GEP0807 Political PhilosophyBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0807 Siyaset Felsefesi Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. HAKAN KURUNÇ
Öğ.Gör. TUĞRUL ÖZKARACALAR
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Siyaset kavramı ve olgusu; toplumsal ilişikler düzeni içinde siyasetin anlamı ve Antikçağdan günümüze siyaset görüşleri incelenecektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersin sonunda öğrenci
•Siyaset kavramını anlamış ve yaşadığı ilişkiler içinde yerini kavramış olur.
•Siyaset konusunda veriler toplayıp yorumlayabilir.
•İçinde bulunduğu toplumdaki siyaset ilişkilerini yorumlayıp eleştirebilir.
•Yorumlarını uzman olan ya da olmayan kişilerle paylaşıp yeni görüşler geliştirebilir.

Dersin İçeriği

Güncel siyasal sorunlar
Siyaset Felsefesi nedir?

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş- Genel Değerlendirme.
2) Siyaset Felsefesi Nedir ? Ders Notları
3) Siyasetin temel sorunları / temel kavramları Ders Notları
4) “Politea”, Demokrasi, Diğer Yönetimler Ders Notları
5) Yönetim, İktidar, Hak, Meşruiyet Tartışmaları Ders Notları
6) Otorite nedir? ? Kaynakları Ders Notları
7) Tanrı - Doğa ? Birey .Otorite / İktidar Ders Notları
8) Ulus Devletlere Geciş / Rönesans: Ütopyalar . Ders Notları
9) Machiavelli'den Hobbes'a: Machiavelli Kimdir ve Politika Kuramındaki yeri nedir? Ders Notları
10) Özgürlük tartışmaları I , Ders Notları
11) Özgürlük tarışmaları II, Ders Notları
12) Özgürlük tartışmaları III , Ders Notları
13) Özgürlük Nedir? Ders Notları
14) Kamusallık tartışmaları, Sivil toplum, Başkalarıyla Yaşam Ders Notları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: Platon, Devlet, Yasalar,
Aristoteles, Politika, Brian Redhead(Ed.), Siyasal Düşüncenin Temelleri.
M.Tunçay(Ed.), Siyasal Düşünceler Tarihi. Leo Strauss, Politika Felsefesi Nedir? (Paradigma, 2000) Hans Helmuth Gander, Dünya Politika ve Otorite Soruu, Doğumunun Yüzüncü Yılında Hannah Arendt, (Yay. haz. Sanem Yazıcıoğlu, Yapı Kredi yay.,2009)

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 2 % 30
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Ödevler 2 7 14
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 91

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.