ENV5013 Biyoenerji TeknolojileriBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENERJİ VE ÇEVRE YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
ENERJİ VE ÇEVRE YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ENV5013 Biyoenerji Teknolojileri Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi HATİCE ESER ÖKTEN
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Bu derste öğrencilere enerji kıtlığına karşı üretilen çözümler arasında yer alan biyodönüşüm sistemleri anlatılacaktır. Bu ders organik kimya, biyoloji, termodinamik, çevre bilimleri ve ekonomi konularında temel kavramların yanısıra biyodönüşüm teknolojileri, hammadde üretimi ve toplanması, taşıma, depolama, ön işlemler, hidroliz ve fermentasyon gibi konularda bilgi sağlayacaktır. Dersin nihai amacı öğrencilerin örnek bir proje geliştirerek entegre bir biyodönüşüm sistemi tasarlamalarını sağlamaktır. Dersin spesifik amaçları

- terminoloji hakkında temel kavramları öğrenmek
- biyo-yakıt ve yakma teknolojilerinib biribiri ile etkileşimlerinin değerlendirilmesi
- Biyo-dönüşümde karşılaşılan sorunlar ve uygun maliyetli çözüm önerileri
- Biyo-dönüşümün ekenomik ve çevresel etkileri

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Yenilebilir biyo-enerji üretimine sistemsel yaklaşım
2. Biyo-kğte sistemlerinde enerji dönüşüm işlemleri
3. Biyo-enerji sistemlerinin avantajları ve sınırları
4. Yenilenebilir enerji kaynakları, küresel enerji kaynakları ve sürdürülebilir enerji üretimi
5. Çevresel etkiler, ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda sistem değerlendirmesi
6. Sistem dizaynında eksik öğelerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
7. Takım çalışması kapsamında yenilenebilir biyo-enerji teknolojileri dizaynı
8. Dizaynı yapılan sistemin gerçek hayatta uygulanabilirliğinin belirlenmesi

Dersin İçeriği

Fotosentez, biyokütle ekimi, üretimi ve taşımacılığı, anaerobik çürütme, sıvı biyoyakıtlar, fermantasyon, gazifikasyon, piroliz, biodizel, biohidrojen, biogaz, biyokütleden ısı ve enerji üretimi.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Biyo-enerji kavramı, küresel boyuttan moleküler boyuta kapsamlı inceleme
2) Küresel enerji kaynakları, sürdürülebilirlik, enerji tüketimi, biyo-kütle ve diğer yenilebilir enerji kaynakları
3) Biyo-yakıtlar ve fermentasyon
4) Karbon döngüsü ve biyo-yakıtlar
5) Biyo-enerji sistemleri ve ölçekleri
6) Küresel enerji sistemleri kapsamında bio-yakıtlar ve küresel biyo-yakıt akışı
7) Mid-Term / Biyo-yakıt yaşam döngüsü değerlendirmesi, biyo-yakıt üretim sistemleri
8) Biyo-yakıt yaşam döngüsü değerlendirmesi, biyo-yakıt üretim sistemleri
9) biyo-kütle ön işlemesi, cellulase enzimi, fermentasyon, moleküler modeller (şeker, protein vs)
10) biyo-enerji, biyo-kütle üretimi, ürün çeşitleri
11) Etanol üretimi, biyo-dizel üretimi
12) Biyo-enerji ve biyo-çeşitlilik
13) Enerji üretimi ve kullanımı ile bağlantılı çevresel sorunlar, biyo-yakıt ekonomisi
14) Değerlendirme ve proje sunumları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları ve gerekecek ek bilgiler, dersten sorumlu öğretim elemanı tarafından sağlanacaktır.

will be provided by the instructor
Diğer Kaynaklar: Boyle (Godfrey) Renewable Energy – power for a sustainable future, Oxford University
Press 2004, 432 pages
Robert C. Brown. 2003. Biorenewable Resources: Engineering New Products from Agriculture. Iowa state Press, Blackwell Pulishing

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 15
Sunum 1 % 15
Projeler 1 % 15
Ara Sınavlar 1 % 25
Ara Juri 1 % 30
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 85
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 15
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 8 112
Sunum / Seminer 1 8 8
Proje 1 20 20
Ödevler 4 2 8
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 210

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Enerji ve çevre odaklı mühendislik problemlerini kurgulayabilme, yenilikçi yöntemler uygulayarak çözüm üretme
2) Bilimsel araştırma ve literatür tarama yöntemleri ile gerekli bilgiye ulaşabilme becerisi kazanma
3) Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisinin yanısıra değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi kazanma
4) Yenilikçi ve orijinl fikirler, yöntemler, tasarımlar ve çözümler geliştirebilme becerisi kazanma
5) Mühendislik uygulamarında kullanılabilen modern teknikler ve yöntemler ve bunların adaptasyon ve uygulanabilme sınırlarına dair kapsamlı bilgi edinme
6) Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
7) Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
8) Mesleki becerilerini, yaptığı çalışmaların sonuç ve uygulamalarını alanında veya alanı dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
9) Yaptığı her türlü mesleki çalışma ve uygulamada toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
10) Çalışma ve uygulama alanlarında oluşan yenilikler hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
11) Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi