KSU5321 Arazi Kullan. Ulaşım Model.&PolitikalarıBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
KSU5321 Arazi Kullanımı - Ulaşım Modelleri ve Politikaları Güz 3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi NİLGÜN CAMKESEN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Arazi kullanımı ile ulaşım sistemi ve talebi arasındaki döngüsel ve de çok önemli olan bu ilişki ve bunun sonuçları ve değerlendirmesi dersin kapsamında modelleme ve planlama olmak üzere iki ana başlık altında ve kentsel ölçekte incelenecektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Derste arazi kullanımı - ulaşım entegrasyon modelleri ile ilgili teorik ve ampirik çerçevede temel bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda şu iki konu üzerinde durulacaktır.
a) Firmalar ya da kişiler gibi arazi kullanımı - ulaşım sistemi içindeki çeşitli aktörlerin yerleşim tercihleri ve yolculuk profillerini inceleyen ekonomik tabanlı teoriler ve yaklaşımlar.
b) Kentsel fonksiyonların dağılımı ve yolculuk özelliklerinin ilişkisini inceleyen arazi kullanımı ve yolculuk verilerine dayanan ampirik modeller.

Dersin İçeriği

Mekansal yerleşim (konum) ve ulaştırma arasındaki ilişki gerek kensel ölçekte gerekse de bölgesel ve ulusal ölçekte incelenegelmiş önemli bir konu olmuştur. Günümüzde modelleme ve planlama çalışmaları, teoride ve de uygulamada olmak üzere, bireysel olmaktan uzaklaşarak bir bütün olarak düşünülmektedir. Hatta bu tanımın içine sosyo-ekonomik ve çevresel boyutlar da katılmaktadır.
Bu geniş tanım içerisinde, arazi kullanımi ile ulaşım sistemi ve talebi arasındaki döngüsel ve de çok önemli olan bu ilişki ve bunun sonuçları ve değerlendirmesi dersin kapsamında modelleme ve planlama olmak üzere iki ana başlık altında ve kentsel ölçekte incelenecektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Arazi kullanımı ve ulaştırma planlaması – Giriş
2) Arazi kullanımı ve ulaştırma planlaması– politikaları
3) Arazi kullanımı ve ulaştırma planlaması– politikaları
4) Arazi kullanımı ve ulaştırma planlaması– politikaları
5) Ekonomik Yaklaşım
6) Arazi kullanımı ve ulaştırma modellemesi – Mikro ekonomi teorisi
7) Arazi kullanımı ve ulaştırma modellemesi – Mikro ekonomi teorisi
8) Yaşam kalitesi ve kentsel planlama değerlendirmesi
9) Arazi kullanımı ve ulaştırma modellemesi – Amprik modeller
10) Arazi kullanımı ve ulaştırma modellemesi– Amprik modeller
11) Arazi kullanımı ve ulaştırma modellemesi– Amprik modeller
12) Arazi kullanımı ve ulaştırma modellemesi– Amprik modeller
13) Arazi kullanımı ve ulaştırma modellemesi– Amprik modeller
14) Final

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Derste Verilen Notlar / Lecture Notes
Diğer Kaynaklar: Location and Land Use: Towards a General Theory of Land Rent W. Alonso 1964 Harvard University Press

Modelling in Urban and Regional Economics, A Volume in Regional and Urban Economics Section A. Anas 1987 Harwood Academic Publishers,

Handbook of Regional and Urban Economics P. Chesire and E. Mills 1999 Applied Urban Economics Elsevier

Sustainability and Cities: Overcoming the Automobile Dependency P. Newman and J. Kenworthy 1999 Washington D.C: Island Press

Land use Transport Interaction: State of the Art. Project M. Wegener and F. Furst 1999 The European Commission

Discrete Choice Methods with Simulation K. E. Train 2003 Cambridge University Press

Economics and Land use Planning A. W. Evans 2004 Willey - Blackwell

Integrated Land Use and Transport Modelling: Decision Chains and Hierarchies T. de la Barra 2005 Cambridge Urban and Architectural Studies.

Urban Land Use Planning P.R Berke and D.R Godschalk, 2006 University of Illinois Press

Mobility 2030: Meeting the Challenges to Sustainability WBCSD 2008 WBCSS

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 0
Küçük Sınavlar 4 % 10
Ödev 5 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 10 6 60
Ödevler 5 20 100
Küçük Sınavlar 4 10 40
Ara Sınavlar 1 30 30
Final 1 40 40
Toplam İş Yükü 270

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Ulaştırma kapsamında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı alanda veya ilgili yan alanlarda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek. 4
2) Ulaştırma içerikli mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmak. 4
3) Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalığa sahiptir; gerektiğinde bunları incelemek ve öğrenmek. 4
4) Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlamak ve uygulamak; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirmek.
5) Mühendislik problemlerini kurgulamak, çözmek için yöntem geliştirmek ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulamak.
6) Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirmek; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirmek.
7) Çalışmaların süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarmak; bir yabancı dili anlama, okuma ve yazmayı en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurmak.
8) Teknoloji uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlamak. Teknoloji alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları, etkileri ve sonuçlarını listelemek.
9) Verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek.
10) Teknoloji alanında uygulamalı araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşmak, bilgiyi değerlendirmek ve uygulamak.
11) Tanımlanmış teknoloji problemlerini çözmek için yöntem geliştirmek ve çözümlerde yenilikçi yöntemleri uygulamak.
12) Modelleme ve deneysel araştırmaları uygulamak; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümlemek.