IB2522 Import and Export ManagementBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
IB2522 İthalat ve İhracat Yönetimi Güz 3 0 3 10
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi AYLA ESEN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Mevcut Değil
Dersin Amacı: Dış Ticaret Stratejilerinin Şekillendirilmesi ve Dış Ticaret Yönetiminin Esasları
İhracat Pazarları ile Potansiyellerinin Belirlenmesi / İhracatta Pazar Araştırması Yöntemleri
İhracatta Gerçek Müşterilerin Tespiti, Doğru İletişim
Tekliften Yükleme ve Tahsilat Aşamasına Uzanan Süreç

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dış Ticaret Stratejilerinin Şekillendirilmesi ve Dış Ticaret Yönetiminin Esasları
İhracat Pazarları ile Potansiyellerinin Belirlenmesi / İhracatta Pazar Araştırması Yöntemleri
İhracatta Gerçek Müşterilerin Tespiti, Doğru İletişim ve Teklif Aşamasına Uzanan Süreç --
Dış Ticaretteki İşlem Akışı Aksaklıklar Bunları Gidermenin Yolları --
Uluslararası Sözleşme Terimleri (Incoterms 2010) Teslim Şekilleri
Dış Ticarette Ödeme Şekilleri
Temel Dış Ticaret Belgeleri (Proforma Fatura, Ticari Fatura, Çeki Listesi, Sevk Belgeleri, Dolaşım Belgeleri Gözetim Raporu, vs.)
Yabancı Müşterilerle Yapılan Satış Görüşmeleri Bölgelere Göre Ne Gibi Farklılıklar Gösterir?

Dersin İçeriği

Dış Ticaret Stratejilerinin Şekillendirilmesi ve Dış Ticaret Yönetiminin Esasları
İhracat Pazarları ile Potansiyellerinin Belirlenmesi / İhracatta Pazar Araştırması Yöntemleri
İhracatta Gerçek Müşterilerin Tespiti, Doğru İletişim ve Teklif Aşamasına Uzanan Süreç Dış Ticaretteki İşlem Akışı Aksaklıklar Bunları Gidermenin Yolları
Uluslararası Sözleşme Terimleri (Incoterms 2010) Teslim Şekilleri
Dış Ticarette Ödeme Şekilleri
Temel Dış Ticaret Belgeleri (Proforma Fatura, Ticari Fatura, Çeki Listesi, Sevk Belgeleri, Dolaşım Belgeleri Gözetim Raporu, vs.)
Yabancı Müşterilerle Yapılan Satış Görüşmeleri Bölgelere Göre Ne Gibi Farklılıklar Gösterir?

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) 1. Hafta: Giriş / Uluslararası ticaret ortamının değiştirilmesi / Uluslararası pazarlamanın artan önemi / Uluslararası ticarette hızlı büyümenin nedenleri / Uluslararası pazarlama / Uluslararasılaşma ve küresel pazarlamanın doğası ve pratiği
2) 2. Hafta: Uluslararası pazarlama yönetimi / İhracatla ilgili şirket politikaları ihracat pazarlama planlaması ve stratejisi / Teknoloji / Girişimcilik yaklaşımlarının uluslararası pazarlamaya etkisi
3) 3. Hafta: İhracat Pazarları / Kültürü ve sosyo-kültürel çevrenin incelenmesi ve seçilmesi / Kültürel farklılıkların yönetilmesi Ekonomik güçler / Siyasi-yasal çevre / Rekabet / İhracat Piyasası Seçimi: Tanımlar ve Stratejiler / İhracat Pazar tanımı ve segmentasyonu, genişleme seçme süreci, prosedür ve strateji.
4) 4. Hafta: İhracat - İthalat Organizasyonu Girişimi Strateji. İhracat Giriş Modları, Doğrudan ihracat / Ülke bazında departman / Yurtdışı satış şubesi / Depolama veya depolama tesisleri / Yurtdışı satış iştirakleri / Seyahat satış görevlileri / Yabancı bazlı distribütörler ve temsilciler
5) 5. Hafta: Fiyatlandırma / Fiyatlandırma Kararları / İhracat fiyatının belirleyicileri / Fiyat teklifi / Terimlerin karşılaştırması / INCOTERMS / Ticari şartların seçimi
6)  6. Hafta: Ödeme Yöntemleri ve Finansman Finansmanı ve Ödeme Yöntemleri / İhracat Finansman Yöntemleri / Ödeme Koşulları / Ödeme ve Finansman İşlemleri / Kredi Mektubu ve Diğer Dış Ticaret Yöntemleri
7) 7. Hafta: Lojistik Elleçleme İhracat Emirleri ve Tedarik Zinciri Yönetimi / Fiziksel dağıtım / Lojistik ve sistem kavramı / Denizcilik Sektörünün Özellikleri / Uluslararası fiziksel dağıtımın yapısı / Ulaştırma türleri
8) 8. Hafta: Tekrar
9) 9. Hafta: İhracat-İthalat Dokümantasyonu ve Adımları / İhracat-İthalat Prosedür ve Belgeleri / Muhakeme, Zamanlama, Hazırlama, Dokümantasyon ve Dış Ticarette Önemi
10) 10. Hafta: Konteynerizasyon ve Kiralama Uygulamaları / Konteynerizasyona Giriş (ve Özellikleri) / Büyük konteyner ticareti / Konteyner tipleri ve bazları / Konteyner Intermodal Taşıma Uygulamaları / Konteyner Markaları / Konteynerlerin Seçimi ve İncelenmesi
11) 11. Hafta: İthalat ve İhracat için Başarılı Müzakereler / Küresel Müzakereleri Farklı kılan nedir? Kültürel Müzakereler / Kültürel Etkiler ve Kültürlerarası Müzakere Davranışları / Kültürel Duyarlı Müzakere Stratejileri / Müzakere Tarzları ve Karar Verme Farklılıkları / Kültürlerarası Müzakerelerde Yapılması ve Yapılmaması

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: International Marketing and Export Management, 6th Ed. Gerald Albaum & Edwin Duerr Prentice Hall, 2008
Diğer Kaynaklar: none

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 3 % 30
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 15 43
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 39
Final 16 61
Toplam İş Yükü 143

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve Enerji Sistemleri Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Enerji Sistemleri Mühendisliğini ilgilendiren problemlerde disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olma.
11) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahip olma.