Sınavlar 1 30 30
Final 1 40 40
Toplam İş Yükü 270

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Ulaştırma kapsamında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı alanda veya ilgili yan alanlarda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek. 4
2) Ulaştırma içerikli mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmak. 4
3) Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalığa sahiptir; gerektiğinde bunları incelemek ve öğrenmek. 4
4) Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlamak ve uygulamak; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirmek.
5) Mühendislik problemlerini kurgulamak, çözmek için yöntem geliştirmek ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulamak.
6) Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirmek; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirmek.
7) Çalışmaların süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarmak; bir yabancı dili anlama, okuma ve yazmayı en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurmak.
8) Teknoloji uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlamak. Teknoloji alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları, etkileri ve sonuçlarını listelemek.
9) Verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek.
10) Teknoloji alanında uygulamalı araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşmak, bilgiyi değerlendirmek ve uygulamak.
11) Tanımlanmış teknoloji problemlerini çözmek için yöntem geliştirmek ve çözümlerde yenilikçi yöntemleri uygulamak.
12) Modelleme ve deneysel araştırmaları uygulamak; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümlemek.