Bahçeşehir UniversityDegree Programs ACTUARIAL SCIENCE (TURKISH, NON-THESIS)General Information For StudentsDiploma SupplementErasmus Policy StatementNational Qualifications
ACTUARIAL SCIENCE (TURKISH, NON-THESIS)
Master TR-NQF-HE: Level 7 QF-EHEA: Second Cycle EQF-LLL: Level 7

Program Outcomes

Classified

1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
1) Will share information with colleagues and will use it for project development..
2) Will be able to apply and make the necessary adaptation to all new rules and regulations.
2 - Skills
Cognitive - Practical
3 - Competences
Communication and Social Competence
Learning Competence
Field Specific Competence
Competence to Work Independently and Take Responsibility

Program Gains Program Level

Program Outcomes TR-NQF-HE 7 (Master) Level Descriptors TR-NQF-HE Main Field Descriptors
46 - Mathematics and statistics
1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
1) Will share information with colleagues and will use it for project development..
2) Will be able to apply and make the necessary adaptation to all new rules and regulations.
1) Develop and deepen knowledge in the same or in a different field to the proficiency level based on Bachelor level qualifications.
2) Conceive the interdisciplinary interaction which the field is related with.
1) Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
2) Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
2 - Skills
Cognitive - Practical
1) Conceive the interdisciplinary interaction which the field is related with.
2) Interpret the knowledge about the field by integrating the information gathered from different disciplines and formulate new knowledge.
3) Solve the problem faced related to the field by using research methods.
1) Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
2) Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
3) Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
3 - Competences
Communication and Social Competence
1) Communicate current developments and studies within the field to both professional and non-professional groups systematically using written, oral and visual techniques by supporting with quantitative and qualitative data.
2) Investigate, improve social connections and their conducting norms with a critical view and act to change them when necessary
3) Communicate with peers by using a foreign language at least at a level of European Language Portfolio B2 General Level.
4) Use advanced informatics and communication technology skills with software knowledge required by the field.
1) Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
2) Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
3) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
4) Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Learning Competence
1) Evaluate knowledge and skills acquired at proficiency level in the field with a critical approach and direct the learning.
1) Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
Field Specific Competence
1) Audit the data gathering, interpretation, implementation and announcement stages by taking into consideration the cultural, scientific, and ethic values and teach these values.
2) Develop strategy, policy and implementation plans on the issues related to the field and assess the findings within the frame of quality processes.
3) Use the knowledge, problem solving and/or implementation skills in interdisciplinary studies.
1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
2) Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
3) Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
4) Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
Competence to Work Independently and Take Responsibility
1) Independently conduct studies that require proficiency in the field.
2) Take responsibility and develop new strategic solutions as a team member in order to solve unexpected complex problems faced within the applications in the field.
3) Demonstrate leadership in contexts that require solving problems related to the field.
1) Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
2) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3) Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.

Conjoined

1) Acquire the quantitative skills to become an actuary.
2) Will know about risks and ways to manage risk.
3) Will know about financial planning and its role in actuarial management.
4) Will be able to design new products and carry profitability tests and scenario analyses.
5) Besides gaining competence in theoretical subjects, the graduate will also be aware of practical issues and applications through lecturers and instructors who have market experience.
6) Will be able to follow all innovations and carry on research on the particular area.
7) Will share information with colleagues and will use it for project development..
8) Will be able to apply and make the necessary adaptation to all new rules and regulations.