POV3214 History of Camera Images IIBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
POV3214 Kamera Görüntüleri Tarihi II Bahar 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi TOLGA HEPDİNÇLER
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. LEWIS KEIR JOHNSON
Dr. Öğr. Üyesi TOLGA HEPDİNÇLER
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders POV3213 History of Camera Images I dersinin devamıdır. Bu yüzden eleştirel uygulayıcılar olarak gelişmenizi sağlayamak ve sizi bilgilendirmek için gereken fotoğraf, film ve video tarihi konularında bilgi sağlama amacını devam ettirmektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Modern ve postmodern değerlendirmeler arasında, kamera görüntülerinin öneminin açıklanmasında yaşanan dönüşümü anlar.
II. Gerçek ve kurgusal modlarda ve farklı sosyo-politik ve kültürel çıkarlarda film anlatısının farklı modlarını farkeder ve analiz eder.
III.Video teknolojilerinin ortaya çıkışının ve amaçlarının farklı açıklamalarını tanır.
IV.Filmin çekiciliğinin ve eleştirel değerlendirmesinin farklı açıklamalarını tanır.
V.Kamera görüntüleri kullanan işlerin yeni janrlarını belirler.
VI.Fotoğrafın dijitalizasyonunun önemi ile ilgili farklı açıklamaları tanır.
VII.Film ve videonun dijitalizasyonunun önemi ile ilgili farklı açıklamaları tanır.
VIII.Globalizasyonun farklı açıklamalarını ve görsel imgelerin bu açıklamalardaki rolünü tanır.
IX.Transkültür kavramının kamera görüntüleri ile ilişkisinin farklı açıklamalarını tanır.
X.Kamera görüntüleri ve güncel görsel kültürle ilişkilerin, öğrencinin uygulamaları için önemli olan bir eleştirel bakış açısını geliştirir.

Dersin İçeriği

Bu ders, görsellerin teknik gücünün güncel uygulayıcılar tarafından hangi farklı şekillerde ortaya konduğunu inceler. Farklı fotoğraf ve film deneyimlerinin hakikat ve bilgi iddialarına, günümüzün temel sosyo-kültürel meselelerinden yola çıkarak, dahil olma yollarını araştırır. Özellikle son dönem fotoğraf ve video sanatı içinde farklı uygulamaların ortaya çıkışını gözden geçirir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) History of Camera-Images I dersinin ve kamera görüntüleri ile ilgili modernism ve postmodernism konularının gözden geçirilmesi
2) Ödev I Ödevler üzerine çalışma.
3) Fotoğrafta savaş sonrası gerçekler ve fantaziler Okumalar haftalık olarak verilir.
4) Filmde savaş sonrası gerçekler ve fantaziler: Hollywood ve karşı sinemalar Okumalar haftalık olarak verilir.
5) Videonun ortaya çıkışı Okumalar haftalık olarak verilir.
6) Ödev II Ödevler üzerine çalışma.
7) Vize, Postmodernizm/postmodern kavramlarının kullanımı ile ilişkili olarak film ve video eserlerinin gösterimi ve tartışılması Okumalar haftalık olarak verilir.
8) Kamera görüntüleri ve Fotoğraf, film ve videoda postmodernin çeşitlilikleri Okumalar haftalık olarak verilir.
9) Fotoğraf ve fotoğrafik uygulamalarda dijitalizasyon Okumalar haftalık olarak verilir.
10) Film ve video uygulamalarında dijitalizasyon Okumalar haftalık olarak verilir.
11) Kamera görüntüsü uygulamalarında globalizasyon ve transkültür Okumalar haftalık olarak verilir.
12) Ödev III Ödevler üzerine çalışma.
13) Fotoğraf, film ve videoda güncel tartışmalar Okumalar haftalık olarak verilir.
14) Görsel yazı ödevlerinin sunum ve tartışması, revizyon Sunumlar üzerine çalışma.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Mary Warner Marien, Photography: A Cultural History, 2nd edition, Laurence King, London, 2006; Ian Jeffrey, Revisions: An Alternative History of Photography, National Museum of Photography, Film and Television, Bradford, England, 1999; Geoffrey Batchen, Burning with Desire: The Conception of Photography, The MIT Press, 1999.
Diğer Kaynaklar: Heilbrunn Timeline of Art History (Metropolitan Museum, NY):
http://www.metmuseum.org/toah/hi/te_index.asp?s=all&t=all&d=photographs&x=21&y=15

Victoria and Albert Museum, Photography: http://www.vam.ac.uk/page/p/photography/

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 15
Ödev 2 % 20
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 5 70
Ödevler 2 5 10
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 126

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve Enerji Sistemleri Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Enerji Sistemleri Mühendisliğini ilgilendiren problemlerde disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olma.
11) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahip olma.