GEP0702 Critical Thinking  and Literary  CriticismBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0702 Eleştirel Düşünce ve Edebiyat Eleştirisi Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. GÖKSEL AYMAZ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders, Aristo’nun Poetika’sından Romantiklere kadar başlıca edebiyat eleştirisi yaklaşımlarını tanıtmayı amaçlar. “Edebiyat nedir, nasıl üretilir, nasıl anlaşılır ve amacı nedir?” benzeri sorular yardımıyla öğrencilerin edebiyat eleştirisi konusunda bilgi sahibi olmasını hedefler.


Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
• eleştirel yaklaşımlara dair bilgi sahibi olmak;
• önde gelen eleştirmenleri ve eserlerini tanımak;
• eleştirel düşünme biçimleri ve ebebiyat eleştirisi için gerekli kimi becerileri edinmek;
• kültürel üretim ve toplumsal değişimi çözümleme sürecinde edebiyatın ve eleştirinin önemini anlamak;
• edebiyat eleştirisi terminolojisi hakkında bilgi sahibi olmak;
• edebiyat ve kültürel çalışmalar üzerine sunum yapabilmek için gerekli kimi becerilere sahip olmak;
• bu derste öğrenilenleri diğer kültür dersleriyle birlikte değerlendirmek ve kıyaslamak için gerekli kimi becerilere sahip olmak;
• farklı açılardan bakabilmenin değerini anlamak ve yapıcı eleştiride bulunma konusunda yeterlik kazanmak;
• edebiyatın estetik, siyasi ve kültürel önemini değerlendirmek ve çözümlemek.

Dersin İçeriği

Edebiyat Eleştirisi ve Antik Dönem
Ortaçağ Edebiyat Eleşitirisi
Rönesans Dönemi Edebiyat Eleştirisi
17. ve 18. yüzyılda Edebiyat Eleştirisi
Klasik Geleneğin Sonu
Romantikler

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Introduction & Class Policies
2) Eleştirel Düşünce ve Edebiyat Eleştirisi Üzerine
3) Edebiyat Eleştirisi ve Antik Dönem Platon (Devlet Kitap II, III & X; Ion’dan parçalar) Aristo (Poetics)
4) Edebiyat Eleştirisi ve Antik Dönem Horace (Ars Poetica’dan parçalar) Longinus (“On The Sublime” ’dan parçalar)
5) Ortaçağ Edebiyat Eleşitirisi St. Augustine (On Christian Doctrine’den parçalar) Aquinas, (The Nature and Domain of Sacred Doctrine’den parçalar)
6) Ortaçağ Edebiyat Eleşitirisi Dante (“Letter to Can Grande Della Scala”dan parçalar) Boccaccio (Life of Dante, Genealogy of the Gentile Gods’tan parçalar)
7) Rönesans Dönemi Edebiyat Eleştirisi Sir Philip Sidney (“An Apology for Poetry”den parçalar) Francis Bacon (The Advancement of Learning’den parçalar)
8) 17. ve 18. yüzyılda Edebiyat Eleştirisi John Dryden (Essay on Dramatic Poesy’den parçalar) Jonathan Swift (The Battle of the Books’tan parçalar)
9) 17. ve 18. yüzyılda Edebiyat Eleştirisi Alexander Pope (An Essay on Criticism’den parçalar)
10) Klasik Geleneğin Sonu Samuel Johnson (“Preface to Shakespeare”den parçalar)
11) Klasik Geleneğin Sonu Criticism:The Major Texts, “Introduction” (Romanticism and After)
12) Romantikler Kant (Critique of Judgement’tan parçalar) Schelling (On the Relation of the Plastic Arts to Nature’dan parçalar)
13) Romantikler William Wordsworth ( “Preface to Lyrical Ballads”tan parçalar) Samuel Taylor Coleridge (Biographia Literaria’dan parçalar)
14) Son değiniler ve Genel Tekrar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: T. S. Dorsch, Classical Literary Criticism, London: Penguin Books, 1969.
M. H. Abrams, The Mirror and the Lamp, New York: Oxford Univ. Press, 1953.
Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İstanbul: İletişim Yayınları, 1999.
The Norton Anthology of Theory and Criticism, ed.Vincent B. Leitch, New York: Norton, 2001
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 2 28
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.