GEP0704 Trends in LiteratureBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0704 Edebiyatta Akımlar Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. KENAN SAYACI
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin en önemli amacı edebiyatın merkezinde olan ve onu tamamlayıcı bir öğe olarak kötülüğü bütün edebi temsil yollarıyla öğrencilere aktarmaktır. Bunun yanında, ders kötülük kavramına, kötülüğün sosyokültürel tarihine ve edebi metinlerde kendisini nasıl görünür kıldığına yönelik analitik bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor. Ayrıca, edebi metinlerin inşası ve iç işleyişinde kötülük temasının rolünü göstermek amaçlanmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
- Felsefi ve teolojik bir terim olarak “kötülük” kavramını tanımlayabilecek, bu kavramsallaştırmalar arasındaki farkı görebilecekler.
- Edebi metinlerde kötülüğe yaklaşımda kullanılan çağdaş okuma ve analiz stratejileri hakkında temel bir kavrayışa sahip olacaklar.
- Analiz yötemlerini eleştirel ve analitik biçimde kullanabilecekler.
- Edebi metinlerdeki kötücül karakterlerini izini sürebilecekler.
- Kötücül karakterleri diğer karakterlerle karşılaştırıp her bir niteliklerini ve aralarındaki farkların ayırdına varabilecekler.
- Kötülüğün temsilinde batı edebiyatlarıyla Türk edebiyatı arasındaki temel farkları görecekler.
- Kötülüğün edebi olarak temsil edildiği bir anlatıyı kötülük bağlamında kendi başlarına analiz edebilmek için belirli bir plan ve ifade yetisine sahip olacaklar.

Dersin İçeriği

Yahudi-Hristiyan geleneği ile Doğu-İslam geleneğinde kötülük problemi. Modern felsefede kötülük. Edebiyatta kötülüğün temsili. Edebi metinlerde kötücül karakterilerin izini sürmek. Kötülük ve şiir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Kötülük problemi Kötülüğün doğası. Felsefede kötülük ve onun temsilleri. Kötülük ile trajedi arasındaki ilişki.
2) Yahudi-Hristiyan geleneğinde kötülük. Yaratılışın karanlık tarafı olarak kötülük. İsa’ya karşı Şeytan.
3) Edebi metinde tema olarak kötülüğe analitik yaklaşım Kötülüğe yaklaşımda okuma stratejileri ve analiz yöntemleri.
4) Modern felsefede kötülük. Nietzsche (İyi ve Kötünün Ötesinde).
5) Edebi metinlerde kötücül karakterilerin izini sürmek. Erotizm ve kötülük: Nero ve Caligula (Sade) Edebiyatta Şeytan: (Faust by Goethe).
6) Edebi metinlerde kötücül karakterilerin izini sürmek. Gotik edebiyat ve anti-kahraman: (Dr. Frankenstein,M. Shelley). Edgar Allen Poe’nun hikayeleri.
7) Edebi metinlerde kötücül karakterilerin izini sürmek. Dorian Gray’in Portresi, Oscar Wilde.
8) Doğuda ve İslam’da kötülük algısı. Kuran’da Hayır ve Şer. Doğu ve Batı arasında kötlük bağlamında fark. Geleneksel Doğu anlatılarda kötülüğün temsili.
9) Edebi metinlerde kötücül karakterilerin izini sürmek. Türk romanında anti-kahramanın yükselişi: A. H. Tanpınar’ın Huzur romanı ve Suat.
10) Edebi metinlerde kötücül karakterilerin izini sürmek. Kıskanmak, N. S. Örik.
11) Edebi metinlerde kötücül karakterilerin izini sürmek. Kıskanmak, N. S. Örik.
12) Edebi metinlerde kötücül karakterilerin izini sürmek. Türk hikayeciliğinde kötülük: Kötülük, S. İleri ve Kağnı, Sabahattin Ali.
13) Kötülük ve şiir Modernist ve avangard şiirde kötülüğün temsil edilişi. İkinci Yeni ve “kötücüllük”. Ece Ayhan ve şiiri.
14) Kötülük ve şiir Erotizm ve yarı-kötücüllük. Edip Cansever, Turgut Uyar ve Cemal Süreya’nın şiiri.
15) Final Sınavı
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders öncesi öğrencilere verilecek ve dersle ilgili makaleleri içeren ders notları.
Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray.
J. W. von Goethe, Faust.
Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur.
Nahid Sırrı Örik, Kıskanmak.
Selim İleri, Kötülük.
Diğer Kaynaklar: Georges Bataille, Literature and Evil.
Margaret Sönser Breen, Understanding Evil: An Interdisciplinary Approach.
Alford, C. Fred, What Evil Means to Us.
B. S. Markesinis, Good and evil in art and law: an extended essay.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 16 % 10
Küçük Sınavlar 2 % 5
Ödev 2 % 5
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 8 5 40
Ödevler 2 1 2
Küçük Sınavlar 2 1 2
Ara Sınavlar 1 3 3
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 93

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.