BA3567 Principles of MarketingBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BA3567 Pazarlamanın Temel İlkeleri Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. ELİF OKAN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi GÜLBERK GÜLTEKİN SALMAN
Prof. Dr. İPEK ALTINBAŞAK FARİNA
Prof. Dr. ELİF OKAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Dersin amacı, öğrencilerin karmaşık pazarlama çevreleri içinde doğru ve başarılı pazarlama stratejileri geliştirmek ve uygulayabilmek üzere, pazarlama kavram ve teorilerini derinlemesine öğrenmelerini sağlamaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Pazarlama disiplinin temel kavram ve teorilerini disiplinler arası bakışla açıklar
2. Pazar ve müşteri pazar arasındaki etkileşimi pazarlama sistemi içinde anlar.
3. Pazarlama bilgisinin önemini ve Pazar araştırma yöntemlerini bilir
4. Tüketici davranışlarının neden ve nasıl gerçekleştiğini açıklayabilir
5. Pazar bölümlendirme, hedefleme, konumlandırma planlamasını bilir
6. Pazarlama karmasının unsurlarını bilir
7. Rekabet analizi ve pazarlama stratejilerini yerel ve küresel ölçekte bilir

Dersin İçeriği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Müşteri Değeri Yaratmak ve şirketlerin Müşteri İlişkileri Oluşturmak için İş Ortaklığı ile pazarlama stratejilerini nasıl kullanabileceklerini anlamak
2) Pazarlama Ortamını Analiz Etme Ve Müşteri İçgörüleri Kazanmak için Pazarlama Bilgilerini Yönetme
3) Tüketici Pazarlarını ve Tüketici Satın Alma Davranışını Anlama
4) İş Piyasalarını ve İş Satın Alma Davranışını Analiz Etme
5) Müşteri Odaklı Pazarlama Stratejisinin nasıl oluşturulacağını bilmek: Hedef Müşteriler için Değer Yaratmak
6) Ürünler, Hizmetler ve Markalarla ilgili stratejileri anlama: Müşteri Değeri Oluşturma
7) Yeni Ürünler geliştirme sürecini belirleme ve Ürün Yaşam Döngüsünü Yönetme
8) Müşteri Değerini Anlamak ve Fiyatlandırma Stratejileri tasarlamayı öğrenmek
9) Tasarım yollarını belirleme Pazarlama Kanalları: Müşteri Değerinin Sunulması ve Perakendecilik ve Toptancılığın rolleri/fonksiyonları
10) Reklam ve Halkla İlişkiler kullanarak Müşteri Değerini İletmeyi Öğrenmek
11) Kişisel Satış, Satış Geliştirme, Doğrudan Müşteri İlişkileri Oluşturmada Doğrudan ve Çevrimiçi Pazarlamanın etkin kullanımını anlamak
12) Rekabet Avantajı Yaratmanın Yollarını Bulmak
13) Global Pazar ile tanışma
14) Sürdürülebilir Pazarlamanın Önemini Anlamak: Sosyal Sorumluluk ve Etik

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Principles of Marketing, 14/E
Kotler & Armstrong 2012 | Prentice Hall | Published: 01/27/2011
ISBN-10: 0132167123 | ISBN-13: 9780132167123
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 5
Küçük Sınavlar 3 % 5
Ödev 7 % 10
Sunum 3 % 15
Projeler 2 % 20
Ara Sınavlar 20 % 20
Final 25 % 25
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 55
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 45
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sunum / Seminer 7 7
Ara Sınavlar 13 13
Final 16 66
Toplam İş Yükü 128

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.