GEP0506 History of the Modern Middle EastBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0506 Modern Ortadoğu Tarihi Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Lisans öğrencilerine, Ortadoğu ülkelerinin Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılışından 2000'li yıllara kadar olan tarihi hakkında genel bilgi vermek.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi alan öğrenciler Ortadoğu'nun geçirdiği dönüşüm hakkında bilgiye sahip olacaklar.

Dersin İçeriği

Bu ders, günümüz Ostadoğusundaki belli başlı konuları inceleyecektir; devlet gücü, siyasi ekonomi ve enerji politikası, ve dinin politakada rolü gibi.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) İmparatorluğun Sonu Readings on the break-up of the Otoman Empire; colonialism; independence of colonial states; centralized state systems of Iran and Turkey
2) Arap Dünyasında devletin gücü Authoritarian states; classes and other groups
3) Arap dünyasında hanedanlık yönetimleri Ürdün, Morokko ve Libya'da kraliyet ailesi yönetimi
4) Petrol gelirlerinin kullanımı ve suistimal edilmesi Gelir sahibi devlet: Suudi Arabistan ve Körfez Ülkeleri
5) Arap Milliyetçiliği Arap devletleri arası ilişkiler; Arap-Israil İlişkileri
6) Arap dünyası dışında devlet ve politika İsrail, İran, Türkiye
7) Körfez Savaşı'ndan sonra Ortadoğu'nun yeniden dizayn edilmesi Körfez Savaşı'nın bölgeye etkileri; Körfez savaşının ülkelere etkilere; 1990'lardaki gelişmeler
8) POlitik ve Ekonomik Liberalleşme Mısır, Bin Ali'nin Tunusu ve İsrail
9) Religious revivalism and religious revolution Iran Islam Cumhuriyeti; Arap devletlerinde din ve politika; İsrai'de din ve politika; Eyaletçilik ve milliyetçilik arasında Hristiyanlar
10) Devlet-dışı Katılımcılar I Kırsal politikalalar; organize olmuş emek ,politikada kadın; Filistinliler
11) Devlet-dışı Katılımcılar II Yemen, İran, Mısır, Ürdün ve Türkiye'de sivil toplum
12) Türkiye2nin Ekonomik Gelişmesi 1980 ve 1990'larda Yapısal Uyum
13) 11 Eylül 2001'in Etkisi Al-Cezaire'nin Etkisi; 11 Eylül Sonrası Amerikan Politikası
14) Tekrar
15) Final Sınavı
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Course Notes / Textbooks: Roger Owen (2003) State, Power and Politics in the Making of the Modern Middle East. Routledge, London and New York; M.E. Yapp (1996) The Near East Since the First World War. Longman, Pearson, Essex.; Articles to be announced.
Diğer Kaynaklar: Course Notes / Textbooks: Roger Owen (2003) State, Power and Politics in the Making of the Modern Middle East. Routledge, London and New York; M.E. Yapp (1996) The Near East Since the First World War. Longman, Pearson, Essex.; Articles to be announced.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Küçük Sınavlar 1 % 15
Sunum 1 % 10
Projeler 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 35
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 55
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 45
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 11 1 11
Sunum / Seminer 1 5 5
Proje 1 3 3
Küçük Sınavlar 3 6 18
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 99

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.