EDT5005 Uzaktan Eğitim: Kuram, Araştırma ve Uyg.Bahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
EDT5005 Uzaktan Eğitim: Kuram, Araştırma ve Uygulama Güz 3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. TUFAN ADIGÜZEL
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ÖZGÜR ERKUT ŞAHİN
Prof. Dr. TUFAN ADIGÜZEL
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı uzaktan eğitim ile ilgili temel kavramlar, kuramlar, ve ilkeler; uzaktan eğitimin kullandığı öğretim ortamları; uzaktan eğitimde yer alan rollerin profilleri, uzaktan eğitimde kullanılan teknolojiler (örneğin, Telekomünikasyon, Ders veya Öğrenme Yönetim Sistemleri, 3 Boyutlu Sanal Ortamlar, Wikiler, Bloglar ve Google Uygulamaları) konularında temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Ayrıca, bu teknolojilerin planlanmasında, hazırlanmasında ve uygulamasında kullanılan teknik ve yöntemler konularında gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1- K-12, Yüksek öğretim, Özel Sektör ve Askeri alanlarda Uzaktan eğitime sistematik bir bakış sergileyebilir.
2- Çeşitli uzaktan eğitim kuramlarını sentezleyerek yorumlayabilir.
3- Uzaktan eğitim ortamlarında öğrenmenin Bilişsel, Duyuşsal, ve Sosyal boyutlarının nasıl şekillendiğini tecrübe edebilir.
4- Uzaktan Eğitimde yer alan kullanıcıların ve bulundukları ortamların karakteristiklerini ayırt edebilir.
5- Çeşitli etkileşimli ortamları (Asenkron tartışma ortamları, Senkron çoklu-kullanıcı ortamları, Video Konferans, vb.), eğitsel sistemleri (Moodle ve Second Life) ve e-öğrenme uygulamalarını etkili olarak kullanabilir.
6- Uzaktan eğitim ortamları geliştirme sürecinde öğretim tasarım modellerini doğru ve etkili kullanır.
7- Özellikle materyal tasarımı, etkileşim ve kullanılabilirlik için erişilebilirlik ve erişim konularının uzaktan eğitimi nasıl etkilediğini açıklayabilir.
8- Uzaktan eğitim ortamını herhangi bir uygulama alanında araştırma yapmak için kullanabilir.
9- Uzaktan eğitim ortamında uygun ölçme ve değerlendirme yöntem ve araçlarını içeren bir ders geliştirebilir.

Dersin İçeriği

Uzaktan eğitmin tanımı, tarihi ve gerekliliği; Uzaktan eğitimin uygulama modelleri; Harmanlanmış öğrenme, e-öğrenme; Internet temelli eğitim ve temel kavramlar ve kuramsal temeller; Öğrenme yönetim sistemleri (LMS); and Web 2.0 teknolojileri (blog, wiki, vs).

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersin tanıtımı: Kapsamı, gerekçesi, önemi, kural ve gerekleri
2) Uzaktan eğitim: Tarihçe ve Önemi, Temel kavramlar, Öngörüler, Örnek çalışmalar
3) Uzaktan Eğitim Teknolojileri I: Web 2.0 & 3.0, İnternet ve Web Temelli öğrenme, Blogs, Wikis, LMSs
4) Uzaktan Eğitim Teknolojileri II: Öğrenme Araçları ve Amaçları Moodle: Bağlanma, İletişim Kurma, İşbirliği Yapma
5) Uzaktan Eğitim Kullanıcı Grubu ile İlgili Önemli Meseleler: Öğrenme grupları, Karakteristikler, Sosyal Paylaşım Moodle: Ders tasarımı
6) Etkileşimli Uzaktan eğitim ortamlarını tasarlama ve geliştirme I: Standartlar, İlkeler, Erişilebilirlik, Evrensel tasarım Moddle: Ders geliştirme
7) Moodle: Değerlendirme
8) Etkileşimli Uzaktan eğitim ortamlarını tasarlama ve geliştirme II: Etik, Telif hakkı, ve Kültürel sorunlar Second Life: Erişim ve Kayıt olma
9) Web-tabanlı Ders Tasarlama ve Geliştirme I: Adım adım yaklaşımı Hoşgeldin Ada'sına Bağlan ve Avatarını tasarla.
10) Web-tabanlı Ders Tasarlama ve Geliştirme II: Adım adım yaklaşımı Second Life ortamını nasıl kullanacağını öğrenme. Second Life ortamındaki eğitsel mekanları keşfetme
11) Uzaktan eğitim teknolojilerinin yönetimi I: İdare ve ilkeler, Kalite değerlendirmesi, PDA modeli
12) Uzaktan eğitim teknolojilerinin yönetimi II: Değerlendirme, Eğitsel Etkililik, Aksiyon Matrisi
13) E-Araştırma: E-Araştırmanın çerçevesi, Eğitsel araştırmalarda uzaktan eğitim ortamlarının kullanımı
14) E-Araştırma: Net-tabanlı ortamlarda veri toplama

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: • Rudestam, K. J., & Schoenholtz-Read, J. (2009). Handbook of online learning (2nd Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
• Bates, A. W. (2005) Technology, e-learning and distance education. New York: Routledge.
Diğer Kaynaklar: • Simonson, M., Smaldino, S., Albright, M., & Zvacek, S. (2006). Teaching and learning at a distance: Foundations of distance education (4th Ed.) Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
• Moore, M. G. & Kearsley, G. (2005). Distance education: A systems view. Belmont, CA: Thomson Wadsworth.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 20
Ödev 3 % 40
Projeler 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Proje 1 60 60
Ödevler 3 30 90
Toplam İş Yükü 192

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve Enerji Sistemleri Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Enerji Sistemleri Mühendisliğini ilgilendiren problemlerde disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olma.
11) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahip olma.