HST1002 Atatürk's Principles and History of Turkish Republic IIBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
HST1002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Bahar 2 0 2 2

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Must Course
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi NURİ YAZICI
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi NURİ YAZICI
Öğ.Gör. NECATİ AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi NURAN FERYAL TANSUĞ DOURLARİS
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: * Türk İnkılâbının tarihî anlamını ve önemini kavratmak,
* Atatürk’ü ve onun dünya görüşünü ve düşüncelerini kavratmak
* Kurtuluş Savaşı’nın hangi ortamda ve nasıl kazanıldığını kavratmak
* Türkiye’nin toprak bütünlüğünün ve Türk Milletinin birliğinin önemini ve bu hedef için Atatürk’ün birleştirici özelliğini kavratmak
* Yeni Türk devletinin kuruluşunu ve yapılan reformları tarihsel bir bütünlük içinde kavratmak
* Millî Mücadele’yi askerî, ekonomik ve politik bakımdan başarıya götüren birlik ve fedakârlık ortamını kavratmak
* Günümüzün ve geleceğin konuları karşısında Atatürkçü bir yaklaşım ve düşünce geliştirme yeteneğini kazandırmak.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler şu becerileri kazanmış olacaklardır:
* Yakın tarih olaylarını sebep-sonuç ilişkileri içinde yorumlayabilmek.
* Cumhuriyet reformlarını tarihsel bir bütünlük içinde görebilmek.
* Tarihsel terimleri yorumlayabilecek ve birbirlerinden farklarını ayırt edebilmek.
* Türk İstiklâl Savaşının kazanıldığı askerî, siyasal ve ekonomik ortamı kavrayabilmek.
* Vatan, bayrak, bağımsızlık, egemenlik gibi kavramların bir millet için ne değerde olduklarını kavrayabilmek.
* Atatürk’ün, Türk milleti için birleştirici bir değer olduğunu kavrayabilmek.
* Uluslararası toplumda, “bağımsız bir devlet ve onurlu bir millet” olarak yaşamanın bedelinin ne olduğunu kavrayabilmek
* Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişte toplum ve devlet yapısı olarak yaşanan değişimi kavrayabilmek.

Dersin İçeriği

Bu derste, bir Türk devleti sona ererken yeni bir Türk devletinin kuruluşu, bu devletin dayandığı temel değerler ve bu değişimin büyük önderi Atatürk’ün fikirleri ve devlet adamlığı, kendi adıyla anılan inkılâpları konu edilmektedir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) * I.TBMM’nin açılışı ve ilk faaliyetleri ; açılışı hazırlayan olaylar, açılış konuşmaları, ilk görüşmeler, ilk yasalar ve Anayasa hazırlıkları Ders kitabı ve serbest araştırma
2) * I.TBMM’nin karşılaştığı iç ve dış politika sorunları; İstanbul Hükûmetiyle ilişkiler, iç isyanlar ve alınan tedbirler... Ders kitabı ve serbest araştırma
3) * Sevr Anlaşması: temel politikalar, hazırlanışı, uygulamaya konuş ve tepkiler, özellikler. Ders kitabı ve serbest araştırma
4) * Türk İstiklâl Savaşı’nın askerî safhası (Cepheler): Doğu Cephesi, Trakya Cephesi ve Güney Cephesi muharebeleri. Ders kitabı ve serbest araştırma
5) * Batı Cephesi Muharebeleri ve Mudanya Mütarekesi Ders kitabı ve serbest araştırma
6) * Saltanatın kaldırılması ve Lozan Antlaşması; Lozan sonrası iç politika gelişmeleri Ders kitabı ve serbest araştırma
7) * Atatürk İnkılâpları: Siyasî inkılâplar (Cumhuriyet’in ilânı ve M.Kemal Paşanın “Cumhurbaşkanı” seçilmesi, Hilâfet’in kaldırılması, Çok Partili Siyasî hayat (TCF ve SCF) Ders kitabı ve serbest araştırma
8) * Haklar ve Cemiyet Hayatındaki İnkılâplar: Hukuk düzeninin lâikleşmesi ve Anayasa değişiklikleri, Medenî Kanun ve diğer yasal düzenlemeler.. * Cemiyet hayatındaki inkılâplar,millî ve lâik bir toplum yapılanışı Ders kitabı ve serbest araştırma
9) * Eğitim alanındaki inkılâp hareketleri ve yasal düzenlemeler.. Ders kitabı ve serbest araştırma
10) * Yeni ekonomik ve malî politikalar: Bayındırlık, ulaşım vd. alanlarda yapılan reformlar, yasal düzenlemeler ve “Karma Ekonomi”yle ilgili uygulamalar Ders kitabı ve serbest araştırma
11) * Cumhuriyet dönemi iç ve dış politika sorunları ve siyaset ilkeleri.. Ders kitabı ve serbest araştırma
12) * Türk İnkılâbının dayandığı temel ilkeler ve Atatürk İlkeleri; Cumhuriyetçilik, Millîyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Lâiklik, İnkılâpçılık.. * Millî güç unsurları Dres kitabı ve serbest araştırma
13) * Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümü; içte ve dünya kamuoyundaki yankılar. İsmet İnönü’nün “Cumhurbaşkanı” seçilmesi. Ders kitabı ve serbest araştırma
14) * İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye: Avrupa’da yeni rejimler, yeni siyasal dengeler, savaş ve Türkiye’nin tutumu.. Ders kitabı ve serbest araştırma
15) Final sınavları.
16) Final Sınavları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Nuri Yazıcı, Millî Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi, Bahçeşehir Üniversitesi Yay., İstanbul 2011
Diğer Kaynaklar: *Kemal Atatürk, Nutuk 1919-1927, (Yay. haz: Prof. Dr. Zeynep Korkmaz) Atatürk Araştırmaları Merkezi Yay.Ankara 2004
* Ergun Aybars, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, İzmir 1984
* Selâhattin Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya I, II, III, IV, İstanbul 1991, M.E.B. yay.
* Peyami Safa, Türk İnkılâbına Bakışlar, Atatürk Araştırma Merkezi Yay. Ankara 1988
* Bernard Lewis, “Modern Türkiye’nin Doğuşu”, (Çev: Metin Kıratlı), Ankara, 1984
* Salahi R. Sonyel, Osmanlı Ermenileri, Remzi Kitabevi, 2. Basım, İstanbul 2009
* Nuri Yazıcı, Millî Mücadelede (Canik Sancak’ında) Pontosçu Faaliyetler (1918 – 1922), II. baskı, Çizgi yayınevi, Konya 2003

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 50
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 48

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.