GEP0821 Classical LogicBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0821 Klasik Mantık Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Öğrencilerin klasik mantık konu ve kavramlarını tanıması, bu konu ve kavramlara dair düşünüş özelliklerini öğrenmesi

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Mantık problemlerini tanır.
Klasik mantık ile diğer ilimler arasındaki ilişkiyi açıklar
Temel felsefe kavramlarını kavrar ve birbirleriyle ilişkilendirir.
Doğru ve tutarlı düşünür
Kavramların doğru tanımlar
Akıl yürütmeyi geliştirir

Dersin İçeriği

Kavram, tanım, beş tümel, kategoriler, önerme akıl yürütme, beş sanat, mantık yanlışları.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş
2) Mantığın Tanımı, Akıl İlkeleri ve Mantığın Mahiyeti Ders Notları
3) Mantığın Konusu, Gayesi, Önemi ve Faydaları Ders Notları
4) Mantığın Tarihçesi Ders Notları
5) Kavram, Çeşitleri ve Delâletleri, Kavramlar Arası İlişkiler Ders Notları
6) Beş Tümel ve Kategoriler Ders Notları
7) Tanım, Çeşitleri ve Şartları Ders Notları
8) Tanımda Ortaya Çıkan Hatalar, Tanımlanamazlar, Bölme ve Sınıflandırma Ders Notları
9) Önerme ve Çeşitleri Ders Notları
10) Modal Önermeler, Önermelerde Dağıtıcılık ve Önermeler Arası İlişkiler Ders Notları
11) Akıl Yürütme, Kıyas, Kıyasın Yapısı ve Unsurları, Yüklemli Kıyaslar Ders Notları
12) Akıl Yürütme, Kıyas, Kıyasın Yapısı ve Unsurları, Ders Notları
13) Bitişik ve Ayrık Şartlı Kıyaslar, Bileşik Kıyaslar, Düzensiz Kıyaslar Ders Notları
14) Tümevarım ve Analoji, Beş Sanat Ders Notları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Emiroğlu, İbrahim, Klasik Mantığa Giriş, Ankara 2004,
Diğer Kaynaklar: Öner, Necati, Klasik Mantık, Ankara 1991
Çapak, İbrahim, Gazali’nin Mantık Anlayışı, Ankara 2005

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 2 % 20
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Ödevler 2 10 20
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 97

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.