BA2161 Business LawBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BA2161 İş Hukuku Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. İSMAİL PAMUK
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ŞEBNEM KILIÇ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin birincil hedefi öğrencilere hukuk düzine ilişkin temel bilgileri ve aynı zamanda iş hayatlarında karşılaşacakları özel hukukun bazı alanlarına ilişkin temel bilgileri vermektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1- İş ilişkileri konusunda hukuki farkındalık ve hukuki muhakeme geliştirebilir.
2- Meslek yaşamlarında karşılaşacakları kavram ve uygulamaların hukuki temelleri hakkında kapsamlı bir anlayış geliştirebilir.
3- İş sözleşmesini hukuken diğer sözleşmelerden ayırt edebilir.
4- İş sözleşmesine göre işçinin ve işverenin hak ve borçlarını belirleyebilir.
5- İş sözleşmesinin feshinin hukuki sonuçlarını değerlendirebilir.
6- Ücretler ile çalışma ve dinlenme süreleri ile ilgili hukuki düzenlemeleri analiz edebilir.

Dersin İçeriği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) 1. Ders Kapsamının, sınıf kurallarının ve gereksinimlerinin tartışılması. 2. Hukuk ve Diğer Toplumsal Düzen Kuralları -Toplum ve Düzen Rona Aybay, An Introduction to Law ( 4. Bası. s. 1-10 ve Son Bası s. 21-25)
2) Hukuk ve Diğer Sosyal Düzen Kuralları: 1. Ahlak Kuralları 2. Din Kuralları 3. Görgü Kuralları Rona Aybay, An Introduction to Law ( 4. Bası s. 7-24 ve Yeni Bası s. 26-46)
3) 1. Hukuk Kurallarını Diğer Davranış Kurallarından Ayıran Özellikler 2. Hukuk Kurallarının Uygulanması Rona Aybay, An Introduction to Law ( 4. Bası s. 25-48 ve Yeni Bası s. 47-73)
4) Hukuk Kurallarının Uygulanması Rona Aybay, An Introduction to Law ( 4. Bası s. 25-48 ve Yeni Bası s. 47-73)
5) Hukukun Kaynakları Tuğrul Ansay & Don Wallance Jr, Introduction to Turkish Law (s. 1-10, 12-18)
6) Yargı Sistemi Öğretim Üyesince Verilen Not Yüksek Mahkemelerin İnternet Siteleri
7) Dünya Hukuk Sistemleri Rona Aybay, An Introduction to Law ( 4. Bası s. 53-57 ve Yeni Bası s. 77-85)
8) 1) Review for midterm exam 2) Public Law Private Law Separation 3) The Law of Persons Rona Aybay, An Introduction to Law ( 4. Bası s. 59-67 ve Son Bası s. 85-92) Tuğrul Ansay & Don Wallance Jr, Introduction to Turkish Law (s. 92-112)
9) 1. Sınav sorularının incelenmesi 2. Kişiler Hukuku Tuğrul Ansay & Don Wallance Jr, Introduction to Turkish Law (s. 103-112 ve 116-117)
10) 1. Kişiler Hukuku (Devam) 2. Ticaret Hukuku Tuğrul Ansay & Don Wallance Jr, Introduction to Turkish Law (s. 103-112 ve 116-117) Öğretim üyesi tarafından verilen ders notu
11) 1. Ticaret Hukuku 2. Ticaret Şirketleri Öğretim üyesince verilecek ders notları
12) Ticaret Şirketleri (devam) Öğretim Üyesinin vereceği not.
13) Borçlar Hukuku The Law of Obligations Tuğrul Ansay & Don Wallance Jr, Introduction to Turkish Law (s. 159-173)
14) Labor Law Öğretim üyesince verilecek not.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: -Rona Aybay, An Introduction to Law, Alfa Publishing
-Tuğrul Ansay & Don Wallance Jr, Introduction to Turkish Law,6th Edition or newer
-Notes that will be issued by the instructor
Diğer Kaynaklar: Required Reading
Toker Dereli, Labour Law in Turkey, (Editor: R. Blanpain), Kluwer Law International, The Netherlands 2015.
Supplementary resource (in Turkish): Öner Eyrenci/Savaş Taşkent/Devrim Ulucan, Bireysel İş Hukuku, İstanbul.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Ara Sınavlar 1 2
Final 1 2
Toplam İş Yükü 46

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.