BA1011 Introduction to BusinessBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BA1011 İşletmeye Giriş Güz
Bahar
3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HAVVA PINAR İMER
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi AYLA ESEN
Doç. Dr. HAVVA PINAR İMER
Prof. Dr. AHMET ERKUŞ
Dr. Öğr. Üyesi GÜLBERK GÜLTEKİN SALMAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Mevcut değil
Dersin Amacı: Başarılı yönetici ve örgütlerin sahip olduğu özellikleri inceleyerek günümüzün hızlı değişim gösteren örgütlerinin ihtiyaç duyduğu bireylerin yönetsel rollerinin, sorumluluklarının ve yeteneklerinin geliştirilmesi dersin temel amacını oluşturmaktadır. Bu süreç, aynı zamanda günümüz yönetici ve örgütlerinin karşı karşıya kaldığı çevresel şartların, baskı ve zorlukların anlaşılmasına yardımcı olur. Başka bir deyişle katılımcılar, işletmeciliğin terminolojisi veya sözlüğüyle tanışacak, işletme yönetimi ve organizasyon ile ilgili temel kavram ve teorilerin gerçek iş yaşamına uyarlaması hakkında ön bilgiye sahip olacaklardır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin aşağıdaki konularla ilgili bilgi sahibi olması ve bu konuları yorumlayabilmesi beklenir:
1. yönetim bilimi terminolojisi
2. işletmenin faaliyette bulunduğu yerel ve küresel çevre dinamikleri,
3. işletmelerin toplumsal ve etik sorumlulukları,
4. işletmelerde sahiplik kavramı ve işletmelerin yapıları
5. işletmelerde yönetimin rolü ve fonksiyonları
6. operasyon yönetimi, pazarlama ve finans gibi işletmenin temel fonksiyonları

Dersin İçeriği

Dersin içerdiği temel konular arasında, yönetim ve yönetim fonksiyonları ile ilgili temel kavramlar, yönetim ve organizasyon düşüncesinin gelişimi, işletmenin faaliyette bulunduğu yerel ve küresel çevre, etik, yönetsel karar verme ve planlama, örgütsel yapı ve kültür ile liderlik ve motivasyon sayılabilir. Bununla birlikte, yönetim bilişim sistemleri/teknolojiler, üretim yönetimi, pazarlama ve finans ile ilgili temel kavramlar, yenilikçilik/girişimcilik gibi konulara da dönem boyunca ders içinde yer verilecektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse giriş
2) İşletme Çevresi Ebert & Griffin, Ch.1
3) İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk Ebert & Griffin, Ch.2
4) Girişimcilik ve İşletme Sahipliği Ebert & Griffin Ch.3
5) İşletmenin Küresel Bağlamı Ebert & Griffin, Ch.4
6) İşletme Yönetimi Ebert & Griffin, Ch.5
7) İşletmelerin Yapısı Ebert & Griffin, Ch.6
8) Ara sınav
9) Operasyon Yönetimi ve Kalite Ebert & Griffin, Ch.7
10) Çalışan Davranışı ve Motivasyonu Ebert & Griffin, Ch.8
11) Liderlik ve Karar Verme Ebert & Griffin, Ch.9
12) Pazarlama Süreçleri ve Tüketici Davranışı Ebert & Griffin, Ch.11
13) Ürünlerin pazarlanması, dağıtımı ve promosyonu Ebert & Griffin, Chs.12 & 13
14) İşletmede Finansal Konular Ebert & Griffin, Chs. 16 & 17

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Business Essentials (2017, 11th Global Edition) by Ebert, R. & Griffin, R., Pearson Education.

Diğer Kaynaklar: Contemporary Management (2019, 11th Edition) by Gareth R. Jones & Jennifer M. George, McGraw-Hill Education.

İşletme Yöneticiliği (2018), Tamer Koçel, 17. Baskı, Beta Yayıncılık.

The Financial Times, New York Times, Fortune, Business Week, The Economist, Harvard Business Review, Business Strategy Review and other business periodicals.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 2 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 40
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 48
Ödevler 14 29
Final 14 63
Toplam İş Yükü 180

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.