GEP0708 Turkish Folk LiteratureBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0708 Türk Halk Edebiyatı Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. KENAN SAYACI
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Sözlü Türk edebiyatının halk anlatıları içinde ağırlıklı bir yeri olan masallar ve efsanelerin, hangi toplumsal gereksinimlerden doğduğu, bireysel ve toplumsal yaşamda nasıl bir yol gösterici rol oynadığı ve eğitimsel işlevlerinin neler olduğunun örneklerle ve anlatı çözümlemeleriyle gösterilmesi amaçlanmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrencilerin masal ve efsane türlerini tanımaları, farklılık ve benzerliklerini ayırt edebilmeleri, bu türlerde yer alan toplumsal sorunları ve çözüm önerilerini görüp kendi yaşamlarına da uyarlayabilmeleri, bu anlatılar aracılığıyla kendi anadillerinin inceliklerini kavrayıp öğrenebilmeleri beklenmektedir.

Dersin İçeriği

Sözlü Türk Edebiyatının genel özellikleri, masal ve efsane türlerinin tanımları ve genel özellikleri, anadil öğretimine katkıları, eğitimsel işlevleri örnek metinler ve çözümlemeler

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Sözlü Türk Edebiyatının genel tanımı ve özellikleri
2) Masal ve efsane tanımı ve özellikleri
3) Türk ve dünya masallarının ve efsanelerinin ortak özellikleri ve karşılaştırmalı örnekleri
4) Masalların mesaj indeksi
5) Efsanelerin motif indeksi
6) Anlatıların mesaj indeks uyarlama örnekleri
7) Anlatıların mesaj indeks uyarlama örnekleri
8) Efsanelerin motif indeks uyarlama örnekleri
9) Efsanelerin motif indeks uyarlama örnekleri
10) Anlatıların dil-anlatım özellikleri
11) Anlatıların dil-anlatım özelliklerinin günlük hayattaki karşılıkları
12) Anlatı çözümleme yöntemleri
13) Masal çözümlemesi örnekleri
14) Efsane çözümlemesi örnekleri
15) Final Sınavı
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: -
Diğer Kaynaklar: -Masallar ve Eğitimsel İşlevleri-Mesaj Index, Muhsine Helimoğlu Yavuz, 5. Baskı Cumhuriyet Kitapları Yayınları, İst. 2009
-Diyarbakır Efsaneleri-Motif Index, Muhsine Helimoğlu Yavuz, 4. Baskı Cumhuriyet Kitapları Yayınları, İst. 2007
-“Mit-Din-Gelenek Aynasında Kadın”, Muhsine Helimoğlu Yavuz, Folklor-Edebiyat C.10, S. 37
-Evvel Zaman İçinde-Anadolu Masalları-1, Muhsine Helimoğlu Yavuz, Can Yay. 2011
-Gel Zaman Git Zaman-Anadolu Masalları-2, Muhsine Helimoğlu Yavuz, Can Yay. 2011
-Zaman Zaman İçinde-Anadolu Masalları-3, Muhsine Helimoğlu Yavuz, Can Yay. 2011

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Sunum 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sunum / Seminer 12 1 12
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 89

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.