GEP0606 Prejudice and AggressionBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0606 Önyargı ve Şiddet Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Öğrencilerin Önyargı ve Şiddet konularında bilgilenmeleri, baş etme yollarını öğrenmeleri ve toplumsal farkındalıklarının gelişmesidir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Sosyolojik ve sosyal psikolojik kavramların farkındalığıyla günlük dünya haberlerine odaklı tartışmalar sayesinde, öğrenciler bilimsel yaklaşımı öğrenecekler, aynı zamanda önyargı ve şiddet olaylarına bu gözle bakabileceklerdir.

Dersin İçeriği

Ders, insana dair en önemli sorunlardan biri olan, pek çok sorunun da kaynağı olan önyargı ve şiddet kavramlarına bilimsel bir yaklaşım sunmaktadır. Önyargı ve şiddetin olası kaynakları, nedenleri ve etkileri eşcinsellik, ırkçılık, kadın sorunları gibi güncel örnekler/haberler üzerinden tartışılacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Sosyal Bilimlerde araştırma yöntemleri/Fenomenoloji Ders Notları
2) Önyargı Ders Notları
3) Şiddet Ders Notları
4) Toplumsallaşma (Aile,Arkadaş,Okul,Medya) Ders Notları
5) Sosyal Biliş Ders Notları
6) Sosyal Algı Ders Notları
7) Bilişsel Çelişki Teorisi Ders Notları
8) Duygu, Düşünce ve Davranış Ders Notları
9) Grup Etkisi Ders Notları
10) Sevmek, İlgi Duymak ve Kişilerarası Duyarlılık Ders Notları
11) Propaganda, ve İkna Ders Notları
12) Önyargı/Şiddet/Propaganda ve İkna ile Başetme Yolları Ders Notları
13) Modernizasyon/Globalleşme Ders Notları
14) Kavram Tekrarı (uygulamalı, metin üzerinden) Ders Notları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: -Elliot Aronson, The social animal (10th ed.). New York: Worth/Freeman.

-Anthony Giddens, Sociology (5th ed.), Polity Press, UK.
Films: -Destructive Obedience (Milgram)
-Ageism, ABC TV
Diğer Kaynaklar: -Elliot Aronson, The social animal (10th ed.). New York: Worth/Freeman.
-Anthony Giddens, Sociology (5th ed.), Polity Press, UK.
Videos:
Milgram, Destructive Obedience (Yıkıcı İtaat)
Ageism, ABC TV (Yaşa Bağlı Ayrımcılık)

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 5
Küçük Sınavlar 1 % 15
Ödev 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 1 14
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar 1 5 5
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü 96

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.