Bahçeşehir UniversityDegree Programs SPEECH AND LANGUAGE THERAPYGeneral Information For StudentsDiploma SupplementErasmus Policy StatementNational QualificationsBologna Commission
SPEECH AND LANGUAGE THERAPY
Bachelor TR-NQF-HE: Level 6 QF-EHEA: First Cycle EQF-LLL: Level 6

Program Outcomes

Classified

1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
1) To use theoretic and methodological approach, evidence-based principles and scientific literature in Speech and Language Therapy field systematically for practice.
2) To have theoretic and practical knowledge for individual's, family's and the community's health promotion and protection.
2 - Skills
Cognitive - Practical
1) To use information and health technologies in practice and research in the field of Speech and Language Therapy.
3 - Competences
Communication and Social Competence
1) To communicate effectively with advisee, colleagues for effective professional relationships.
2) To be able to monitor occupational information using at least one foreign language, to collaborate and communicate with colleagues at international level.
Learning Competence
1) To use life-long learning, problem-solving and critical thinking skills.
Field Specific Competence
1) To act in accordance with ethical principles and values in professional practice.
2) To take part in research, projects and activities within sense of social responsibility and interdisciplinary approach.
3) To be able to search for literature in health sciences databases and information sources to access to information and use the information effectively.
Competence to Work Independently and Take Responsibility
1) To take responsibility and participate in the processes actively for training of other therapist, education of health professionals and individuals about speech and languege therapy.
2) To carry out speech and languge therapy practices considering cultural differences and different health needs of different groups in the community.

Program Gains Program Level

Program Outcomes TR-NQF-HE 6 (Bachelor) Level Descriptors TR-NQF-HE Main Field Descriptors
72 - Health
1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
1) To use theoretic and methodological approach, evidence-based principles and scientific literature in Speech and Language Therapy field systematically for practice.
2) To have theoretic and practical knowledge for individual's, family's and the community's health promotion and protection.
1) Possess advanced level theoretical and practical knowledge supported by textbooks with updated information, practice equipments and other resources.
1) Sağlık alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2) Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.
3) Sağlık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
2 - Skills
Cognitive - Practical
1) To use information and health technologies in practice and research in the field of Speech and Language Therapy.
1) Use of advanced theoretical and practical knowledge within the field.
2) Interpret and evaluate data, define and analyze problems, develop solutions based on research and proofs by using acquired advanced knowledge and skills within the field.
1) Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir, bilgiyi paylaşır, ekip çalışması yapar.
2) Sağlık ve araştırma alanı ile ilgili bilgi teknolojilerini kullanır.
3) Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
4) Alanına özgü sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
3 - Competences
Communication and Social Competence
1) To communicate effectively with advisee, colleagues for effective professional relationships.
2) To be able to monitor occupational information using at least one foreign language, to collaborate and communicate with colleagues at international level.
1) Inform people and institutions, transfer ideas and solution proposals to problems in written and orally on issues in the field.
2) Share the ideas and solution proposals to problems on issues in the field with professionals and non-professionals by the support of qualitative and quantitative data.
3) Organize and implement project and activities for social environment with a sense of social responsibility.
4) Monitor the developments in the field and communicate with peers by using a foreign language at least at a level of European Language Portfolio B1 General Level.
5) Use informatics and communication technologies with at least a minimum level of European Computer Driving License Advanced Level software knowledge.
1) Sağlık alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır; ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler.
2) Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
3) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
4) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
5) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
6) Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir.
7) Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
8) Kültürlerarası iletişim kurma bilgi ve becerisine sahiptir.
9) Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin ve güvenli şekilde belgeler/doğru ve etkili kayıt tutar.
Learning Competence
1) To use life-long learning, problem-solving and critical thinking skills.
1) Evaluate the knowledge and skills acquired at an advanced level in the field with a critical approach.
2) Determine learning needs and direct the learning.
3) Develop positive attitude towards lifelong learning.
1) Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2) Öğrenme hedeflerini belirler ve öğrenmeyi öğrendiğini gösterir.
3) Öğrenme kaynaklarını belirler, kaynaklara etkin/hızlı erişir.
4) Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğin gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışı devam ettirir.
5) Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
Field Specific Competence
1) To act in accordance with ethical principles and values in professional practice.
2) To take part in research, projects and activities within sense of social responsibility and interdisciplinary approach.
3) To be able to search for literature in health sciences databases and information sources to access to information and use the information effectively.
1) Act in accordance with social, scientific, cultural and ethic values on the stages of gathering, implementation and release of the results of data related to the field.
2) Possess sufficient consciousness about the issues of universality of social rights, social justice, quality, cultural values and also, environmental protection, worker's health and security.
1) Sağlık alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2) Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
3) Bebek ve çocukları da kapsayacak şekilde, birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
4) Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
5) Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
6) Sağlıklı ve/veya hasta bireyin yapısı, fizyolojik fonksiyonları ve davranışları; bireyin sağlığı ile fiziksel ve sosyal çevresi arasındaki ilişkisini anlamaya yetkindir.
7) Mezuniyet sonrası kurum içi, yerel, ulusal ve uluslararası eğitimlere katılır; bunları kredilendirir ve belgeler.
8) Etik ilkelerin ve etik kurulların eğitim- uygulama ve araştırma alanlarında birey ve toplum için önemini bilir.
Competence to Work Independently and Take Responsibility
1) To take responsibility and participate in the processes actively for training of other therapist, education of health professionals and individuals about speech and languege therapy.
2) To carry out speech and languge therapy practices considering cultural differences and different health needs of different groups in the community.
1) Conduct studies at an advanced level in the field independently.
2) Take responsibility both as a team member and individually in order to solve unexpected complex problems faced within the implementations in the field.
3) Planning and managing activities towards the development of subordinates in the framework of a project.
1) Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
2) Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
3) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
4) Alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirir/tanımlayıcı düzeyde araştırma yapar.

Conjoined

1) To use theoretic and methodological approach, evidence-based principles and scientific literature in Speech and Language Therapy field systematically for practice.
2) To have theoretic and practical knowledge for individual's, family's and the community's health promotion and protection.
3) To use information and health technologies in practice and research in the field of Speech and Language Therapy.
4) To communicate effectively with advisee, colleagues for effective professional relationships.
5) To be able to monitor occupational information using at least one foreign language, to collaborate and communicate with colleagues at international level.
6) To use life-long learning, problem-solving and critical thinking skills.
7) To act in accordance with ethical principles and values in professional practice.
8) To take part in research, projects and activities within sense of social responsibility and interdisciplinary approach.
9) To be able to search for literature in health sciences databases and information sources to access to information and use the information effectively.
10) To take responsibility and participate in the processes actively for training of other therapist, education of health professionals and individuals about speech and languege therapy.
11) To carry out speech and languge therapy practices considering cultural differences and different health needs of different groups in the community.