Bahçeşehir UniversityDegree Programs CARTOON AND ANIMATIONGeneral Information For StudentsDiploma SupplementErasmus Policy StatementNational Qualifications
CARTOON AND ANIMATION
Bachelor TR-NQF-HE: Level 6 QF-EHEA: First Cycle EQF-LLL: Level 6

Program Outcomes

Classified

1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
2 - Skills
Cognitive - Practical
1) To have theoretical and practical knowledge and skills in cartoon and animation.
2) Making animated films with various artistic styles and techniques.
3) Designing the cartoon and animation production process using initiative, applying it with creativity and presenting it with personal style.
4) To be able to use general information and communication technologies at advanced level with all kinds of technical tools and computer software used in cartoon and animations.
3 - Competences
Communication and Social Competence
1) To be able to develop research, observation-experience, evaluation skills in the field of cartoon and animation and effectively communicate ideas, convincing actions and emotions using cartoon and animation and performance principles in every direction.
2) To be a team member in the production process of cartoon and animations, to be able to take responsibility and manage the team members under their responsibility and to lead them.
3) To be able to communicate with related organizations by sharing scientific and artistic works in cartoon and animation and to share information and skills in the field.
4) To monitor developments in the field of cartoon and animation using foreign languages ​​and to communicate with foreign colleagues.
Learning Competence
1) To be able to evaluate cartoon and animations in the framework of their knowledge and skills.
2) Using critical thinking skills and problem solving strategies in all aspects of development and production, effectively communicating ideas, emotions and intentions visually, verbally and in writing, and effectively incorporating technology in the development of cartoon and animation projects.
Field Specific Competence
1) To be able to define and manage learning requirements in the field of cartoon and animation.
2) To have sufficient knowledge about ethical values ​​and universal values ​​in the field of cartoon and animation.
Competence to Work Independently and Take Responsibility

Program Gains Program Level

Program Outcomes TR-NQF-HE 6 (Bachelor) Level Descriptors TR-NQF-HE Main Field Descriptors
21 - Arts
1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
1) Possess advanced level theoretical and practical knowledge supported by textbooks with updated information, practice equipments and other resources.
1) Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir.
2) İlgili sanat alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir.
3) Sanat ve tasarım materyalleri bilgisine sahiptir.
4) Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir.
5) İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.
6) İlgili sanat alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
7) Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
8) Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
9) Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.
2 - Skills
Cognitive - Practical
1) To have theoretical and practical knowledge and skills in cartoon and animation.
2) Making animated films with various artistic styles and techniques.
3) Designing the cartoon and animation production process using initiative, applying it with creativity and presenting it with personal style.
4) To be able to use general information and communication technologies at advanced level with all kinds of technical tools and computer software used in cartoon and animations.
1) Use of advanced theoretical and practical knowledge within the field.
2) Interpret and evaluate data, define and analyze problems, develop solutions based on research and proofs by using acquired advanced knowledge and skills within the field.
1) Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar.
2) İlgili sanat alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır.
3) İlgili sanat alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir.
4) Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir.
5) Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirir.
6) Duyusal algıyı somutlaştırır.
3 - Competences
Communication and Social Competence
1) To be able to develop research, observation-experience, evaluation skills in the field of cartoon and animation and effectively communicate ideas, convincing actions and emotions using cartoon and animation and performance principles in every direction.
2) To be a team member in the production process of cartoon and animations, to be able to take responsibility and manage the team members under their responsibility and to lead them.
3) To be able to communicate with related organizations by sharing scientific and artistic works in cartoon and animation and to share information and skills in the field.
4) To monitor developments in the field of cartoon and animation using foreign languages ​​and to communicate with foreign colleagues.
1) Inform people and institutions, transfer ideas and solution proposals to problems in written and orally on issues in the field.
2) Share the ideas and solution proposals to problems on issues in the field with professionals and non-professionals by the support of qualitative and quantitative data.
3) Organize and implement project and activities for social environment with a sense of social responsibility.
4) Monitor the developments in the field and communicate with peers by using a foreign language at least at a level of European Language Portfolio B1 General Level.
5) Use informatics and communication technologies with at least a minimum level of European Computer Driving License Advanced Level software knowledge.
1) Hedef kitlesini tanımlayarak alanı ile ilgili çalışmaları paylaşır.
2) Çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir.
3) Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır.
4) Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi : B1 Düzeyi).
5) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Learning Competence
1) To be able to evaluate cartoon and animations in the framework of their knowledge and skills.
2) Using critical thinking skills and problem solving strategies in all aspects of development and production, effectively communicating ideas, emotions and intentions visually, verbally and in writing, and effectively incorporating technology in the development of cartoon and animation projects.
1) Evaluate the knowledge and skills acquired at an advanced level in the field with a critical approach.
2) Determine learning needs and direct the learning.
3) Develop positive attitude towards lifelong learning.
1) Kendi çalışmalarını sorgular.
2) Çözümleyici ve eleştirel düşünür.
3) Yaşam boyu öğrenme kavramını özümser.
Field Specific Competence
1) To be able to define and manage learning requirements in the field of cartoon and animation.
2) To have sufficient knowledge about ethical values ​​and universal values ​​in the field of cartoon and animation.
1) Act in accordance with social, scientific, cultural and ethic values on the stages of gathering, implementation and release of the results of data related to the field.
2) Possess sufficient consciousness about the issues of universality of social rights, social justice, quality, cultural values and also, environmental protection, worker's health and security.
1) Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkındadır.
2) Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir.
3) Alanında başarıyla iş yürütebilecek duyarlılığa sahiptir.
4) Estetik farkındalığa sahiptir.
Competence to Work Independently and Take Responsibility
1) Conduct studies at an advanced level in the field independently.
2) Take responsibility both as a team member and individually in order to solve unexpected complex problems faced within the implementations in the field.
3) Planning and managing activities towards the development of subordinates in the framework of a project.
1) Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır.
2) Proje süreçleri içinde etkin olarak yer alır.
3) Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir.

Conjoined

1) To have theoretical and practical knowledge and skills in cartoon and animation.
2) To be able to develop research, observation-experience, evaluation skills in the field of cartoon and animation and effectively communicate ideas, convincing actions and emotions using cartoon and animation and performance principles in every direction.
3) Making animated films with various artistic styles and techniques.
4) Designing the cartoon and animation production process using initiative, applying it with creativity and presenting it with personal style.
5) To be a team member in the production process of cartoon and animations, to be able to take responsibility and manage the team members under their responsibility and to lead them.
6) To be able to evaluate cartoon and animations in the framework of their knowledge and skills.
7) To be able to define and manage learning requirements in the field of cartoon and animation.
8) To be able to communicate with related organizations by sharing scientific and artistic works in cartoon and animation and to share information and skills in the field.
9) To monitor developments in the field of cartoon and animation using foreign languages ​​and to communicate with foreign colleagues.
10) To be able to use general information and communication technologies at advanced level with all kinds of technical tools and computer software used in cartoon and animations.
11) Using critical thinking skills and problem solving strategies in all aspects of development and production, effectively communicating ideas, emotions and intentions visually, verbally and in writing, and effectively incorporating technology in the development of cartoon and animation projects.
12) To have sufficient knowledge about ethical values ​​and universal values ​​in the field of cartoon and animation.