BA2312 Business Research MethodsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BA2312 İşletmede Araştırma Yöntemleri Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. AHMET ERKUŞ
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi GÜLBERK GÜLTEKİN SALMAN
Prof. Dr. İPEK ALTINBAŞAK FARİNA
Opsiyonel Program Bileşenleri: Mevcut Değil
Dersin Amacı: Ders, pazarlama araştırmaları alanında kariyer yapmak isteyen öğrencilere ihtiyaç duyacakları araştırma yöntemlerini, istatiktisel analiz tekniklerini ve araştırma rapor yazım kurallarını etkin bir şekilde kullanabilmelerini öğretmeyi amaçlamaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersi diğer geleneksel istatistiksel analiz ve araştırma teknikleri derslerinden ayıran en önemli fark fazla teknik ve kantitatif unsurlara yer vermemesidir. Klasik formüller içeren yöntemler göz ardı edilerek öğrencilere sayısal verileri analiz etmede en yaygın olarak kullanılan SPPS for Windows Statistical Package for the Social Sciences) paket programı tanıtılacaktır. Dolayısıyla ders öğrencilerin daha önce istatistik ile aşina olmadıkları varsayımından hareketle tasarlanmıştır. Böylelikle istatistiksel tekniklerin mantığı ve amacı üzerinde yoğunlaşılarak bu tekniklerin ne zaman ve hangi durumlarda kullanılması gerektiği üzerinde durulacaktır. SPSS yardımıyla ampirik araştırmalarda yaygın olarak kullanılan istatistiksel tekniklerin uygulaması çeşitli veri setleri üzerinde gösterilecektir. Bununla birlikte ders, iyi bir pazarlama araştırmanın nasıl olması gerektiğinin yanında araştırmacıların diğer araştırmacıların ortaya koyduğu çalışmaları gerek entellektüel gerekse metodolojik açıdan değerlendirebilmelerini de hedeflemektedir.

Dersin İçeriği

Konu #1: Araştırma Süreci ve Problemin Formülasyonu.

Konu #2: Veri Kaynakları ve Araştırmanın Tasarımı.

Konu #3: İkincil ve Birincil Veri.

Konu #4: Veri Toplama Yöntemleri ve Tutum Ölçümü.

Konu #5: Anket Tasarımı

Konu #6: Örneklem Tasarımı ve Veri Toplama.

Konu #7: Veri Analizi: Temel Kavramlar.

Konu #8: Veri Analizi: SPSS’e Giriş.

Konu #9: Veri Analiz Teknikleri: Univariate Testler.

Konu #10: Veri Analiz Teknikleri: Multivariate Testler.

Konu #11: Rapor Yazımına Giriş.

Konu #12: Rapor Yazım Kuralları.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) 1.Giriş/Pazarlama Araştırması
2) Pazar Araştırma Problemini Tanımlama
3) Araştırma Tasarımı
4) Keşifsel Araştırma Tasarımı: İkincil veri ve Nitel Araştırma
5) Betimsel Araştırma Tasarımı:Anket ve Gözlem
6) Ölçme ve Ölçekleme: Temel ve Karşılaştırmalı Ölçekleme
7) Ölçme ve Ölçekleme: Karşılaştırmalı olmayan ölçme teknikleri
8) Tekrar
9) Anket formu tasarımı
10) Örnekleme:Tasarım ve Prosedürler
11) Veri Analizi:Farkların incelenmesi ve araştırılması
12) Nitel Veri Analizi
13) SPSS ile Veri Analizi: Öncelikli Stepler
14) Rapor yazma

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Required Text:
Marketing Research: An Applied Orientation by Naresh K. Malhotra, Prentice-Hall, 6th edition.
Diğer Kaynaklar: Optional Texts:
Research Methods for Business by Uma Sekaran and Roger Bougie, Wiley and Sons, 5th edition, 2010.

Research Methods for Business Students, Mark Saunders, Adrian Thornhill, and Philip Lewis, 5th edition, Pearson Education Europe, Middle East & Africa.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 5 % 25
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 45
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 55
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 45
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 40
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 56
Küçük Sınavlar 5 5
Ara Sınavlar 1 2
Final 1 2
Toplam İş Yükü 105

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.