Bahçeşehir UniversityDegree Programs PSYCHOLOGYGeneral Information For StudentsDiploma SupplementErasmus Policy StatementNational QualificationsBologna Commission
PSYCHOLOGY
Bachelor TR-NQF-HE: Level 6 QF-EHEA: First Cycle EQF-LLL: Level 6

Program Outcomes

Classified

1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
1) To develop an interest in the human mind and behavior, to be able to evaluate theories using empirical findings, to understand that psychology is an evidence-based science by acquiring critical thinking skills.
2) To learn the basic concepts in psychology and the theoretical and practical approaches used to study them (e.g. basic observation and interview techniques).
3) To recognize the main subfields of psychology (experimental, developmental, clinical, cognitive, social and industrial/organizational psychology) and their related fields of study and specialization.
2 - Skills
Cognitive - Practical
1) To acquire the methods and skills to access and write information using English as the dominant language in the psychological literature, to recognize and apply scientific research and data evaluation techniques (e.g. correlational, experimental, cross-sectional and longitudinal studies, case studies).
2) To acquire the skills necessary for analyzing, interpreting and presenting the findings as well as problem posing, hypothesizing and data collection, which are the basic elements of scientific studies.
3) To gain the basic knowledge and skills necessary for psychological assessment and evaluation.
4) To have problem solving skills and to be able to develop the necessary analytical approaches for this.
3 - Competences
Communication and Social Competence
1) To be against discrimination and prejudice; to have ethical concerns while working in research and practice areas.
2) To develop sensitivity towards social problems; to take responsibility in activities that benefit the field of psychology and society.
Learning Competence
1) To acquire basic knowledge of other disciplines (medicine, genetics, biology, economics, sociology, political science, communication, philosophy, anthropology, literature, law, art, etc.) that will contribute to psychology and to use this knowledge in the understanding and interpretation of psychological processes.
Field Specific Competence
1) To gain a biopsychosocial perspective on human behavior. To understand the biological, psychological, and social variables of behavior.
Competence to Work Independently and Take Responsibility
1) To be able to criticize any subject in business and academic life and to be able to express their thoughts.

Program Gains Program Level

Program Outcomes TR-NQF-HE 6 (Bachelor) Level Descriptors TR-NQF-HE Main Field Descriptors
31 - Social and behavioural science
1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
1) To develop an interest in the human mind and behavior, to be able to evaluate theories using empirical findings, to understand that psychology is an evidence-based science by acquiring critical thinking skills.
2) To learn the basic concepts in psychology and the theoretical and practical approaches used to study them (e.g. basic observation and interview techniques).
3) To recognize the main subfields of psychology (experimental, developmental, clinical, cognitive, social and industrial/organizational psychology) and their related fields of study and specialization.
1) Possess advanced level theoretical and practical knowledge supported by textbooks with updated information, practice equipments and other resources.
1) Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir.
2) Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
3) İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
4) Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
5) Sosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir
6) İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
2 - Skills
Cognitive - Practical
1) To acquire the methods and skills to access and write information using English as the dominant language in the psychological literature, to recognize and apply scientific research and data evaluation techniques (e.g. correlational, experimental, cross-sectional and longitudinal studies, case studies).
2) To acquire the skills necessary for analyzing, interpreting and presenting the findings as well as problem posing, hypothesizing and data collection, which are the basic elements of scientific studies.
3) To gain the basic knowledge and skills necessary for psychological assessment and evaluation.
4) To have problem solving skills and to be able to develop the necessary analytical approaches for this.
1) Use of advanced theoretical and practical knowledge within the field.
2) Interpret and evaluate data, define and analyze problems, develop solutions based on research and proofs by using acquired advanced knowledge and skills within the field.
1) Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
2) Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır.
3) Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir.
4) Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
5) Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir.
3 - Competences
Communication and Social Competence
1) To be against discrimination and prejudice; to have ethical concerns while working in research and practice areas.
2) To develop sensitivity towards social problems; to take responsibility in activities that benefit the field of psychology and society.
1) Inform people and institutions, transfer ideas and solution proposals to problems in written and orally on issues in the field.
2) Share the ideas and solution proposals to problems on issues in the field with professionals and non-professionals by the support of qualitative and quantitative data.
3) Organize and implement project and activities for social environment with a sense of social responsibility.
4) Monitor the developments in the field and communicate with peers by using a foreign language at least at a level of European Language Portfolio B1 General Level.
5) Use informatics and communication technologies with at least a minimum level of European Computer Driving License Advanced Level software knowledge.
1) Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2) Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir.
3) İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
4) Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır.
5) Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
6) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7) Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Learning Competence
1) To acquire basic knowledge of other disciplines (medicine, genetics, biology, economics, sociology, political science, communication, philosophy, anthropology, literature, law, art, etc.) that will contribute to psychology and to use this knowledge in the understanding and interpretation of psychological processes.
1) Evaluate the knowledge and skills acquired at an advanced level in the field with a critical approach.
2) Determine learning needs and direct the learning.
3) Develop positive attitude towards lifelong learning.
1) Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.
2) Neyi nasıl öğreneceğini bilir.
3) Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
4) Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir.
5) Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
6) Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir.
7) Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır.
Field Specific Competence
1) To gain a biopsychosocial perspective on human behavior. To understand the biological, psychological, and social variables of behavior.
1) Act in accordance with social, scientific, cultural and ethic values on the stages of gathering, implementation and release of the results of data related to the field.
2) Possess sufficient consciousness about the issues of universality of social rights, social justice, quality, cultural values and also, environmental protection, worker's health and security.
1) Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3) Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
4) Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir.
Competence to Work Independently and Take Responsibility
1) To be able to criticize any subject in business and academic life and to be able to express their thoughts.
1) Conduct studies at an advanced level in the field independently.
2) Take responsibility both as a team member and individually in order to solve unexpected complex problems faced within the implementations in the field.
3) Planning and managing activities towards the development of subordinates in the framework of a project.
1) Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir.
2) Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
3) Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır.
4) Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir.
5) Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur.

Conjoined

1) To develop an interest in the human mind and behavior, to be able to evaluate theories using empirical findings, to understand that psychology is an evidence-based science by acquiring critical thinking skills.
2) To gain a biopsychosocial perspective on human behavior. To understand the biological, psychological, and social variables of behavior.
3) To learn the basic concepts in psychology and the theoretical and practical approaches used to study them (e.g. basic observation and interview techniques).
4) To acquire the methods and skills to access and write information using English as the dominant language in the psychological literature, to recognize and apply scientific research and data evaluation techniques (e.g. correlational, experimental, cross-sectional and longitudinal studies, case studies).
5) To be against discrimination and prejudice; to have ethical concerns while working in research and practice areas.
6) To recognize the main subfields of psychology (experimental, developmental, clinical, cognitive, social and industrial/organizational psychology) and their related fields of study and specialization.
7) To acquire the skills necessary for analyzing, interpreting and presenting the findings as well as problem posing, hypothesizing and data collection, which are the basic elements of scientific studies.
8) To gain the basic knowledge and skills necessary for psychological assessment and evaluation.
9) To acquire basic knowledge of other disciplines (medicine, genetics, biology, economics, sociology, political science, communication, philosophy, anthropology, literature, law, art, etc.) that will contribute to psychology and to use this knowledge in the understanding and interpretation of psychological processes.
10) To develop sensitivity towards social problems; to take responsibility in activities that benefit the field of psychology and society.
11) To have problem solving skills and to be able to develop the necessary analytical approaches for this.
12) To be able to criticize any subject in business and academic life and to be able to express their thoughts.