BA4948 Organizational BehaviorBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BA4948 Örgütsel Davranış Güz
Bahar
3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. ELA ÜNLER
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders, öğrencilere bireylerin kurum içindeki davranışlarını anlama esasına dayalıdır. Bu doğrultuda bireyin algı, tutum, inanç ve değerlerinin davranışa yansıması, bireyin belirtilen psikolojik süreçlerinin grup içindeki davranışını yönlendirmesi ve tüm bu davranışların doğru şekilde yönlendirilmesinin anlaşılmasını içermektedir. Ayrıca, Organizasyonların tanımalarına ve çağdaş organizasyon yapıları içinde “yönetici” rolü oynayan çalışanları esas alarak, yöneticilik işinin kapsamı, ana unsurları, kullanılan başlıca teknik ve süreçleri, bunlardaki değişmeleri, mevcut teori ve araştırma bulgularının ışığı altında sistemli bir şekilde incelemeyi amaçlamaktadır. Bu incelemede özellikle; yöneticilik işinin gerçekleştirildiği ortamın (organizasyonun) yapı ve işleyişi ile yöneticilik işini yaparken kullanılan temel ve süreçler esas alınacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Örgütsel Davranışındaki farklı analiz düzeylerini araştırır
2. Örgütsel Davranışa katkı sağlayan farklı disiplinleri öğrenir
3. Bireysel farklılıkların kurum içinde ne tür bir etki sağladığını anlar
4. Çalışan bağlılığını arttırmak için gerekebilecek motivasyonel stratejileri geliştirir
5. Çalışanların iş tutumlarının ölçümlerini yenilikçi yollarla araştırır
6. İş ortamında oluşabilecek belirli davranışsal problemleri anlar
7. Çalışan-yönetici ilişkisi ile ilgili güçlü bakış açıları geliştirir

Dersin İçeriği

1.hafta: Giriş: Yönetimin Tanımı ve Örgütsel Davranış
2.hafta: Algılama ve Atfetme Süreçleri
3.hafta: Örgütlerde Tutumlar ve Tutum-Davranış İlişkisi
4.hafta: Kişilik ve Kişisel Farklılıkların Analizi
5.hafta: Örgüt Kültürü
6.hafta: Örgütlerde Gruplar ve Grupsal Farklılıklar
7.hafta: Örgütlerde Güdüleme (Motivasyon) ve İş’de Monotonluk Sorunları ve Önlenmesi
8.hafta: Ara sınav
9.hafta: Liderlik ve Lider Davranışının Analizi
10.hafta: Örgütlerde Takım Yönetimi
11.hafta: İletişim
12.hafta: Örgütlerde Çatışma ve Çatışmanın Çözümlenmesi
13.hafta: Örgütlerde Yönetime Katılma
14.hafta: Örgüt Geliştirme ve Örgüt Geliştirme Teknikleri

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) 1. Hafta: Örgütsel Davranış Nedir
2) 2. Hafta: Bireysel Davranışın Temelleri
3) 3. Hafta: Tutumlar ve İş Tatmini
4) 4. Hafta: Kişilik ve Değerler
5) 5. Hafta: Algı ve Bireysel Karar Verme
6) 6. Hafta: Motivasyon Kavramları
7) 7. Hafta: Tekrar
8) 8. Hafta: Motivasyon: Kavramlardan Uygulamalara
9) 9. Hafta: Duygular ve Ruh Hali
10) 10. Hafta: Grup Davranışının Temelleri ve Çalışma Takımlarını Anlama
11) 11. Hafta: İletişim
12) 12. Hafta: Liderliğe Temel Yaklaşımlar ve Liderlikte Güncel Konular
13) 13. Hafta: Güç ve Politika
14) 14. Hafta: Çatışma ve Müzakere

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Text Book
Organizational Behavior (2007), 14th ed., by Robbins & Judge, Prentice Hall.
Diğer Kaynaklar: Optional Text
Organizational Behavior 12th ed. (2011), by Fred Luthans, McGraw Hill

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 10 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 41
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 110
Ödevler 10 10
Ara Sınavlar 1 2
Final 1 2
Toplam İş Yükü 165

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.