GEP0808 Philosophy of ReligionBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0808 Din Felsefesi Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA EMRE DORMAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Felsefe tarihinde filozofların Tanrı ve monoteistik dinlerin tezleri üzerine ortaya attıkları kuramları çözümlemek ve değerlendirmek, öğrencinin eleştirel düşünme yeteneğini geliştirmek.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1-Bilgi edinmesini sağlamak.
2-Kavrama yeteneğini geliştirmek.
3-Analitik düşünme yeteneğini geliştirmek.
4-Sentez kurmasını sağlamak.
5-Yaratıcılığı arttırmak.
6-Değer yargılarını geliştirmek.
7-Kişiliğini geliştirmek.

Dersin İçeriği

Tanrı var mı yok mu? Tanrı’nın varlığını veya yokluğunu kanıtlamak olanaklı mı değil mi? Tanrı’ya yönelik inancın kaynağında ne yatar? Tanrı’nın özellikleri, ruhun ölümsüzlüğü, mucizelerin varlığı bilinebilir mi? Dinde aklın, deneyimin ve imanın rolü nedir? Kötülük sorunu nedir? Monoteistik dinlerin iddialarının ahlaki ve siyasi sonuçları nelerdir? Teizm, deizm, fideizm, ateizm, agnostisizm nedir? Bu soru ve sorunlar Sextus, Augustinus, Aquinas, Anselmus, Avicenna, Descartes, Spinoza, Leibniz, Berkeley, Pascal, Hume, Marx, Kierkegaard, Nietzsche ve Sartre’ın kuramları bağlamında ele alınmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Felsefe’ye Giriş
2) Din Felsefesi’ne Giriş
3) Sextus Empiricus Metin Okuma: “Western Philosophy” edited by John Cottingham; “Classics of Philosophy” edited by Louis P. Pojman.
4) Augustinus, Aquinas, Avicenna, Anselmus Metin Okuma: “Western Philosophy” edited by John Cottingham; “Classics of Philosophy” edited by Louis P. Pojman.
5) Descartes, Leibniz, Spinoza Metin Okuma: “Western Philosophy” edited by John Cottingham; “Classics of Philosophy” edited by Louis P. Pojman.
6) Berkeley, Pascal Metin Okuma: “Western Philosophy” edited by John Cottingham; “Classics of Philosophy” edited by Louis P. Pojman.
7) Vize
8) Hume Text reading: “Western Philosophy” edited by John Cottingham; “Classics of Philosophy” edited by Louis P. Pojman.
9) Hume Metin Okuma: “Western Philosophy” edited by John Cottingham; “Classics of Philosophy” edited by Louis P. Pojman.
10) Hume Metin Okuma: “Western Philosophy” edited by John Cottingham; “Classics of Philosophy” edited by Louis P. Pojman.
11) Kierkegaard, Marx, Nietzsche Metin Okuma: “Western Philosophy” edited by John Cottingham; “Classics of Philosophy” edited by Louis P. Pojman.
12) Nietzsche, Sartre Metin Okuma: “Western Philosophy” edited by John Cottingham; “Classics of Philosophy” edited by Louis P. Pojman.
13) Nietzsche, Sartre Metin Okuma: “Western Philosophy” edited by John Cottingham; “Classics of Philosophy” edited by Louis P. Pojman. + Derste alınan notların okunması.
14) Genel Tekrar Metin Okuma: “Western Philosophy” edited by John Cottingham; “Classics of Philosophy” edited by Louis P. Pojman. + Derste alınan notların okunması.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Metin Okuma: “Western Philosophy” edited by John Cottingham; “Classics of Philosophy” edited by Louis P. Pojman. + Derste alınan notların okunması. / Course Notes / Textbooks Course notes + “Western Philosophy” edited by John Cottingham; “Classics of Philosophy” edited by Louis P. Pojman.
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 2 32
Ara Sınavlar 2 5 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 94

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.