GEP0804 Islamic PhilosophyBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0804 İslam Felsefesi Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA EMRE DORMAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu derste öğrencinin klasik İslam felsefesinin önemli düşünürlerini tanıması ve alanla ilgili önemli tartışla alanlarına vukufiyetinin sağlanması amaçlanmaktadır. İlgili konular olarak, Akıl ve vahiy ilişkisi (insan aklı hakikate vahyin yardımı olmadan ulaşabilir mi sorusunun cevabı aranır); Tanrı’nın varlığı; yaratma, Evrenin ezeli ve ebedi olması meselesi, sebeplilik (causality), mucizeler, insan tabiatı ve bilgisi; ahlaki sorumluluğun doğası ve ideal siyasal sistemin yapısı ele alınır. Ele alınacak filozoflardan bazıları ise Kindi, Razi, Farabi, İbn Sina, Gazzali, İbn Bacce, İbn Tufeyl ve İbn Rüşttür.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1-İslam felsefe geleneğinin geniş anlamıyla kavranarak farklı perspektiflerle zenginleştirilmesi. Bunun için temel felsefe metinlerinin okunması, felsefi düşüncenin tarihsel bağlamı içinde ele alınmasının sağlanması ve modern İslam düşünce geleneği ile bağlantılandırılması.
2-İslam felsefe okullarının anahtar kavramları ve ana prensiplerini yakından tanır
3-Klasik İslam felsefesindeki büyük düşünürlerin ve klasik metinlerin bilgisini edinir, mezkur metinleri okuyarak onları yorumlama kabiliyetini geliştirir.

Dersin İçeriği

Bu derse öğrcnciye klasik İslam felsefesinin ana düşünürlerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Ayrıca İslam düşüncesinin ana konuları ve tartışma alanlarına da bir giriş yapılmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse giriş: İslam felsefesinin anlamı tanımlanmaya çalışılacak
2) İslam felsefesi ve kelamının İslami ve İslam dışı kaynakları ele alınacak
3) İlk tartışmalar ve kelam ekolleri arasındaki ayrışmalar
4) Sistematik felsefenin başlaması: Kindi ve Meşşai okul
5) Farabi: ontolojiden siyaset felsefesine
6) İbn Sina: Varlfık probleminden Tanrının Varlığı meselesine
7) İbn Sina’nın din felsefesi
8) Gazzali’nin Felsefe Eleştirisi:Tehafüt
9) İbn Haldun ve Tarih Felsefesi
10) Endülüs Felsefesi ve Batıda Felsefenin Ortaya çıkışı
11) İbn Rüşd ve Akıl-Vahiy ilişkisi
12) Mistisizm olarak Felsefe: İbn Arabi ve Molla Sadra
13) Osmanlıda Tasavvuf: Mevlana ve Yunus Emre
14) Genel değerlendirme
15) Final sınavı
16) Final sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: 1- M.M. Sharif, A History of Muslim Philosophy, Pakistan Philosophical Congress, (İslam Felsefesi Tarihi) İnsan Yayınları. 2 Cilt.
2- Macit Fahri, İslam Felsefesi Tarihi, Nehir Yayınları. 2001, İstanbul
3- Mamut Kaya, İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri, Klasik Yayınları, 2008, İst
4- Kindi, Felsefi Risaleler, Klasik Yayınları, 2007, İstanbul
5- Farabi, İdeal Devlet (El-Medinetü’l-fadila), çev: Ahmet Arslan, Divan Kitap Yayınları. 2009
6- İslam Düşüncesi Tarihi, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir. 2010
7- H. Corbin (with S.H. Nasr and O. Yahya), History of Islamic Philosophy, (London, 1993).
8- Arnaldez, Roger, Averroes: A Rationalist in Islam (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2000).

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 2 % 10
Sunum 1 % 10
Seminer 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sunum / Seminer 1 3 3
Ödevler 2 10 20
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü 95

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.