GEP0706 Modern Turkish Novel and StoryBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0706 Modern Türk Romanı ve Hikayeleri Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. KENAN SAYACI
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin üç ana amacı vardır: 1) Öğrencileri Türk edebiyatının temel metinlerine aşina kılmak. 2) Öğrencilere modern Türk edebiyatı hakkında genel bir bakış açısı kazandırmak 3) Edebi metinlerin iç işleyişini ve yapısını ortaya çıkararak Türk romanına yaklaşımda öğrencilere analitik bir yaklaşım kazandırmak.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;

- Türk edebiyatı, Türk edebiyatı tarihi ve çağdaş yazma stratejileri hakkında temel bir kavrayışa sahip olacaklar.
- Türk romanının tarihselleştirilmesinde kazanılan bilgileri eleştirel ve analitik biçimde kullanabilecekler.
- Modern Türk romanına yaklaşımda çağdak okuma teknikleri ve analiz yöntemleri edinecekler.
- Belirli bir romanın sosyolojik bağlamı ve bununla ilintili meseleleri tartışabilir ve bu konuda görüşlerini yazılı olarak ifade edebilir hale gelecekler.
- Romanda inşa edilen kurgusal karakterlerin inşa süreçlerini kavrayabilecekler.
- Belirli bir roman hakkında kendi başlarına bir analizi planlayıp yazılı biçimde ifade edebilecek örgütlü çalışma yetisine sahip olacaklar.

Dersin İçeriği

Türk edebiyatı genel tarihi. 19. yüzyıl Osmanlı toplumunun modernleşmesi ve bu modernleşmede romanın rolü. Bir edebi metni çözümlemeye yönelik analitik yaklaşım.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Türk edebiyatı genel tarihi 19. yüzyıl Osmanlı toplumunun modernleşmesi ve bu modernleşmede romanın rolü.
2) Edebi metne analitik yaklaşım. Edebi metni çözümlemede okuma stratejileri, analiz yöntemleri.
3) Modernist roman Tehlikeli Oyunlar, Oğuz Atay
4) Doğu-Batı ikiliğinin modern alegorisi Saatleri Ayarlama Enstitüsü, A. H. Tanpınar
5) Modern anlatıdan modernist anlatıya. Türk edebiyatında modernist anlatılar ve modernist anlatı teknikleri.
6) Doğı-Batı ikiliğinin modern alegorisi Saatleri Ayarlama Enstitüsü, A. H. Tanpınar
7) Modernist roman Tehlikeli Oyunlar, Oğuz Atay
8) Nobel’e giden yol: Türk edebiyatında postmodern roman. Yeni Hayat, Orhan Pamuk
9) Nobel’e giden yol: Türk edebiyatında postmodern roman. Yeni Hayat, Orhan Pamuk
10) Türk Edebiyatında Politik Roman Yeni Şehirde Bir Öğle Vakti, Sevgi Soysal
11) Türk edebiyatında kısa hikaye. Semaver and Dülger Balığının Ölümü, Sait Faik
12) Türk edebiyatında kısa hikaye. Değirmen, Sabahattin Ali.
13) Türk edebiyatında kısa hikaye. Cenk Hikayeleri, Murathan Mungan
14) Türk edebiyatında kısa hikaye. Usta Beni Öldürsene, Bilge Karasu
15) Final Sınavı
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ahmet Hamdi Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, İstanbul: YKY, 2002.
Orhan Pamuk, Kara Kitap, İstanbul: İletişim, 2004.
Oğuz Atay, Tehlikeli Oyunlar, İstanbul: İletişim, 2001..
Sevgi Soysal,Yeni Şehirde Bir Öğle Vakti, İstanbul: İletişim, 2009.
Diğer Kaynaklar: Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış, İstanbul: İletişim, 1997.
Rita Felski, Uses of Literature, NY: Wiley-Blackwell, 2008.
Orhan Pamuk, Saf ve Düşünceli Romancı, İstanbul: İletişim, 1997.
James Wood, Kurmaca Nasıl İşler [How Fiction Works], İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2010.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 16 % 10
Ödev 2 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 7 5 35
Ödevler 2 3 6
Ara Sınavlar 1 4 4
Final 1 5 5
Toplam İş Yükü 92

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.